En

צור קשר

checked

טופס מס' 7 - אישור הצהרה Notary CERTIFICATION OF DECLARATION

אני הח"מ............................................................ נוטריון ב............................................................. מאשר כי ביום...................ניצב(ה) לפני במשרדימר(ת) ...............................................הידוע(ה) לי ידיעה אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהותו(ה), מספר..................................../דרכונו(ה)מספר........................................ שהוצא(ה) על ידי ..........................................ב.............................. ביום........................................),* ולאחר שנוכחתישהוא(היא) יודע(ת) את השפה................................         

                                              {שפת ההצהרה}

וקרא(ה) בנוכחותי את ההצהרה המצורפת והמסומנת באות/במספר.................. (שמעבר לדף),

              (ולאחר שתרגמתי לו(ה) לשפה......................... שהוא(היא) יודע(ת) אותה את ההצהרה המצורפת והמסומנת באות/במספר..................(שמעבר לדף)),

              (ולאחר שמר(ת)............................ הידוע(ה) לי אישית (שזהותו(ה) הוכחה לי על פי........................) והשולט(ת), להנחת דעתי,בשפה.............................

                                                            {שפת ההצהרה}

ובשפה ....................................... תרגם(מה) לו(ה) לשפה ..................................... שהוא(היא) יודע(ת) אותה את ההצהרה המצורפת והמסומנתבאות/במספר...............(שמעבר לדף)),

              ולאחר שביררתי ונוכחתי כי מר(ת)................... הנ"ל הבין(נה) את תוכן ההצהרה הנ"ל, נשבע(ה) כחוק (הצהיר(ה) בהן צדק על אמיתות ההצהרה הנ"ל.             

      ולראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובחותמי, היום....................

 

חתימה             

      חותם הנוטריון

שכר נוטריון.....................

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד