En

צור קשר

checked

תקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ח - 2018

דברי הסבר

תקנה 2

על מנת למנוע תקלות ומצבים בהם לא ברור האם הנוטריון אכן זיהה את האדם הניצב בפניו באמצעות תעודה ציבורית כדין, מוצע להורות לנוטריון לשמור העתק צילומי של התעודה המזהה ולשמור העתק זה יחד עם עותק האישור הנשאר בידי הנוטריון.

 

תקנה 3

מוצע להתאים בין התקנות לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, שכן סעיף 20, הדורש אישור בית משפט לפעולת קטין, אינו נמצא בפרק הראשון של חוק הכשרות.

 

תקנה 4

על פי המצב הקיים היום אדם רשאי לבטל מסמך נוטריוני בהודעה בע"פ בפני הנוטריון שערך את המסמך. מוצע כי במעמד הביטול המבטל יחתום בפני הנוטריון על הודעה ביטול בכתב.

כמו כן, לאור מעמדו המיוחד של האישור הנוטריוני ולאור העובדה שיתכן שצד ג' עושה בו שימוש והעובדה שעצם הודעת הביטול אינה מעידה שהביטול נעשה מוצע שהנוטריון יסביר למבטל את החשיבות להודיע על הביטול לכל מי שבידו נמצא האישור.

בנוסף, מוצע להבהיר כי על הנוטריון שערך את המסמך הנוטריוני המבוטל לצרף את הודעת הביטול או צילום שלה לעותק המסמך המבוטל.

בהתאם מתוקנים טפסים מס' 11 ומס' 12.

 

תקנה 5

מוצע להפנות בתקנה לסעיף 26 לחוק הפרשנות, אשר החליף את סעיף 39 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש], אליו מפנה התקנה היום.

 

תקנות 6, 8, 9

מוצע לקבוע שהאישור הנוטריוני יהיה אישור אחיד במראה שלו, כפי שמקובל בעולם.

 

תקנה 7

מוצע להפנות לתקנה המסדירות את שכר הנוטריון, תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978.

 

 

תקנה 10    

מזה שנים ארוכות שהתקנה אינה מיושמת ורשויות המס אינן מבקשות דיווח ועל כן מוצע, בתאום עם רשויות המס, למחוק את התקנה.

 

תקנה 11

(1)   התקנה מתייחסת לסעיף בחוק הנוטריונים אשר בוטל זה מכבר ועל כן מוצע לבטל את התקנה בהתאם.

(2)   מוצע לחסוך בכספי ציבור ולבטל את החובה לפרסם ברשומות את מועדי ישיבות ועדת הרישוי.

 

תקנה 12

חקיקת חוק הנוטריונים חייב הוראת מעבר לצורך הסדרת פנקס הנוטריונים לאור ביטול חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950. כיום, הוראת המעבר אינה רלוונטית ומוצע לבטלה.

 

תקנה 13

מוצע להוסיף הסדר חדש שעניינו פרסום שמות הנוטריונים היישוב בו נמצא משרדם באתר האינטרנט של משרד המשפטים. כמו כן, מוצע לפרסם את מען משרדו של נוטריון, כפי שדיווח למשרד המשפטים, אלא אם ביקש שלא לפרסמו.

נראה שלאור מעמדו המיוחד של האישור הנוטריוני ומעמדו של הנוטריון כזרוע ארוכה של המדינה, הפרסום יאפשר למי שמבקש לקבל שירותי נוטריון לוודא כי הוא אמנם מקבל שירותים אלה מנוטריון בעל רישיון תקף המוסמך לכהן כנוטריון. חשיבות ההסדר מקבלת משנה תוקף נוכח מקרים שאירעו בעבר בהם נוטריונים שרישיונם הושעה או בוטל המשיכו להציע את שירותיהם לציבור הרחב. כמו כן, פרסום הפרטים הנוספים יסייע לאנשים לאתר נוטריון באזור מגוריהם.

 

תקנה 14

תיקון התוספת השנייה. מוצע לעדכן את נוסח הטפסים של אישורי הנוטריון על מנת שיהיו מובנים ובהירים. ככלל, התיקון מתמקד בתיקון הניסוח ודיוקו בהתאם לחוק ולתקנות ואינו משנה מהותית את האישורים. כמו כן, מוצע לתרגם את הטפסים גם לשפה הערבית. 

 

תקנה 15

תיקון התוספת השלישית. מוצע להוסיף דוגמת חותם הכולל את שמו של הנוטריון גם בשפה הערבית, בנוסף על שמו בעברית ובשפה אחרת.

דרג את הכתבהדירוג כתבה תקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ח - 2018: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד