En

צור קשר

checked

תביעת משמורת מזונות ורכוש | תמש 28246-07-16 ואח'

 תביעת משמורת מזונות ורכוש.

 

האב עתר להענקת המשמורת או לחילופין לקביעת משמורת משותפת.

האם סבורה כי יש לקבוע שהמשמורת בקטינים תהיה בידיה וזאת משעה שבמהלך חיי  הנישואים היא זו שעסקה בגידול הילדים וטיפלה בהם בכל המישורים.

במצב דברים זה חל סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 . קובע:  היו הורי קטין חיים בנפרד- בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו בין שעדיין קיימים  ובין שלא נישאו- רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין,  כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא  עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא אושר לאחר שנוכח כי ההסכם הוא  לטובת הקטין, ומשאושר, דינו- לכל עניין זולת ערעור- כדין החלטת בית המשפט

 

 

 

בפסיקה נקבע כי כאשר אין טיעון עובדתי סביר לגבי הצרכים, יש באפשרות בית המשפט  לדחות תביעת המזונות רק בשל אי הוכחה נאותה ומדויקת של הצרכים וההוצאות.

מאחר שעסקינן בתביעת מזונות קטינים, יכול אני להשתמש במכשיר ה"אומדנא"  המצוי בארגז הכלים של השופט היושב בדין. לעניין יכולתו של השופט היושב בדין לחשב  את מזונות הקטין על פי הערכה, בגבולות "צרכים הכרחיים" – כאלה שהם בחזקת מזונות  מינימאליים שאינם טעונים הוכחה.

האם פירטה את צרכי הקטינים ואלה לא כללו הוצאות  מיוחדות כלשהן. לפיכך אין לי אלא לפנות לחזקה על פיה צרכים של קטין אחד  .ואולם, סכום המזונות עבור מספר ילדים אינו מכפלה של מספר הילדים בסכום

לפיכך אני קובע כי צרכיו של כל קטין מגיעות לסך של 1,500 ₪ לחודש, כולל הוצאות אחזקת מדור. על דירת מגורי האם לא רובצת משכנתא ומטעם זה לא נפסקים דמי המדור.

ועתה לשאלה באיזה יחס ישולמו דמי המזונות. משעה שעסקינן בהליך תלוי שטרם בא  לסיומיו, שאלה זו יש לבחון על רקע בע"מ 919/15.

עוד נקבע בפסיקה כי ע"פ הכללים שנקבעו בבע"מ 919  ( פסק דין בית משפט העליון בייצוגה של עורכת דין מאיה רוטנברג) על הערכאה הדיונית לקבוע ממצאים עובדתיים ביחס לפרמטרים הבאים:

·         הערכת וקביעת צרכי הילדים לפי רמת החיים שהורגלו הילדים ערב הפירוד  צרכים תלויי שהות ובכללם מדור והחזקתו, צרכים שאינם תלויי שהות וצרכים  חריגים.

·         היכולות הכלכליות של הצדדים לא רק הכנסותיהם הפנויות של ההורים אלא  קביעת יכולת כלכלית מכל המקורות העומדים לרשות ההורים לרבות שכר  עבודה.  

·         קביעת יחסיות ביכולת הכלכלית של ההורים זה מול זה.

·         חלוקת משמורת בפועל שקלול הוצאות תלויות שהות ביחס היכולת הכלכלית של  שני ההורים וקביעת גובה החיוב בהתאם.

 

לא נמצא פער בפוטנציאל ההשתכרות של שני הצדדים והפער בהכנסה מדמי השכירות מהנכסים - מינורי.    

באשר לחלוקת זמני השהות הרי שאין עורר כי הקטינים אינם לנים בדירת האב בכלל והם  באים לבקרו לפרקי זמן קצרים.

האב לא טען גם כי הוא נושא בחלק כלשהו בצרכי  הקטינים והמסקנה היא כי מלוא צרכי הקטינים מסופקים על ידי האם.

לאור האמור וכמצוות בע"מ 919/15  כי על בית המשפט לענייני משפחה להפעיל את שיקול  דעתו בנסיבות כל מקרה ומקרה אני קובע כי האב יישא במלוא צרכי הקטינים, לידי האם.

כל הודעה ואו מידע לרבות מסמכים, בכל הקשור לחיובי המזונות, שעל הורה אחד להעביר להורה השני, יועבר באחד מאופני התקשרות הבאים – להלן: "תקשורת מתועדת": תקשורת סלולרית כגון: WhatsApp מייל דואר רשום, כאשר ההורה השולח איננו מחויב להוכיח כי ההורה השני קיבל לידיו את ההודעה אלא כי שלח לו באחד מאופני התקשורת המפורטים לעיל. כל העברה באופן אחר, תחייב את ההורה השולח להוכיח כי ההורה השני קיבל לידיו את המידע מסמכים. .החל מהיום יישאו הצדדים בחלקים שווים ביניהם בהוצאות רפואיות חריגות מכל מין וסוג שהוא, לרבות רפואת שיניים כולל אורתודנטיה, משקפיים עדשות מגע, טיפולים פסיכולוגיים רגשיים, איבחונים לרבות איבחוני ליקוי למידה, וכל הוצאה רפואית אחרת חריגה אשר איננה מכוסה במלואה או בחלקה על ידי קופ"ח ובכלל זה הפרשים בגין אותה הוצאה חריגה לאחר קבלת החזר מכל מקור שהוא, אלא א"כ ההחזר מתקבל מביטוח פרטי הממומן ע"י הורה אחד בלבד שאז רק ההורה המממן זכאי להנות מהחזר זה.

 

חיוב המזונות המפורט בכל הסעיפים לעיל, כולל את השתתפותו של האב בכל צרכי הקטין,  מכל מין וסוג שהוא, לרבות מדור, ועל כן האם מתחייבת להשלים את כל יתר צרכי הקטין,  מכל מין וסוג שהוא, לרבות – ולא למעט: מזון, כלכלה שוטפת, ביגוד והנעלה, רכישת ציוד  למסגרת החינוכית, הוצאות רפואיות שוטפות, וכיו"ב.

תחילת החיוב במזונות, ההלכה קובעת שהחיוב בדמי המזונות יהיה מיום הגשתה של התביעה.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת משמורת מזונות ורכוש | תמש 28246-07-16 ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד