En

צור קשר

checked

טיוטת תקנות הירושה (הפקדת צוואה אלקטרונית סרוקה במאגר רשם הירושות), התשע"ח-2018‎

מוצע לתקן את תקנות 6 ו-9 לתקנות הירושה, באופן שיאפשר סריקה אלקטרונית של צוואות ויצירת מאגר גיבוי.

האפוטרופוס הכללי בהיותו הממונה הארצי לענייני ירושה מנהל מרשם ארצי של צוואות שהופקדו בלשכות הרשם לענייני ירושה וכן של צוואות שהופקדו בבית המשפט טרם חקיקת תיקון מס' 9 לחוק, אשר הועברו לרשם לענייני ירושה. כך למשל, בשנת 2015 הופקדו 4,747 צוואות ברשם הירושה ובשנת 2016 הופקדו כ- 5,494 צוואות. משנת 1998 (היא השנה שבה הוקם מוסד הרשם לענייני ירושה) ועד היום הופקדו כ- 55,398 צוואות בכל לשכות הרשם לענייני ירושה, בנוסף לצוואות שהועברו, כאמור, מבתי המשפט השונים.
סעיף 21 לחוק הירושה[1] (להלן: "החוק"), ותקנה 6 לתקנות הירושה[2] (להלן: "התקנות"), מאפשרים לכל אדם החפץ בכך, להפקיד את צוואתו בלשכות הרשם לענייני ירושה, במעטפה סגורה וחתומה. הצוואה נשמרת ורק המצווה עצמו יכול לקבל אותה בחזרה, עד יום מותו. עובדת עשיית הצוואה, תוכנה ועצם הפקדתה, נשארים חסויים כל זמן שהמצווה בחיים. החוק מורה כי צוואה שהופקדה ונשמרה בפיקדון אצל הרשם לענייני ירושה מהווה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה אכן עשה את הצוואה וכי הצוואה נעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה. על פי הקבוע בתקנות, מחויב הרשם לענייני ירושה, בעת שנודע לו על מותו של מצווה, לפתוח את מעטפת ההפקדה ולמסור הודעה בדואר רשום לזוכים על פיה.


[1]חוק הירושה, תשכ"ה-1965;

[2]תקנות הירושה, תש"ח-1998;

 

 

 

מאגר הצוואות הסרוקות לא יהיה חשוף לגורם כלשהו ותישמר פרטיותם של המצווים. הכוונה היא לבנות  מנגנון מחשובי שלא יאפשרו עיון בצוואות לגורם כלשהו עד לקבלת אינדיקציה ממרשם האוכלוסין על פטירתו של המצווה. היינו רק לאחר שיתקבל חיווי ממוכן ממחשבי רשות האוכלוסין כי המצווה הלך לעולמו יתאפשר לפתוח את הקובץ הסרוק.

דרג את הכתבהדירוג כתבה טיוטת תקנות הירושה (הפקדת צוואה אלקטרונית סרוקה במאגר רשם הירושות), התשע"ח-2018‎: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד