En

צור קשר

checked

השופטת פאני גילת כהן: מזונות חמישה ילדים קטינים תחת אחריות הורית משותפת (תלה"מ 40364-11-20)

10/11/2021

 

התובעת (אשר תיקרא להלן גם: ״האם״) והנתבע (אשר יקרא להלן גם: "האב") נישאו זה לזו כדת משה וישראל ביום     

2.   מנישואי הצדדים נולדו להם חמישה ילדים:

ר. - ילידת ...., אשר בקרוב ימלאו לה 18 שנה;

י.- יליד ...., כבן 16 שנים כיום;

ז. - ילידת ...., כבת 13 שנים וחצי כיום;

ב. - יליד ...., כבן עשר שנים ורבע כיום;

א. - ילידת .... בת 7 שנים כיום;

)ילדי הצדדים ייקראו להלן: "הקטינים").

3.   עד יום 01.11.2020 התגוררה המשפחה בבית שבבעלות הצדדים בישוב .... (להלן: "הבית המשותף"), או אז עזב אותו האב ועבר להתגורר בבית הוריו.

4.   בבעלות הצדדים גם דירה בעיר .... המושכרת לצד גי.

5.   התובענה מושא ההליך דנא הוגשה ביום 16.11.2020.

6.   ביום 26.11.2020 הוגשה לתיק בית המשפט הודעת הצדדים לפיה מבלי שיש בכך כדי לכבלם, הוסכם ביניהם כי האב יישא במזונותיהם הזמניים של הקטינים בסך 6,000 ₪ בחודש החל מחודש נובמבר 2020 ; הוא יישא גם במחצית מעלות לימודיהם של הילדים ר.ו-י. ובמחצית ההוצאות הרפואיות החריגות של הקטינים;

דמי השכירות הנגבים בגין הדירה ב.... יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים; ככל שיחידת הדיור בבית המשותף תושכר, יחולקו בין הצדדים דמי השכירות שיגבו בגינה כך שהאם תקבל 60% מהם ואילו האב יקבל את ה- 40% הנותרים. כן הוסכם, כי הצדדים יודיעו תוך שלושה חודשים האם עלה בידיהם להגיע להסכמה גם בעניין דמי המזונות הקבועים.

7.   ביום 27.11.2020 ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים.

8.   ביום 25.02.2021 הודיעה האם, כי לדידה לא ניתן להכריע בעניין מזונות הקטינים עד לפירוק השיתוף בבית המגורים. האב מצדו הודיע, כי האם מסכלת המכירה של הזכויות בבית המשותף, אך הסכים להמשיך לשאת בדמי המזונות הזמניים כמוסכם בין הצדדים למשך חודשיים נוספים.

9.   שעה שדיון קד״מ בעניינם של הצדדים היה קבוע ביום 28.04.2021 נקבע, כי על האב להמשיך לשאת בדמי המזונות הזמניים לגביהם הוסכם בין הצדדים, וכי בית המשפט ידרש לסוגיה זו במסגרת הדיון הקבוע.

10. במסגרת הדיון מיום 28.04.2021 הוסכם בין הצדדים לפנות להליך גישור במהלכו ימשיך האב לשאת בדמי המזונות המוסכמים. כן נקבע, כי ככל שתקופת ההקפאה של תשלום החזרי המשכנתא תסתיים, יישאו בהם הצדדים בחלקים שווים כאשר דמי השכירות הנגבים בגין יחידת הדיור ובגין הדירה ב.... ישמשו לתשלום החזרי המשכנתא וביתרה יישאו הצדדים בחלקים שווים.

11. ביום 24.05.2021 הגיש האב תגובתו לבקשה למזונות זמניים וכתב הגנה בהליך. שעה שהצדדים החלו בהליך הגישור נקבע, כי תינתן לאם זכות תשובה ככל שהליך הגישור לא יישא פרי.

12 . ביום 31.08.2021 הוגשה הודעת הצדדים לפיה עלה בידיהם להגיע, בכוחות עצמם, להסכם המסדיר כל המחלוקות ביניהם, למעט בשאלת מזונותיהם של הקטינים, ומשכך הם הוזמנו לדיון לצורך אישור ההסכם ומתן הוראות בעניין ההכרעה בסוגיית מזונות הקטינים.

13. דיון כאמור התקיים לפניי ביום 12.09.2021 ובמסגרתו אושר הסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים, ובאשר למזונות הקטינים נקבע, בהסכמת הצדדים, כי למעט העניינים המוסדרים בהסכם בעניין מימון צרכי הקטינים או איזה מהם, יינתן פסק דין מנומק בשאלת מזונות הקטינים על יסוד החומר המצוי בתיק.

14.   ואלה העניינים לגביהם הוסכם בין הצדדים בענייו הנשיאה בצרכי הקטינים:

א-          כל עוד האם מתגוררת עם הקטינים בבית המשותף- לא ישא האב במדורם של

הקטינים ובית המשפט יקבע את גובה דמי המזונות בו הוא ישא עד לעזיבת האם והקטינים את הבית המשותף וממועד זה ואילך (סעיף 16 להסכם הגירושין).

ב-           בהגיע כל קטין לגיל 18 שנה או עם גיוסו לצה״ל/שילובו בשירות הלאומי עפ״י

המאוחר מבין המועדים (ולמשך פרק זמן שלא יעלה על שלושה חודשים מהמועד בו ימלאו לו 18 שנה או עם סיום לימודיו בבית הספר התיכון), יופחתו דמי המזונות שישולמו ע״י האב עבור אותו קטין ויעמוד על שליש משיעורם, וזאת עד תום השירות הצבאי / השירות הלאומי, ואף בתקופה האמורה יועברו דמי המזונות לידי האם (סעיף 17 להסכם הגירושין).

ג-           מועד התשלום יהא מדי 1 לכל חודש קלנדרי ודמי המזונות יהיו צמודים למדד

המחירים לצרכן ויעודכנו אחת לרבעון (ללא הפחתה של דמי המזונות ככל שהשינוי במדד יהא שלילי) (סעיף 18 להסכם הגירושין).

ד-           הצדדים ישאו בחלקים שווים בהוצאות הרפואיות החריגות של הקטינים

ובהצאות החינוך שלהם (סעיף 19 להסכם הגירושין על תתי סעיפיו).

ה-          קצבת הילדים המשולמת ע״י המל״ל תועבר לידי האם, ואילו גמלת לימודים או

כל גמלה או מענק אחרים המשולמים עבור הקטינים יועברו לידי האם והיא תעביר מחצית מהם לאב (סעיפים 20-21 להסכם הגירושין).

15. באשר ליתר הסוגיות הכרוכות בגירושי הצדדים אשר יש בהן להשפיע על ההכרעה בעניין מזונות הקטינים נקבע בהסכם הגירושין בין היתר כדלקמן:

א- באשר להחזקת הקטינים - נקבע, כי תהא לצדדים אחריות הורית משותפת והסדרי השהות של הקטינים עם האב יתקיימו פעמיים בשבוע מתום הלימודים במסגרות החינוך ועד למחרת בבוקר עם הבאתם על ידו למסגרות החינוך ובכל סוף שבוע שני מיום שישי מתום הלימודים במסגרות החינוך ועד ליום ראשון בבוקר עם הבאתם על ידו למסגרות החינוך.

כן נקבעה חלוקה שווה של שהות הקטינים עם כל כל מן ההורים בחגי ישראל.

ב-           באשר לענייני הרכוש המשותף - בכל הנוגע לבית המשותף נקבע, כי עד למכירתו

ישאו הצדדים בחלקים שווים בהחזרי הלוואת המשכנתא הרובצת עליו; כי האם תמשיך להתגורר בבית עם הקטינים ומשכך תישא במלוא עלויות ההחזקה שלו; ככל שהבית לא יימכר עד ליום 30.07.2022, תפנה אותו האם לשם השכרתו לצד ג׳; ככל שהוא יושכר כאמור, יחלקו הצדדים בדמי השכירות שיתקבלו בגינו בחלקים שווים; דמי השכירות המתקבלים מיחידת הדיור בבית המשותף יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים.

גם באשר לדירת הצדדים שב.... הוסכם, כי היא תוצע למכירה בשוק החופשי; כי עד למכירתה ישאו הצדדים בהחזר הלוואת המשכנתא הרובצת עליה בחלקים שווים, ודמי השכירות הנגבים בגינה יחולקו ביניהם בחלקים שווים.

באשר לזכויות הסוציאליות /פנסיוניות שנצברו ע״י הצדדים בתקופת החיים המשותפים הוסכם, כי יבוצע איזון בהתאם לחוות דעת האקטואר שמונה במסגרת ההליך הרכושי.

16. בהינתן כי דמי המזונות הזמניים נקבעו בהסכמת הצדדים ונוכח העובדה שביום 12.09.2021 ניתן תוקף של פסק דין להסכם הגירושין המסדיר את כלל הסוגיות הכרוכות בגירושין למעט מזונות הקטינים, מצאתי להורות, כי עד יום אישור ההסכם, 12.09.2021, יישא האב בדמי המזונות הזמניים שנקבעו בהסכמה, כאמור, וממועד זה ואילך תחולנה הוראות פסק דין זה.

המסגרת הנורמטיבית

17. בסעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי״ט-1959 נקבע, כי אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים לפי הוראות הדין האישי החל עליו - הדין העברי בענייננו.

18. ביום 17.07.2017 נפל דבר בישראל, ובהלכה שיצאה תחת ידיו של בית המשפט העליון נקבע, בניגוד למסד הנורמטיבי הקודם, כי החל מגיל 6 (ולא מגיל 15 כשם שהיה עד אז) חבים שני ההורים במזונות ילדיהם עפ״י יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות אל מול זמני השהות של הקטינים עמם בפועל ויתר נסיבות המקרה לגופו. הלכה זו השוותה, למעשה, חובתם של האב והאם לשאת במזונות ילדיהם הקטינים החל מגיל 6.

ראו: בע״מ 919/15פלוני נ׳ פלונית, פורסם במאגרים האלקטרוניים (להלן: "הלכת פלוני").

וכדברי ביהמ״ש המחוזי בתל אביב מפי כב׳ השופט שנלר: "ההלכה בפרשת פלוני, ניתן לראותה כהלכה אשר שינתה מהיסוד את כל הקשור לפסיקת מזונות ילדים בגילאים שבין גיל 6 לגיל 15           מכל מקום, דומה כי בפרשת פלוני לא נזקק בית המשפט לפתרון

זה או אחר, בהתחשב בחובת האב האמורה, אלא בסיס פסק הדין ביטול אותה פרשנותשתוצאתה חיוב אב במזונות הכרחיים בגילאים האמורים, וכי על כן יש לראות את כל חיובי המזונות מדין צדקה, כשלעניין זה שווים האב והאם. ההנמקה בתמצית, כי יש לפרש את תקנות תש״ד, באופן שלאחר גיל 6 החיוב במזונות הוא מדין צדקה בלבד. יתר על כן, אין לקבל פרשנות לפיה גם אם מדובר מדין צדקה חיובו של האב קודם ועיקרי לחיובה של האם ״ (ההדגשות אינן במקור - פ.ג.כ).

מוסיף בית המשפט (כב׳ השופט שנלר) וקובע עוד, כי אין להחיל הלכה זו רק במקרים בהם ישנה משמורת משותפת של הקטינים בידי הוריהם אלא בכל מקרה בו דנים במזונות ילד מעל גיל 6.

ראו: עמ״ש (ת״א) 33549-04-16פלוני נ׳ פלונית, פורסם במאגרים האלקטרוניים.

19. ביום 20.12.2017 ניתן פסק דין נוסף ע״י בית המשפט המחוזי בת״א מפי כב׳ השופט שוחט בו נקבעו הכללים על פיהם על הערכאה הדיונית להידרש לפסיקת מזונות הקטינים לאור הלכת פלוני:

     יכולותיהם הכלכליות של הצדדים מכלל המקורות העומדים לרשותם לרבות ״שכר עבודה״ - אלה הוגדרו באופן היוצר השוואת הכללים של "דין צדקה" לאלה שנקבעו בסעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי״ט-1959.

     קביעת יחס היכולות הכלכליות ביחס לצרכים שאינם תלויי שהות ולצרכים החריגים.

     צורכי הקטינים - עפ״י רמת החיים בה הורגלו ערב הפירוד ללא הבחנה בין צרכים הכרחיים לשאינם הכרחיים. בעניין זה ראוי להקדים ולומר כי צורכי הקטינים אינם אחידים, ותלויים במידה רבה במצבם הכלכלי של ההורים.

     זמני השהות בפועל ביחס לצרכים תלויי שהות אל מול היחס ביכולות הכלכליות של הצדדים.

ראו: עמ״ש (ת״א) 14612-10-16פ.ב נ׳ א.ב, פורסם במאגרים האלקטרוניים.

20. להשלמת התמונה יוער, כי בהתייחס לילדים יהודים בגילאי 15-18 שנים, הרי שאין כלל מחלוקת, כי החיוב במזונותיהם הוא מדין צדקה, וכי הוא חל באופן שווה על שני ההורים - הוא הדין הנוהג עוד קודם להלכת פלוני וגם לאחריה (ראו ע״א 210/82גלבר נ׳ גלבר, פ״ד לח(2) 14, 20 (1984); ע״א 591/81פורטוגז נ׳ פורטוגז, פ״ד לו(3) 449, 459-456).

21. צא ולמד, כי לאופן חלוקת זמני השהות של קטינים מעל גיל 6 בפועל בין הוריהם השפעה ישירה על חלוקת הנטל הכלכלי ביניהם, ובתוך כך על חיוב האב במזונותיהם.

22. נפנה כעת לבחינת הנתונים הרלוונטיים לצורך ההכרעה במחלוקת בין הצדדים בעניין חיוב האב במזונות הקטינים והיקפו.

יכולותיה הכלכליות של האם

23.  האם עוסקת בהוראת ..., והיא עובדת בשני מוסדות חינוך שונים.

24. לטענתה, גובה שכרה משתנה מדי שנה בהתאם להיקף העבודה שלה בכל אחד משני מוסדות החינוך בהם היא מועסקת, אך עפ״י התחייבות המערכת כלפיה היקף המשרה שלה לא יפחת מ- 100%.

25. לטענתה בשנת תש״פ היא הועסקה בהיקף של 130% משרה ואילו בשנת תשפ״א בהיקף של 100% משרה בלבד בהתאם לצורכי המערכת. לטענתה, שכרה החודשי הממוצע בשנת תשפ״א עמד על 7,800 ₪.

26. לטענת האב, האם היא מורה מקצועית ל...., בעלת תואר שני ובמשך שנים רבות היא הועסקה בהיקף של 130% משרה ובנוסף אף נתנה שיעורים פרטיים בישוב בו מתגוררת המשפחה, אשר הניבו לתא המשפחתי הכנסה גבוהה במזומן.

לטענתו, לצורך יצירת מצג המשרת אותה בהליך המשפטי, פעלה האם להפחתת היקף המשרה שלה וחדלה לחלוטין ממתן שיעורים פרטיים.

27.  האם צירפה לכתב התביעה 12 תלושי שכר מה-... בה היא מועסקת מהם עולה, כי שכרה

החודשי הממוצע עמד על כ-6,050 ₪ נטו ו- 12 תלושי שכר מה..... בה היא מועסקת מהם

עולה, כי שכרה החודשי הממוצע עמד על כ- 4,150 ₪ נטו. הנה כי כן מתלושי השכר שצורפו לכתב התביעה עולה, כי עובר להגשתו עמדה הכנסתה החודשית הממוצעת של האם על סך כולל של 10,200 ₪.

28. לתצהיר המשלים של האם, אשר הוגש בחודש אפריל השנה צורפו על ידה 4 תלושי שכר בגין עבודתה ב.... לפיהם שכרה החודשי הממוצע עומד על 5,100 ₪ נטו בקירוב, ו- 4 תלושי שכר בגין עבודתה ב.... לפיהם עומד שכרה החודשי הממוצע על 3,800 ₪ נטו.

הנה כי כן, הכנסתה החודשית הממוצעת של האם עובר להגשת התצהיר המשלים עומדת על 8,900 ₪ נטו.

29. טענות האב בנוגע להכנסה הנוספת של האם משיעורים פרטיים לא הוכחו, ומשכך לא מצאתי להידרש להן. לצד זאת יוער, כי לא מן הנמנע שבשים לב לכישורי האם ולרמתה המקצועית, הנלמדת בין היתר מקבוצת הגיל שהיא מלמדת, מהשכלתה ומתחום הלימוד בו היא מתמחה, שניתנו על ידה שיעורים פרטיים.

30. לא הובאו לפניי נתונים באשר להכנסת האם לפני שנת תשפ״א, ומצאתי ליתן אמון בגרסתה לפיה ההפחתה בשכרה איננה נובעת ממניפולציה הקשורה בהליך המשפטי אלא מצמצום היקף העבודה שלה בהתאם לאילוצי המערכת. עם זאת, שעה שגם לטענת האם היקף ההעסקה שלה הוא דינמי, ועפ״י התחייבות המערכת כלפיה, הוא לא יפחת מ- 100% משרה, מצאתי להעמיד הכנסתה החודשית הממוצעת על 9,500 ₪.

31. עוד ובנוסף יצוין, כי האם היא בעלת מחצית מהזכויות בבית המשותף ובדירת הצדדים ב...., וכי לאורך שנות עבודתה נצברו על ידה זכויות סוציאליות.

32. באשר להתחייבויות האם, הרי שלחובת שני הצדדים ההלוואות המובטחות במשכנתא שניטלו על ידם לצורך מימון רכישת שני הנכסים שבבעלותם המשותפת, אשר החזריהם מכוסים באמצעות דמי השכירות המתקבלים מהשכרת הדירה ב.... ויחידת הדיור שבבית המשותף.

יכולותיו הכלכליות של האב

33. האב הוא .... ולטענתו שכרו החודשי עומד על 18,000 ₪, ומן הסך האמור יש להפחית סך של 1,592 ₪ בחודש המשולם לו בגין החזר הוצאות אישיות. מכאן שלדידו עומדת הכנסתו הפנויה על 16,000 ₪ בחודש.

האב צירף לכתב ההגנה שלו 12 תלושי שכר מהם עולה, כי הכנסתו החודשית הממוצעת עובר להגשת כתב ההגנה עומדת על 19,900 ₪.

לתצהיר המשלים שלו צורפו שלושה תלושי שכר מהם עולה, כי הכנסתו החודשית הממוצעת עובר להגשת התצהיר עומדת על 19,050 ₪ נטו.

נוכח האמור ותוך שהבאתי בחשבון קיומו של רכיב החזר הוצאות הבא בגדר שכרו של האב, מצאתי להעמיד הכנסתו החודשית הממוצעת על 19,000 ₪.

34. עוד ובנוסף יצוין, כי בדומה לאם בבעלות האב מחצית הזכויות בבית המשותף ובדירה ב... כן נצברו על ידו לאורך שנות עבודתו זכויות סוציאליות.

35. התחייבויות האב - בדומה לאם נושא האב במחצית מהחזרי ההלוואות המובטחות במשכנתא ורובצות על נכסי הצדדים.

כן יצוין, כי האב שוכר יחידת דיור בת 3 חדרים ב- .... למגוריו בעלות של 2,400 ₪ בחודש. בתצהירו טוען הוא, כי הוצאותיו האישיות עבור מזון, ביגוד, החזקת המדור והחזקת הרכב, הדלק והביטוחים עומדות על 7,000 ₪ בחודש.

אומדן צורכי הקטינים

הוצאות המדור והחזקתו

36. כאמור, האם מתגוררת עם הקטינים בביתם המשותף של הצדדים ועפ״י הסכם הגירושין רשאית היא להמשיך להתגורר בו עד תום חודש יולי 2022. בבית המשותף ישנה יחידת דיור המושכרת לצד ג' תמורת סך של 2,500 ₪ בחודש ודירת הצדדים שבעיר .... מושכרת תמורת הסך 4,000 ₪ בחודש. הצדדים אף נושאים בחלקים שווים בהחזרי הלוואות המשכנתא הרובצות על שני הנכסים האמורים.

37. בהסכם הגירושין נקבע, כאמור, כי הצדדים יחלקו בדמי השכירות המתקבלים מנכסיהם המשותפים בחלקים שווים וישאו בחלקים שווים בהחזריהן החודשיים של הלוואות המשכנתא.

38. עוד נקבע בהסכם הגירושין לאמור: "מוסכם על הצדדים כי כל עוד מתגוררת האישה יחד עם הקטינים בבית המשותף ב...., לא ישלם האב את סך המזונות בגין מדור הקטינים דהיינו במקרה כזה בית המשפט יחליט איזה סכום מזונות ישולם כל עוד האישה והקטינים מתגוררים בבית המשותף. באם הצדדים לא יצליחו להגיע להסכמות בעניין מזונות הקטינים, כאמור, כי אז בית המשפט הנכבד יפסוק את מזונות הקטינים עד לעזיבת הבית המשותף וסכום אחר לאחר עזיבת האישה את הבית המשותף עם הקטינים״ (סעיף 16 להסכם הגירושין).

39. כן נקבע, כי שעה שהאם מתגוררת עם הקטינים בבית המשותף, תישא היא במלוא הוצאות ההחזקה שלו (סעיף 26 להסכם הגירושין).

40. על יסוד ההסכמות האמורות נדרש, אפוא, בית המשפט לקבוע, בין היתר, האם יש מקום להורות על חיוב האב בחלקם של הקטינים בהוצאות המדור והחזקתו ממועד פינוי הבית המשותף ע״י האם, וככל שכן באיזה היקף.

41. לאחר שעיינתי באשר מונח לפניי ושקלתי בדבר באתי למסקנה, כי התשובה לכך היא בחיוב.

42. כפי שיפורט בהמשך, שעה שכל הקטינים חצו את גיל שש, בשים לב לחלוקת זמני השהות שלהם עם כל אחד מן ההורים ולפערים בהשתכרות הצדדים, תוך שאני מביאה בחשבון גם את העובדה שעם עזיבתו את הבית המשותף יש לאב הוצאות בגין מדור והחזקתו, עת נהיר כי עם פינוי האם את הבית המשותף יהא עליה לדאוג למדור חלופי עבורה ועבור הקטינים, מצאתי לחייבו ב-40% מהוצאות האם בגין מדור והחזקתו עבור חלקם של חמשת הקטינים.

למען הבהירות יצוין, כי ככלל חלקם של הקטינים הוא 50% מהוצאות האם בגין המדור והחזקתו. משהקטינים שוהים אצל האב 40% מן הזמן, יש להפחית שיעור דומה מחלקם של הקטינים בהוצאות האם בגין מדור והחזקתו, ובכך למעשה עומד חלקו של האב בהוצאות האם בגין המדור והחזקתו על 30% מהן.

לאחר שקלול הפער בהשתכרות הצדדים (עת הכנסת האב גבוהה פי שניים מזו של האם) מצאתי להעמיד השתתפות האב בהוצאות האם בגין המדור והחזקתו על 45% מהן, וזאת בהתייחס לחמשת הקטינים.

משעלה בידי הצדדים לפתור מרבית המחלוקות ביניהם בדרכי שלום, על מנת למנוע התדיינות חוזרת ומחלוקות נוספות ביניהם, אני מעמידה בזאת, על דרך האומדנה, חלקו של האב בהוצאות הקטינים בגין המדור והחזקתו על סך כולל של 2,250 ₪ עבור כל חמשת הקטינים ממנו יש לגזור חלקו היחסי של כל אחד מהם (דהיינו 450 ₪), עת הוראות הסכם הגירושין הרלוונטיות לענייננו תחולנה גם על רכיב זה, לרבות ההפחתה שלו בעת הרלוונטית עבור כל קטין, כמעוגן בסעיף 17 להסכם הגירושין.

יתר הוצאות הקטינים

43.           יתר צורכי הקטינים הועמדו בכתב התביעה על הסכומים הבאים: הבת ר. -3,580 ₪ : כלכלה - 900 ₪ ביגוד והנעלה- 300, מספרה וטיפוח - 150 ₪, חינוך וצורכי לימוד - 1,200 ₪, חוגים ותנועות נוער- 150 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 200 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 300 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 180 ₪, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 200 ₪.

הבן י. - 3,060 ₪ : כלכלה - 900 ₪ ביגוד והנעלה- 300, מספרה וטיפוח -50 ₪, חינוך וצורכי לימוד - 830 ₪, חוגים ותנועות נוער- 150 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 150 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 300 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 180 ₪, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 200 ₪.

הבת ז. 2,630 ₪ : כלכלה - 900 ₪ ביגוד והנעלה- 300, מספרה וטיפוח - 150 ₪, חינוך וצורכי לימוד - 400 ₪, חוגים ותנועות נוער- 150 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 150 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 200 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 180 ₪, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 200 ₪.

הבן ב. - 2,430₪: כלכלה - 900 ₪ ביגוד והנעלה- 300, מספרה וטיפוח - 50 ₪, חינוך וצורכי לימוד - 300 ₪, חוגים ותנועות נוער- 150 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 250 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 200 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 180 ₪, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 200 ₪.

הבת א.- 2,430 ₪ : כלכלה - 900 ₪ ביגוד והנעלה - 300, מספרה וטיפוח -100 ₪, חינוך וצורכי לימוד - 300 ₪, חוגים ותנועות נוער- 150 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 150 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 200 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 180 ₪, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 200 ₪.

44. כאמור, במסגרת הסכם הגירושין הוסכם, כי ההורים ישאו בהוצאות החינוך של הקטינים מכל מין וסוג שהן בחלקים שווים (סעיף 19 ד׳ להסכם הגירושין). משכך, למעשה, נדרש בית המשפט לקבוע חלוקת הנשיאה ביתר צרכי הקטינים, ואין מקם למתן הוראות בנוגע לחלוקת הנשיאה בהוצאות הקטינים או איזו מהן.

45. לאחר עיון באשר מונח לפניי, שעה שבית המשפט בתוך עמו יושב ועפ״י התרשמותי מרמת החיים לה הורגלו, מצאתי להעמיד צורכיהם של הקטינים על הסכומים הבאים: הבת ר. -סך של 1,500 ₪: כלכלה - 700 ₪ ביגוד והנעלה- 300, מספרה וטיפוח - 100 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 100 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 150 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 100 ₪, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 50 ₪.

הבן י. - סך של 1,400 ₪: כלכלה - 700 ₪ ביגוד והנעלה- 250, מספרה וטיפוח - 50 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 100 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 150 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 100 ₪, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 50 ₪.

הבת ז.- סך של 1,450 ₪ : כלכלה - 700 ₪ ביגוד והנעלה- 300, מספרה וטיפוח - 100 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 100 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 100 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 100, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 50 ₪.

הבן ב. - 1,350₪: כלכלה - 700 ₪ ביגוד והנעלה- 250, מספרה וטיפוח - 50 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 100 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 100 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 100 ₪, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 50 ₪.

הבת א. -1,350 ₪ : כלכלה - 700 ₪ ביגוד והנעלה- 250, מספרה וטיפוח - 50 ₪, הוצאות רפואיות שוטפות, קופת חולים לרבות מוצרי היגיינה ופארם - 100 ₪, הוצאות תרבות, ספרים בילוים, דמי כיס, אירועים ומתנות לאירועים, ימי הולדת וכיו״ב- 100 ₪, נסיעות/החזקת רכב- 100 ₪, הוצאות בלתי צפויות, חידוש ריהוט וציוד - 50 ₪.

46.  הוראות בעניין חלוקת הנשיאה בהוצאות הקטינים בין ההורים תובאנה בהמשך.

חלוקת זמני השהות של הקטינים עם ההורים

47.  הצדדים ניהלו לפניי גם הליך שעניינו החזקת הקטינים וזמני השהות שלהם עמם.

48. במסגרת ניהול ההליך ניתנו מספר החלטות במסגרתן הורחבו בהדרגה זמני השהות של הקטינים עם האב: ביום 17.11.2020 ניתנה החלטה לפיה זמני השהות יתקיימו פעמיים בשבוע ללא לינה ובשבוע שלאחריו פעם אחת ללא לינה בשבוע השני ובכל סוף שבוע שני מיום שישי ועד יום א׳ עם השיבה למסגרות החינוך.

49. במסגרת הדיון מיום 28.04.2021 הורחבו זמני השהות של הקטינים עם האב תוך שנקבע, כי יתקיימו פעמיים באמצע השבוע כאשר אחת מהן תכלול לינה ובכל סופשבוע שני.

50. כאמור, בהסכם הגירושין נקבע, כי זמני השהות יתקיימו כך שהקטינים ישהו עם האב פעמיים בשבוע כולל לינה ובכל סופשבוע שני החל מיום שישי ועד ליום א׳ עם השיבה למסגרות החינוך.

51. הנה כי כן, מאז אושר ההסכם הגירושין וניתן לו תוקף של פסק דין, שוהים הקטינים עם האם משך 60% מזמנם ואילו עם האב ב- 40% הנותרים.

חלוקת הנשיאה בהוצאות הקטינים בין ההוריס

52. כאמור, במסגרת הסכם הגירושין בין הצדדים נקבעו הסדרים בעניין הנשיאה בהוצאות הרפואיות החריגות של הקטינים ובהוצאות החינוך שלהם מכל מין וסוג שהן. כן נקבעו בהסכמה מועדי החיוב במזונות, מנגון ההצמדה שלהם ושיעור החיוב לאחר סיום הלימודים בבית הספר התיכון או הגעה לבגרות לפי העניין.

53. היחס בין הכנסות הצדדים כמפורט לעיל הוא 1:2 לטובת האב. לצד זאת יש להביא בחשבון, כי האב חויב להשתתף בחלקם של הקטינים בהוצאות המדור והחזקתו לאחר פינוי הבית המשותף ע״י האם, וכי כיום ועד לפינוי הבית המשותף ע״י האם יש לו הוצאות עודפות בגין מדור ביחס לאם, המתגוררת עדיין בבית המשותף (והצדדים נושאים בחלקים שווים בהחזר ההלוואות המובטחות במשכנתא ורובצות על נכסיהם המשותפים).

54.   כן יש ליתן הדעת גם לגיל הקטינים, אשר בעת הזו כולם מעל גיל 6.

55.   בנסיבות אלו אני מורה כדלקמן:

א- בכל הנוגע להוצאות המדור והחזקתו - ראו הקביעות בסעיף 42 דלעיל.

ב-           לאחר שקלול הפער בהשתכרות ההורים וזמני השהות של הקטינים עם כל אחד

מהם, הכנסתו הפנויה של האב לאחר הפחתת חלקו בהוצאות המדור והחזקתו כקבוע לעיל, מצאתי לחייבו לשאת ב-60% מהוצאות כל אחד מן הקטינים כמפורט לעיל, דהיינו בסכומים הבאים: עבור הבת ר.- 900 ₪, עבור הבן י.- 840 ₪, עבור הבת ז.- 870 ₪, עבור הבן ב.- 810 ₪ ועבור הבת א.- 810 ₪.

ג-           כן נקבע בזאת, כי האם תשמש כהורה מרכז בכל הנוגע לרכישת ביגוד והנעלה עבור

הקטינים.

סוף דבר

56. מחודש ספטמבר 2021 ואילך (כולל) ישלם האב לידי האם מדי חודש, עד לא יאוחר מה-1 לכל חודש קלנדרי (כקבוע בהסכם הגירושין) סך כולל של 4,230 ₪ כהשתתפות במזונות חמשת ילדיהם הקטינים של הצדדים (להלן: "דמי המזונות") עפ״י הפירוט המופיע בסעיף 55 דלעיל.

57. עם פינוי האם את הבית המשותף יישא האב, בנוסף לדמי המזונות, בחלקו של כל אחד מן הקטינים בהוצאות המדור והחזקתו בסך של 450 ₪ עבור כל קטין או בשליש מן הסך האמור מקום בו נכון לאותה עת מחויב האב לשאת בשיעור מופחת של דמי המזונות נוכח גילו בהתאם לקבוע בסעיף 17 להסכם הגירושין.

58. דמי המזונות עבור כל אחד מן הקטינים ישולמו עד הגיע אותו קטין לגיל 18 שנה או עד גיוסו לצה״ל או השתלבותו בשירות הלאומי, בהתאם לעניין, עפ״י המאוחר מבין המועדים (אך למשך תקופה שאינה עולה על שלושה חודשים מתום לימודיו התיכוניים או מלאת לו 18 שנה לפי המאוחר מביניהם), וממועד זה ועד תום השירות הצבאי הסדיר בצה״ל או השירות הלאומי בהתאם לעניין יישא בשליש מגובה דמי המזונות שנקבעו עבור אותו קטין (לרבות חלקו בהוצאות המדור והחזקתו). גם בתקופה זו ישולמו דמי המזונות לידי האם, והכל כקבוע בסעיף 17 להסכם הגירושין.

59. הצדדים יישאו בחלקים שווים הוצאות הרפואיות החריגות ובהוצאות החינוך של הקטינים או מי מהם, כמפורט בסעיף 19 להסכם הגירושין ובתנאים הנקובים בו.

60. דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כמפורט בסעיף 18 להסכם הגירושין ובתנאים הנקובים בו.

61. קצבת הילדים המשולמת ע״י המל״ל וגמלאות ו/או מענקים נוספים להם זכאים הקטינים יועברו לידי הצדדים או מי מהם בהתאם לקבוע בסעיפים 20-21 להסכם הגירושין.

62. למען פישוט הדברים נקבע בזאת, כי החיוב עפ״י פסק דין זה יהא מיום 01.09.2021 ועד אז יחול החיוב במזונות הקטינים בהתאם להסכמת הצדדים לה ניתן תוקף של החלטה. ככל שהאב נשא בתשלום גבוה יותר, תשיב לו האם את היתרה תוך 30 יום.

63.   אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

64. פסק הדין ניתן לפרסום במאגרים האלקטרוניים תוך השמטת שמות הצדדים, ילדיהם הקטינים וכל פרט מזהה אחר.

65.   בכך מסתיים בירור ההליך שבכותרת.

66.   המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים באמצעות באי כוחם ותסגור התיק שבכותרת.

ניתן היום, ו׳ כסלו תשפ״ב, 10 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.

בית משפט לענייני משפחה בקריית גת

תלה״מ 40364-11-20 פלונית נ׳ אלמוני

בפני: כב׳ השופטת פאני גילת כהן
תובעת פלונית

נתבע אלמוני

בעניין הקטינים:
1. ר.ז.
2. י.ז.
3. ז.ז.
4. ב.ז.
5. א.ז.

פסק דין

דרג את הכתבהדירוג כתבה השופטת פאני גילת כהן: מזונות חמישה ילדים קטינים תחת אחריות הורית משותפת (תלה"מ 40364-11-20): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד