En

צור קשר

checked

אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה מעודכן לשנת 2019

 

להורדת קובץ אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה  לחצ/י על התמונה ⇓

 

 

 

אגרות בית המשפט לענייני משפחה מעודכנות 2019

הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מספר 2), התשע"ט-2019. בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1955 (להלן-התקנות), אני מודיע לאמור: עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות, מיום כ"ח בסיון התשע"ט (‏1 ביולי ‏2019) כדלקמן:

 

תעריפי אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה בשקלים חדשים (₪)

תוספת ראשונה [תקנות ‏2(א) ו-‏4]

תעריפים בשקלים חדשים

1. תביעה לסכום כסף קצוב, למעט עאמור בפרט 1א 1% מהסכום
הנתבע כערכו ולא פחות
מ - 483 ₪  
1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה לפי פרט 5 1% מהסכום הנתבע כערכו ולא פחות מ-304 ₪
2. כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון
משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות,
יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו למעט כאמור בפרט 2א
2,892 ₪  
2א. כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג,
לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות,
יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו
506 ₪
3. בוטל  
4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 970 ₪
4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה‏ 996 ₪  
4ב. בקשה למינוי מנהל עזבון 996 ₪
5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה 238 ₪
6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם אם אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה, ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א 483 ₪
6א. אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה 456 ₪
6ב. תביעה בעניין החזקת ילדים 355 ₪
7. בקשה בכתב 238 ₪
8. עשיית צוואה בפני שופט 513 ₪
9. הוכחת צוואה לפי סעיף ‏68(ב) לחוק הירושה 513 ₪
10. (נמחק).  
11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.22 ₪
לכל עמוד
12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 513 ₪
13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 101 ₪

תוספת שנייה [תקנות ‏2(א) ו-‏4(א)]

תעריפים בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה, למעט הליכים לפי פרטים ‏8 ו-13 לתוספת הראשונה 72 ₪
 

 

 עדכון אגרות בית המשפט לענייני משפחה 2019

 

אגרות בית המשפט משפחה 2019

 

 מידע לעו"ד: עדכון אגרות בתי המשפט

 

הורדת קובץ התקנות - אגרות בית המשפט למשפחה

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה מעודכן לשנת 2019: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד