En

צור קשר

checked

תביעה לבטל הסכם ממון שנחתם על ידי הצדדים ואושר על ידי בית המשפט | תמ"ש 12542-03-16

 

 

ביטל הסכם ממון

 

תביעה לביטול הסכם הממון

 

הצדדים אישרו בבית המשפט הסכם ממון ביניהם, הסכם אשר נחתם. האיש ביקש בתביעתו לבטל ההסכם וביקש לראות בתביעה זו, הודעת ביטול של ההסכם הממון.

הסכם הממון על דירה לפני הנישואין

טענות האיש לביטול הסכם הממון:

 • האישה איימה עליו, כי אם לא יחתום על ההסכם ממון, ולא יוסדר רישום זכויותיה בדירה, היא לא תיכנס עם הקטינים לדירה ופני הצדדים יהיו לגירושין.
 • לטענתו של האיש, הוא חרד מאפשרות פירוק הקשר עם האישה, והרחקת הילדים וכי האישה, ניצלה את מצוקתו, ולפיכך, חתם על ההסכם הממון כעיוור.
 • במשא ומתן לחתימת הסכם הממון הייתה האישה מיוצגת ע"י עורכי דינה המייצגים אותה בתביעה הנוכחית, אך היא דרשה ממנו שלא להיות מיוצג ואף לא להתייעץ עם אחרים.
 • הדירה נרכשה כאמור על ידו בשנת ,עוד קודם שהכיר את האישה ולמעשה אין זה הוגן, כי זכה בזכויות בדירתו, כי כבר כחלוף מספר חודשים מן החתימה על הסכם הממון הגישה נגדו שלוש תובענות, בעוד הוא מאמין בתמימותו שהכוונה הייתה לחיי זוגיות מאושרים וארוכים.
 • האישה הפעילה נגדו מניפולציות רגשיות, כשהיא מפעילה כלפיו שתלטנות.
 •  האישה הציגה בפניו מצג שווא, והכל כאשר הצדדים  מטופלים אצל מטפלת זוגית, כביכול להציל את הנישואים, ולמעשה ביצעה כלפיו תרגיל  "עוקץ", כדי לזכות בדירה.
 • האישה הפרה את התחייבויותיה בהסכם הממון באופן יסודי, ובין היתר,  היא לא שילמה התשלומים עליהם התחייבה וגם עקב כך יש לבטל ההסכם.
 • ההסכם הממון הוא חד צדדי, ומקפח אותו עליו הוחתם האיש במרמה לאחר  שהוטעה ע"י האישה ויועציה מבלי שהיה מיוצג, וגם מטעם זה דין ההסכם להתבטל.   
 •  מתקיימות עילות לביטול ההסכם ובין היתר: חתימה על ההסכם בשל  טעות ו/או הטעייה של האיש בהתאם לחוק החוזים.
 • הוא חתם על הסכם הממון בשל תרמית לפי סעיף לפקודת הנזיקין עושק כפיה, הסכם מקפח, ניהול מו"מ בחוסר תום לב, העדר גמירת דעת, אי עירוב צד ג' הצד להסכם, הפרת הסכם הממון באופן יסודי ועוד.

 • האיש חתם לטענתו עקב הטענות שלעיל על הסכם ממון שתנאיו בלתי סבירים באופן קיצוני מן המקובל ועל כן הוא עותר לביטולו.

 טענות האישה כנגד תביעת האיש לביטול הסכם הממון:

 • האיש הוא שבחר ורכש את הדירה, הוא בחר להשקיע כסף רב במוצרים יקרים, נוהג ברכב יוקרתי והכל ללא שיתוף האישה בהחלטות.
 •  הדירה היא עיקר התביעה, ואומנם האיש רכש אותה  בטרם נישאו הצדדים, וסכום רכישתה הראשוני מומן ע"י האיש ממקורותיו.   
 • מעבר לסכום המימון הראשוני, מומן הנכס משלושה מקורות משותפים לצדדים לרבות  משכנתא משותפת שנלקחה בבנק מזרחי טפחות  ימים בלבד טרם מועד נישואי הצדדים.
 •  בהסכם הממון נכתב מפורשות לעניין הדירה, כי הזכויות בה  תהיינה משותפות לצדדים על אף הרישום בלשכת רישום המקרקעין.
 •  היוזמה להסכם הממון הייתה של האיש. לטענתה של האישה, האיש דרש חתימה על  הסכם הממון כתנאי למעבר של האישה והילדים לדירה, הוא אף העביר מסמך ובו מספר  אפשרויות בנוגע לתוכן של הסכם הממון.
 •  האישה התנגדה לחתום על הסכם ממון, הצדדים  היו באותה עת בטיפול זוגי, אשר לא צלח, ולפיכך גם הודיעה למטפלת ולאיש, כי פני  הצדדים לפרידה.
 •  האיש דרש להכניס בהסכם הממון התחייבות לפיה תוחזר הלוואה לאמו, וכן דרש, כי יתווסף בכתב ידה של האישה הצהרה,סעיף להסכם בקשר עם קרן ההשתלמות של האישה, הסעיף הוכנס להסכם הממון על פי דרישתו.
 • במעמד חתימת ההסכם ביקש האיש, כי יתווסף להסכם סעיף לפיו האישה מוותרת על כתובתה, הצדדים.
 •  האישה לא "החתימה" את האיש על הסכם ממון, לא היה לה כל אינטרס בהסכם, שהרי יכולה הייתה לדרוש שינוי רישום הזכויות בדירה.
 • האיש עצמו היה מיוצג ואף העביר לפני תחילת המו"מ לאישה מסמך בנוגע לתוכנו של הסכם הממון.

מהו הסכם ממון לפני הנישואין?

 

ביטול הסכם הממון - ההיבט המשפטי

 • כאשר צד להסכם ממון מנסה לבטל את פסק הדין מחמת פגם הקשור להסכם הממון עצמו כמו, טעות, הטעיה או חוקיות, הפרה, או שינוי מהותי בנסיבות הפן ההסכמי מאפשר לו להגיש תביעה חדשה פעילתה, הפגם שנתגלה בהסכם על ידי הגשת תביעה כזו, ממילא מתבקש ביטול פסק הדין.
 • כאשר צד להסכם ממון מבקש לבטל את ההסכם מההיבט השיפוטי - הליך האישור שניתן להסכם עי השופט, פתוחה בפניו הדרך לנקוט הליכי ערעור רגילים, וביטול הסכם ממון שנפל בו פגם בחלק השיפוטי – ייעשה אך ורק בהליכי ערעור.
 • ההלכה המשפטית גורסת ביחס להסכמי פשרה בכלל, כי אף שניתן לבטל הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין, אם נפל פגם בכריתתו, על בית המשפט לנהוג משנה זהירות בעניין זה, ולהשתכנע כי קיימים טעמים כבדי משקל המצדיקים את הביטול.
 •  יש צורך לייחס משקל ניכר לסופיותם של הסכמי ממון שנעשו על דרך הפשרה, שקיבלו תוקף של פסק דין על מנת להגשים את ציפיותיהם הסבירות של הצדדים להם, ובשל החשיבות הרבה שיש לייחס לערך של סופיות הסכם הפשרה, כהסדר המסיים את הסכסוך בין הצדדים.

 

ביטול הסכם ממון: טענת הטעיה

טענות האיש בהקשר זה מתייחסות לשני נושאים שונים:

 • האישה הטענתה את האיש לסבור, כי רצונה להמשיך בקשר הנישואין, ולהביא עמו ילדים נוספים לעולם, והסתירה ממנו, כי כבר במהלך הטיפול הזוגי, תרה אחר מסמכים לביסוס תביעותיה העתידיות. 
 • האישה הטעתה את האיש לחשוב, כי היא אינה מלווה בייצוג משפטי.


סעיף 15  לחוק החוזים קובע:  

 • מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני, או  אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה;
 • לעניין זה, "הטעיה" לרבות אי גילוין של  עובדות אשר לפי דין, לפי הנוהג או לפי הנסיבות, היה על הצד השני לגלותן"    .

אין לקבל את טענת האיש לכך, שהתקשר בהסכם הממון עם האישה עקב "אי גילוי" העובדה הנטענת על ידי, כי בכוונת הצדדים לחיות חיים ארוכים ומאושרים.

עיון בהסכם הממון ובנסיבות אישור ההסכם, מצביע על כך, שכבר בעת  החתימה של ההסכם, האופציה של גירושין, הייתה סבירה בעיני הצדדים ומוחשית.

עורך דין להסכם הממון

 

ייצוג האישה על ידי עו"ד הסכם הממון

 • אין בכל כל הטעיה" או "הסתרה". משנה תוקף יש לדברים אלה, כאשר, שבוע לפני קבלת המסמך, נעשו פניות טלפוניות לעו"ד הסכם הממון, האיש ידע שהאישה מיוצגת על ידי עו"ד הסכם הממון, אך ממניעיו שלו בחר שלא להיות מיוצג.
 • מהתכתבות בין הצדדים במסרונים, אותה צירף האיש לתצהיר עדותו הראשית, כתב האיש להתייעץ עם עו"ד הסכם ממון שברגע שהיא רואה אותך, היא רואה דולרים מול העיניים, לא יוביל אותך לאן שאת רוצה, כי הייעוץ שהוא ייתן לך זה ייעוץ עורך דין שיגרור אותך להוציא עשרות ומאות אלפי שקלים, מזה הם מתפרנסים, ומי שמתפרנס מזה לא ייעץ לך לעשות משהו שהוא לא ירוויח ממנו.
 • אין כל ביסוס לטענת האיש בסיכומיו כי כביכול כאשר הוא ביקש להיוועץ בעו"ד הסכם ממון מטעמו, איימה עליו האישה, תוך שהיא  מפעילה עליו מניפולציות רגשיות, כי אם יפנה לקבלת ייעוץ כלשהו הרי משמעות הדבר כי  אינו סומך עליה, ואינו אוהב אותה, ועלול להוביל לגירושיהם.

ביטול הסכם ממון - הטענה בדבר טעות

סעיף 15 לחוק החוזים חלק כללי תשל"ג 1973 קובע

 • מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה, שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה;
 • "הטעיה" לרבות עובדות אשר לפי דין, לפי הנוהג או לפי הנסיבות, היה על הצד שכנגד לגלותן" .

משנקבע כי לא הייתה כל הטעיה מצידה של האישה, ממילא נופלת  אתה טענת הטעות, שכן הטעיה היא אחת מיסודותיה של עילה זו  .בנסיבות אלה נדחית הטענה בדבר טעות.  

ביטול הסכם ממון - הטענה בדבר כפייה    

סעיף 17 לחוק החוזים חלק כללי תשל"ג  1973 קובע:

 • מי שהתקשר בחוזה עקב כפייה שכפה עליו הצד השני, או אחר  מטעמו, בכוח או ביום, רשאי לבטל את החוזה.
 • אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לעניין סעיף  זה.

חרף העובדה שבכותרת הסעיף בסיכומים "כרך" האיש כפיה ועושק יחדיו לא ניתן אף הסבר או ראייה שיוכיחו טענת הכפייה, בדיקת התשתית הראייתית  שהונחה בפניי, מביאה למסקנה שדין הטענה להידחות.

 

כיצד לבטל הסכם ממון

מאמר מקיף בנושא: ביטול הסכם ממון

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה לבטל הסכם ממון שנחתם על ידי הצדדים ואושר על ידי בית המשפט | תמ"ש 12542-03-16: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
9 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד