En

צור קשר

checked

טופס הגשת תלונה על עורך דין לוועדת האתיקה

טופס הגשת תלונה לוועדת האתיקה

 

עורכי דין בישראל כפופים לדין המשמעתי, על-פי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961 והכללים שהותקנו מכוחו.  ככלל, תלונה נגד עורך דין יש להגיש לוועדת האתיקה המחוזית במחוז בו מצוי מענו של עורך הדין.

על מנת שהפנייה תטופל, יש להגישה באמצעות הטופס שלהלן. תשומת הלב מופנית לכך שאי-הגשת התלונה באמצעות טופס זה או אי-מילוי כל הפרטים בטופס, יביאו לגניזת התלונה על הסף.

יש לשלוח ללשכת עורכי הדין את הטופס החתום וכל המסמכים שיצורפו לו, באמצעות דואר או בפקס כדלקמן:

ועדת האתיקה במחוז תל אביב- רח' דניאל פריש 10 תל אביב (בדואר או במסירה אישית בלבד).

ועדת האתיקה במחוז ירושלים- רח' שופן 1 ירושלים, פקס- 02-5610554.

ועדת האתיקה במחוז חיפה- שד' בן גוריון 6 חיפה, פקס- 04-8553033.

ועדת האתיקה במחוז דרום-  שד' רגר 33, ת.ד. 484 באר שבע, פקס- 08-6239369.

ועדת האתיקה במחוז צפון- רח' כביש עוקף נצרת, ח'לת אל דיר 3002/15, נצרת, פקס- 04-6015112.

ועדת האתיקה הארצית- רח' דניאל פריש 10 תל אביב, פקס- 03-6918696.

פרטים נוספים בדבר אופן הטיפול בפניות מצויים באתר לשכת עורכי הדין, במדור "אתיקה מקצועית"*.

 

פרטי המתלונן

יש למלא את פרטי ההתקשרות במלואם.

ועדת האתיקה תהייה רשאית לפנות אל המתלונן, ולשגר לו כל מסמך, בפקס או בדוא"ל. 

(א)   מתלונן שאינו עורך דין

 

 

 

שם המתלונן

מספר תעודת זהות

מספר פקס

 

 

 

כתובת מגורים

מספר טלפון

דוא"ל

 

אם התלונה מוגשת על ידי עורך דין בשמו של לקוח - יש לציין, בנוסף לפרטי הלקוח, גם את פרטי עורך הדין המייצג

 

 

 

שם עורך הדין המייצג את מגיש התלונה

מספר רישיון

מספר פקס

 

 

 

כתובת המשרד

מספר טלפון

דוא"ל

 

(ב)   מתלונן שהינו עורך דין

 

 

 

שם עורך הדין מגיש התלונה

מספר רישיון

מספר פקס

 

 

 

כתובת המשרד

מספר טלפון

דוא"ל

 

פרטי עורך הדין שביחס אליו מוגשת התלונה

 

 

 

שם עורך הדין

מספר רישיון (אם ידוע)

כתובת משרד עורך הדין

 

 

    1.              עורך הדין שביחס אליו מוגשת התלונה הינו (מחק את המיותר): א. עורך דין שמייצג או ייצג את המתלונן;  ב. עורך דין של הצד שכנגד;  ג. אחר – פרט: _________________________________

    2.              במהלך חמש השנים האחרונות הוגשו על ידי תלונות בעניין זה נגד עורכי דין אחרים לוועדת אתיקה (מחק את המיותר): לא / כן; אם כן - פרט את כל התלונות, מספר התיק שניתן להן על-ידי הלשכה ומועדי הגשתן: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

    3.              במהלך חמש השנים האחרונות הוגשו על ידי תלונות לוועדת אתיקה נגד עורך הדין שביחס אליו מוגשת תלונה זאת (מחק את המיותר): לא / כן;  אם כן - פרט את כל התלונות, מספר התיק שניתן להן על-ידי הלשכה ומועדי הגשתן: __________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­_____­_______________________________________________________________________

    4.              האם מתנהלים הליכים משפטיים בעניין זה (מחק את המיותר): לא / כן; אם כן - פרט אילו הליכים, שמות הצדדים, היכן הם מתנהלים ואת מספרי התיקים: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אם ניתנה הכרעה שיפוטית בהליכים אלו, יש לצרפה.

    5.              פרט את נסיבות התלונה - בפירוט הנסיבות יש לציין מה הן העובדות שבגינן הינך סבור שעורך הדין ביצע עבירה אתית, מה הוא המועד בו אירעו אותן עובדות ומתי הן הובאו לראשונה לידיעתך (אם המתלונן הינו עורך דין – יש לציין מה היא העבירה שלטענתו עבר עורך הדין אשר ביחס אליו מוגשת התלונה).

 

להלן פירוט נסיבות התלונה ועובדותיה:

א.                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ב.                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ג.                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ד.                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ה.                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(אם המקום שיועד לכך בטופס זה אינו מספיק, ניתן לצרף את פירוט נסיבות התלונה ועובדותיה בדף נפרד)

 

    6.              יש לצרף כל מסמך רלוונטי אשר תומך בפרטי התלונה.

 

אני מצהיר כי כל האמור בפנייתי הינו אמת. ידוע לי כי בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), תשכ"ב-1962, תהיה וועדת האתיקה רשאית לדרוש ממני פרטים נוספים בקשר לתלונה, וכן לדרוש ממני כי אאמת את פרטיה באמצעות תצהיר כדין ו/או כי אגיש ראיות אחרות לאימות פרטי התלונה.

                                                                                           _____________

                                                                                                   חתימה

 

* אם התלונה מוגשת על ידי עורך דין בשמו של לקוח – על הלקוח לחתום על ההצהרה שלעיל

*לתשומת לבך: כפוף לכך שיתקבלו ממך כל הפרטים הנדרשים – ותצהיר לאימות פרטי התלונה (אם יתבקש) - ועדת האתיקה תבחן את התלונה, וככל שהדבר ייראה לה דרוש היא תבקש את תגובתו בכתב של עורך הדין אשר ביחס אליו הוגשה התלונה ותחליט אם להגיש קובלנה בעקבות התלונה, או אם לאו.

הדיונים בוועדות האתיקה מתנהלים במתכונת של דיון פנימי וסגור, שתוכנו חסוי. הדיון והחלטת הוועדה הינם על יסוד התלונה והתגובה, אם תוגש, שיהיו בפניה -  וללא נוכחות הצדדים. הודעה בדבר החלטת ועדת האתיקה נשלחת אל הצדדים.

אם החליטו ועדת אתיקה מחוזית או ועדת האתיקה הארצית להגיש קובלנה נגד עורך הדין, הקובלנה תוגש בבית הדין המשמעתי המחוזי במחוז אליו משתייך עורך הדין, ותנוהל על-ידי פרקליט מטעם הוועדה שהחליטה על הגשתה.

הדיונים בבית הדין המשמעתי מתנהלים בדלתיים פתוחות, אלא אם כן יחליט בית הדין אחרת מהטעמים הנקובים בחוק.

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס הגשת תלונה על עורך דין לוועדת האתיקה: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
11 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד