חיפושדלג על חיפוש
En
עורך דין משפחה וגירושין בתל אביבדלג על עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב.   טלפון: 03-6161535  נייד: 0544705733  Email: office@rotenberglaw.co.il

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
צוואהדלג על צוואה
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסילת צוואה, זיוף חתימה על צוואה | ת"ע 3697-03-15 ב.י. ואח' נגד פ.(המנוח) ואח'

להורדת פסק הדין לחצ/י על התמונה ⇓

 

צוואה עם חתימה מזויפת

 

חוות הדעת נערכה על ידי מי ששימשה בעברה כראש המעבדה לבדיקת מסמכים של מז"פ, בדרגת סגן ניצב. לזהותה של המומחית לא התנגד גם המבקש עצמו.

המומחית בדקה את החתימה להשוואה עיינה המומחית בחמש דוגמאות חתימה של המנוח: שלוש מתוכן מבית החולים סורוקה שתיים מחודש יוני ,כשלושה חודשים לפני מועד הצוואה הנתקפת, ואחת מחודש פברואר אחת מחודש יולי ואחת מחודש פברואר .

המומחית מצאה אי התאמות בחתימת הצוואה, שהובילו למסקנה לפי קיימת סבירות גבוהה מאד שחתימה זו איננה חתימת המנוח, ונכתבה על ידי אחר בדרך של חיקוי.  .בדוגמאות החתימה הקרובות יותר למועד עשיית הצוואה הנטענת קו הכתיבה לא היה שוטף, היו בו הפסקות ותיקונים, רעד קפיצות וזוויות וניכרה אי שליטה ביד הכותבת מתוך כתיבה טבעית של אדם המתקשה לכתוב. מנגד, חתימת הצוואה נכתבה בקו שוטף ללא הפרעות, כאשר ניכרה שליטה טובה ביד הכותרת .

המומחית הבהירה כי קו הכתיבה הוא בעל משקל רב ביותר בעת ביצוע ההשוואה, כשמדובר באדם מבוגר וחולה.  .ניכר גם הבדל במיקומן של האותיות בשורה. בעוד בדוגמאות החתימה שורת הכתיבה היתה "קופצנית" תוך מיקום אותיות משתנה ולא עקבי, הרי שחתימת הצוואה נכתבה על "קו בסיס דמיוני ישר למדי"

.גודל האותיות י' היה שונה בין דוגמאות החתימה, שבהן האות היתה גדולה מאד, ובין חתימת הצוואה, שם האותיות היו בגודל רגיל.  .ממצא זהה מצאה המומחית גם ביחס לאות פ'.  

גם באשר למבנה האות ג' מצאה המומחית שוני בין דוגמאות החתימה ובין חתימת הצוואה. בעוד שבחתימת הצוואה האות היתה "מוזנחת בעיצובה", הרי שבדוגמאות החתימה האות ג' היתה ברורה יותר ושונה בצורה. המומחית הבהירה מפורשות כי גם גם בדוגמת החתימה מיום .. שבה לכאורה האות ג' היתה דומה יותר לצורתה בחתימת הצוואה, קיים הבדל בעיצוב האות.  .עוד מצאה המומחית אי התאמה בהתחלות הכתיבה. רוב התחלות הכתיבה בחתימת הצוואה היו בעובי הקו לערך, אולם מנגד, בדוגמאות החתימה "...קיימת וריאציה שכיחה של התחלות חלשות וחוטיות..."

 

זיוף חתימה על צוואה

 

מכלול אי התאמות אלה, להן נלוו גם דפי העבודה של המומחית וצילומים מוגדלים להמחשה, הוביל למסקנת המומחית, כדלקמן: "... מסקנתי מממצאי הבדיקה היא שקיימת סבירות גבוהה מאד שהחתימה א' בצוואה שבמחלוקת לא נכתבה על ידי המנוח מר י.פ.. לדעתי, מאד לא סביר שהמנוח היה מסוגל לכתוב בספטמבר כתב סדור ומדוייק, שוטף וללא תקלות, כפי שכתובה החתימה שבמחלוקת.

סביר מאד שהחתימה שבמחלוקת נכתבה על ידי כותב אחר בדרך של חיקוי. הסיוג ברמת הוודאות של המסקנה נובע ממיעוט דוגמאות חתימה להשוואה, ובפרט כאלה מזמנים סמוכים ממש לתאריך הצוואה...".

עיון בדפי העבודה של המומחית מגלה שמסמך הצוואה "...נראה ישן או 'מיושן', אך לא מצאתי סימנים ממשיים לכך..." . ככלל, דפי העבודה של המומחית מבהירים את ממצאיה כפי שפורטו לעיל.

 

המומחית הבהירה כי מסקנתה איננה ברמת הוודאות הגבוהה ביותר, לאור מיעוט דוגמאות החתימה של המנוח, במיוחד אלה הסמוכות לתאריך הצוואה. אולם גם כאן הבהירה המומחית, בין היתר על יסוד אופי הכתב, קו הכתיבה והרצף, כי לא סביר שהמנוח יכול היה לכתוב את חתימת הצוואה וכי סביר מאד שחתימתה צוואה נעשתה בדרך של חיקוי, מחד על יסוד הדמיון הצורני שבין חתימת הצוואה לבין דוגמאות החתימה המוקדמות יותר ומאידך על רקע איטיות הכתיבה של חתימת הצוואה ועל יסוד ההבדלים שפירטה בתכונות הכתיבה. כל אלה, מהווים מאפיינים של חתימות שנכתבו בדרך של חיקוי.

מסקנת חוות הדעת היא כי קיימת סבירות גבוהה מאד שחתימת הצוואה איננה חתימתו של המנוח. לאחר עיון בראיות, וגם למשמע עדויות עדי הקיום, לא מצאתי שמסקנת המומחית נסתרה ולפיכך יש לאמצה. אפרט.

עיון חופשי בחתימת הצוואה ובדוגמאות החתימה מגלה אף הוא לכל הפחות חלק מאי ההתאמות שנזכרו בחוות הדעת. כך, למשל, ניכר הבדל של ממש בגודל האותיות י' בין חתימת הצוואה ובין דוגמאות החתימה. גם ניכר הבדל בצורה ומבנה של האות ג' בין דוגמאות החתימה ובין חתימת הצוואה. ניכרת היתה גם אי ההתאמה שבין מיקומן היחסי של האותיות בשורת החתימה, שהיו אמנם מסודרות יחסית בחתימתה צוואה, בשונה מדוגמאות החתימה, ובמיוחד להבדיל מאלה שנעשו בשנים -.

מדובר בצוואות מודפסות, שלא ברור מי ערך אותן ; האם סייע למנוחים עורך דין? האם סייע אדם אחר? שמא הרב ל' שנזכר לפתע בחקירות הנגדיות? ר' עצמה, שצידדה במ', העידה כי הגם שבבית המנוחים היה מחשב, המנוחים עצמם לא ידעו כפי הנראה להדפיס.

מי, אפוא, הדפיס את הצוואות? מי עוד נכח במועד החתימה? לשאלות אלה לא נמצא מענה. כאמור לעיל, בנסיבות בהן כבר מחוות הדעת מתעורר ספק של ממש באשר לכשרות הצוואה הנטענת, כשל המבקש להציג ראיות של ממש בנוגע לנסיבות עריכת הצוואה. בהקשר זה יוער, כי השיהוי המשמעותי בהצגת הצוואות בפני כב' הרשם פועל לרעת מ', כך או כך.

על פי חוות הדעת, סבירות גבוהה מאד כי חתימת הצוואה אינה חתימת המנוח וכי אדם אחר הוא שחיקה את חתימת המנוח על גבה.

גרסותיהם של צ' וי' למעמד העדות לצוואות היתה לאקונית ותמציתית מאד, רצופה שאלות, חסרים ואף סתירות.

בתיעוד הרפואי מבית החולים XXX שצורף להתנגדות עלה לכאורה כי המנוח היה מרותק למיטה בעת עשיית הצוואה )מצב שלא עולה בקנה אחד עם גרסותיהם של צ' וי' בחקירתם הנגדית

טענת ר' בדבר מודעותה לקיומה של צוואה ונסיבותיה, התפתחה מעת הגשת תצהירה עד לחקירתה הנגדית, באופן המטיל צל על מהימנותה ; גרסה שאף איננה עולה בהכרח בקנה אחד עם גרסתו של ד', שהצהיר שכלל לא היה מודע לקיומה של צוואה. מדוע, אפוא, אם "כל האחים ידעו" לשיטת ר', דווקא ד' העיד כי לא ידע על אודות קיומן של צוואות? לשאלה זו לא נמצא מענה של ממש.  

נסיבות עריכת הצוואה עלומות הן במידה רבה ורצופות בשאלות רקע על אודות עצם הקלדת והדפסת הצוואות כמו גם על אודות מעמד החתימה עצמו.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה פסילת צוואה, זיוף חתימה על צוואה | ת"ע 3697-03-15 ב.י. ואח' נגד פ.(המנוח) ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עדכונים: קורונה Covid-19 נקרא גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ופסקי דין שנקבעו עקב התפתחות אחרונה זו.

 2020 עורכי דין לענייני משפחה מובילים

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד