En

צור קשר

checked

מידע נוסף בית משפט לענייני משפחה

בימ"ש לענייני משפחה בחיפה, השופטת הילה גורביץ שיינפלד: החלטה בבקשה לצירוף משיב כבעל דין (תמ"ש 21807-08-13)
מספר תיק 21807-08-13
סוג ההליך משפחה
שופט/ראש הרכב הילה גורביץ שיינפלד
בתי משפט בתי המשפט לענייני משפחה
מחוז מחוז חיפה
מועד החלטה 31.8.2019
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם ניתן לצרף עו"ד כנתבע בתביעה בין אח לאחות בביהמ"ש לענייני משפחה?: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
לעיתים עולה צורך שמזכירות בית משפט תודיע על מועד דיון שנקבע, בוטל או נדחה. נוהל זה מסדיר את המקרים בהם על המזכירות להודיע לצדדים על השינוי במועד הדיון, לרבות אופן

משלוח ההודעות בעניין זה לצדדים, עדים וכל גורם אחר בתיק ולפי הצורך.

קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה נוהל מעודכן לקביעת מועד דיון, דחייתו או ביטולו: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
תשלום אגרות בית משפט למשפחה

הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מספר 2), התשע"ט-2019.

נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות בית המשפט אגרות , מיום כ"ח בסיון התשע"ט (‏1 ביולי ‏2019).
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה מעודכן לשנת 2019: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
כאשר לבני הזוג אין הכנסות שוטפות שמאפשרות להם לשכור שירותי ייצוג משפטי, אולם יש בבעלותם רכוש רב, אשר אם היה ניתן לממשו היו יכולים לממן את ייצוגם המשפטי בהליך. במצב כזה ישנם מצבים בהם המדינה נאלצת לממן את הייצוג המשפטי של אחד מבני הזוג או שניהם, בעוד שראוי היה שמימון ההליך יעשה באמצעות מימוש הרכוש המשותף.

הצעת חוק זו נועדה לנסות להביא לאיזון בין בני הזוג ולמנוע פגיעה בבן הזוג אשר נותר ללא אמצעים, באופן שבו יתאפשר לשני בני הזוג לשכור שירותי ייצוג משפט ברמה דומה וכן נועדה לאפשר מימון ייצוג משפטי לבני זוג המתקשים לממן את הוצאותיהם המשפטיות, באמצעות מימוש נכסים משותפים של בני הזוג.

הצעת החוק מבוססת על חוקים דומים שנחקקו במדינת ניו יורק בארה"ב, באוסטרליה, בקנדה ובצרפת.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – מימון ניהול ההליך המשפטי), התשע"ח–2018: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות, מיום י"ח בטבת התשע"ח (‏1 ביולי ‏2018) כדלקמן:קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה אגרות ושכר טרחה בבתי המשפט לענייני משפחה מעודכן: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
במכלול הנסיבות, נתונה לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות העניינית נשוא התביעה. סמכותו של בית משפט לענייני משפחה מוגדרת בסעיפים 1-3 לחוק בית משפט לענייני משפחה, התשנ"ה- 1995.
כפי שנקבע בהלכת פלונית, בו נקבע שאין לכלול את אחיו של בן זוג לשעבר בגדרי בעלי הדין הרשאים להתדיין בפני בית המשפט לענייני משפחה. בהבחנה מהאמור בהלכה לעיל, במקרה דנן, נישואי המשיב והמנוחה פקעו כתוצאת מפטירת המנוחה ובעת פטירת היו השניים נשואים. על כן, לטעמי יש ליתן את הדעת להבחנה בין "גרוש" ואלמן" לעניין הגדרת "בן זוג לשעבר".

בית המשפט דחה את טענות הגיסים של בת הזוג- המבקשים בדבר חוסר סמכותו העניינית, לאור נושאה של התביעה הנובע מהקשר המשפחתי בין המשיב לאישה מנוחה, בתקופה שקיימו מערכת יחסים זוגית וכי הסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדת וחשובה להיווצרות עילת התביעה . כמו כן, קיבל את בקשתו של המשיב(הבעל) לצירוף אחד הגיסים כנתבע נוסף להליך, כמבוקש על ידי המשיב לאור הלכת "חבס".קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה סמכות ענינית של בית משפט לענייני משפחה | רמש 73437-01-18 פלונית ואח' נגד פלוני: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
עורכת דין לענייני גירושין מאיה רוטנברג בדקה נתונים סטטיסטיים על תיקים בענייני משפחה ומצאה:

נפתחו 78,011 תיקים בענייני משפחה מתוך 299,819 תיקים במהלך השנה שהם 26% מסך התיקים האזרחיים בבית משפט לענייני משפחה (שלום).
אורך חיי תיק בבית משפט לענייני משפחה 6.6 חודשים בממוצע.
אחוז הערעורים על תיק משפחה במחוזי 2.6 מסך הערעורים הכללי.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה דו"חות ונתונים סטטיסטיים - דו"ח שנתי 2016: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
האם קנויה לבית המשפט למשפחה הסמכות העניינית לדון בתובענה שהגיש המשיב כנגד המבקשת – אחותה של רעייתו לשעבר – שעניינה הפרת חובותיה המקצועיות של המבקשת כפרקליטתו של המשיב.

האם הביטוי "בן-זוג" שבסעיף 1(2)(ו) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן: החוק) כולל גם "בן-זוג לשעבר". זו, בתמצית, השאלה נשוא בקשת רשות ערעור זו.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה סמכותו העניינית של בית המשפט למשפחה: בע"מ  7272/10 פלוני נ. פלוני: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-19951, בסעיף 1(2)(א), אחרי "לרבות הידועה בציבור כאישתו" יבוא "ולרבות בן זוג מאותו המין, וכן".
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - בן זוג מאותו המין), התשע"ו-2016: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד