En

צור קשר

checked

תסקיר עובד סוציאלי לסדרי דין (פקידת סעד)

נקלעתם לסכסוך בעניין משמורת ילדים? אחד הכלים המרכזיים העומדים לרשותו של בית המשפט לצורך הכרעה בין בני הזוג הוא הזמנת תסקיר עו"ס לסדרי דין. העובד הסוציאלי בוחן את התפקוד ההורי של כל אחד מהצדדים וכותב המלצה לבית המשפט בדבר זמני השהות המתאימים לדעתו. כיצד נערך התסקיר ומהו המשקל שניתן לו בעת פסק הדין? 

מה זה תסקיר עו"ס לסדרי דין? 
תסקיר הוא דוח של עובדים סוציאליים, במסגרתו הם מסכמים את התרשמותם מהנושא אשר נדרשו לבדוק. יודגש כי עובד סוציאלי לא מכין תסקיר על דעתו עצמו, אלא על פי צו בית משפט המבקש כי יבצע חקירה בעניין מסוים וייתן את המלצתו. 

כך, במקרה של תביעה בעניין זמני שהות, בתי המשפט לענייני משפחה נוהגים להזמין תסקיר עו"ס לסדרי דין. זאת על מנת לקבל תמונת מצב מהשטח של מערכת היחסים המשפחתית וכך לבסס את החלטתם בעניין הסדר המשמורת המתאים לטובת הילד. 

עם קבלת הצו, העובד הסוציאלי יחל באיסוף המידע הדרוש לו כדי ללמוד על אותה משפחה. לאחר מכן, יקבע העו"ס מספר פגישות עם בני הזוג והילדים, יחד ולחוד ולבסוף, יכתוב את התסקיר. בו יפרט את חוות דעתו המקצועית בדבר התא המשפחתי ואת המלצותיו מה יהיה הסדר המשמורת הטוב ביותר בנסיבות העניין. 

מהן סמכויותיו של העובד הסוציאלי?
כפי שנראה להלן, לתסקיר עו"ס בעניין תביעת משמורת ילדים יש חשיבות אדירה בהכרעתו של בית המשפט. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי העובד הסוציאלי אינו בעל סמכויות שיפוטיות והוא לא יכול להכריע מי מבני הזוג צודק במחלוקת ביניהם. 

תפקידו הוא לאסוף את המידע אודות המשפחה ממוסדות החינוך, הבריאות והרווחה, להיפגש עם המשפחה ולהתרשם מאופן תפקודה, ממערכת היחסים בין הילדים להורים, בין הילדים עצמם ובין ההורים. את המלצותיו הוא מגיש לבית המשפט אשר הזמין ממנו את התסקיר וזה יכול לקבל או לדחות את חוות דעתו, באופן מלא או חלקי. 

איזה משקל נותן בית המשפט לתסקיר? 
כאמור לעיל, לעובד הסוציאלי אין מעמד שיפוטי והוא לא מכריע בין בני הזוג בפגישותיהם עמו. יחד עם זאת, לתסקיר שלו תהיה השפעה עצומה על הכרעתו של בית המשפט בתביעה. במרבית המקרים, בית  המשפט מקבל באופן מלא את המלצות העו"ס לעניין הסדר המשמורת. 

למשל, אם העובד הסוציאלי סבר כי הילד צריך להיות במשמורת מלאה של האם, כך לרוב יכריע בית המשפט. על כן, משקל התסקיר הוא גבוה מאוד ועל בני הזוג להתכונן היטב לפגישותיהם עם העובד הסוציאלי. 

מדוע בתי המשפט מעניקים חשיבות כל כך גדולה לתסקיר עו"ס לסדרי דין? ובכן, עבורם, בתום חקירתו, לעובד הסוציאלי יש תפיסה טובה ומדויקת למדי של היכולות ההוריות ולכן בהעדר סיבה מיוחדת, ראוי להישען על חוות דעתו מקצועית בדבר טובת הילד והסדר המשמורת המתאים למקרה. 

חשיבות הליווי המשפטי
כפי שאנו מבינים, לתסקיר העובד הסוציאלי יש משקל מכריע בתביעות משמורת ילדים. לרוב, בתי המשפט מקבלים כלשונן את המלצות העו"ס ולכן, ישנה חשיבות גדולה לליווי משפטי בעניין זה. 

כל אחד מבני הזוג צריך לפנות לעורך דינו אשר יסביר לו מה צפוי לקרות בפגישות עם העובד הסוציאלי וכיצד נכון להתנהל מולו כדי שהמלצותיו תתאמנה לתוצאה הרצויה עבורו. הכנה מוקדמת לתסקיר משמעותית עוד יותר עבור האב ונסביר מדוע.

 בעולם דיני המשפחה בישראל עדיין רווחת התפיסה כי האם היא ההורה המרכזי והחשוב יותר. על כן, גם אם הדברים לא נאמרים בפועל, הרי שמתחת לפני השטח, האב נדרש להוכיח בצורה מובהקת יותר בפני הרשויות ומערכת המשפט את היותו אב טוב ופעיל. 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד