עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

עורכי דין במשבר הקורונה: תצהיר עו"ד בשיחת וידאו

בימים אלו, לנוכח התפרצות נגיף הקורונה  covid-19 ולאור הנחיות משרד הבריאות על צמצום מפגשים למינימום הכרחי, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)התש״ף־2020 ובעקבות פניות מרובות של לקוחות המבקשים לבצע אימות תצהירים מרחוק שלא בנוכחות עורך-דין, ניתנה הנחיה חדשה של ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין.

 

ביצוע החתימה על תצהיר

 

לביצוע שיחת וידאו לצורך אימות תצהיר לחצ/י: צוואה אונליין בוידאו

 

יש להתקין אפליקציה תומכת בשיחות וידאו - תוכנת זום (ZOOM) או סקייפ (חינם).

 

השיחה עצמה ללא תשלום על גבי רשת האינטרנט הביתי או חבילת הסלולר.


חתימה על תצהיר מרחוק ללא נוכחות עו"ד

הוועדה מטעם לשכת עורכי הדין החליטה להקל בעניין אימות חתימה על גבי תצהירים באופן מקוון, המשמעות היא שבתקופת ההגבלות הקיימות וחקיקת החירום עקב התפשטות נגיף הקורונה יוכל עורך דין לאמת חתימה בהיוועדות חזותית (שיחת וידאו אונליין עם עורך דין), בהתאם לתנאים וההנחיות של וועדת האתיקה.

 

מדוע שונו ההוראות כך שניתן לאמת תצהירים ללא נוכחות עורך דין?

בעקבות משבר הקורונה, לשכת עו"ד החליטה לפעול על מנת להקל על ציבור ולאפשר  לחתום על תצהירים בלי להתייצב בפני עו"ד.


השינוי בהנחיות נועד להקל על הציבור אשר מוגבל  בתקופת בידוד ובמצב החירום שהוכרז בישראל. עם זאת אין בהנחיות החדשות משום הפחתה בחשיבות  היסודית לאמת חתימה על ידי זיהוי פרונטלי של המצהיר המופיע בפני עורך דין ומוזהר כדין, בימים כתיקונם.


 

עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין עמל להתאים את המצב המשפטי להשלכות הקשות של משבר הקורונה 2020, בעקבות פניות של עורכי הדין התקיימו דיונים קדחתניים למציאת דרכים שיקלו על אזרחי ישראל וציבור עורכי הדין, ככל הניתן ולאפשר ניהול הליכים משפטיים בעת חירום זו.

 

 

הוראות אימות חתימה של עו״ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בעקבות הגבלות התנועה  בישראל.


על פי החלטת ועדת האתיקה הארצית (את/39/20) מיום 26/03/2020

בתאריך 17.03.2020 פורסם גילוי הדעת מטעם ועדת האתיקה ובצל מצב החירום שהוכרז במדינת ישראל ביום 15.03.20, הנחיות משרד הבריאות למניעת הפצת נגיף הקורונה והצורך בשמירה על בריאות הקהל הרחב וציבור עורכי הדין.

 

ועדת האתיקה מפרסמת היום 26/03/2020 את החלטתה לאפשר חתימה על תצהיר תוך שימוש בשיחת וידאו -  היוועדות חזותית. החלטה זו תקפה כל עוד מוכרז מצב חירום בישראל.


מתי מסמך ייחשב כתצהיר?

פקודת הראיות -סעיף 15  קובע שלוש דרישות מצטברות, בכדי שמסמך ייחשב כתצהיר:

 

א. המסמך הוא הצהרה בכתב חתומה על ידי המצהיר.

 

ב. ההצהרה בפני עורך הדין ניתנה לאחר שהמצהיר הוזהר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן.

 

ג. דבר מתן האזהרה אושר על ידי עורך הדין (המזהיר) על פני התצהיר.

 

למה משמש התצהיר?
התצהיר הוא מסמך משפטי המשמש להוכחת עובדות במסגרת הליכים משפטיים, והוא יכול לשמש כתחליף לעדות ראשית בבית משפט. בנוסף, תצהיר יכול לשמש להוכחת עובדות מחוץ לכותלי בית המשפט. מסמך זה הוא  אמצעי הוכחה משפטי, בתחום המשפט האזרחי וכן במישור הפלילי.

 

לאי הצהרת אמת השלכות פליליות : בשל היותו מסמך מהותי, חשוב מאוד לוודא את אמיתות הכתוב בתצהיר.  מטרה זו נועדה האזהרה בדבר המשמעות הפלילית של אי הצהרת אמת, המהווה דרישה מהותית לקיומו של תצהיר.


זיהוי המצהיר - תכלית מרכזית לעריכת תצהיר היא זיהוי המצהיר - בירור ווידוא זהות האדם אשר מוסר את הדברים המופיעים בתצהיר, כפי שנחזית על פני התצהיר - רכיב שגם הוא חשוב לאמינות התצהיר.

 

על המצהיר להיות מודע לתוכנו של התצהיר עליו הוא חותם : כאשר מי שערך את התצהיר הוא עורך דין , יש לוודא שהמצהיר מודע לתוכנו של התצהיר עליו הוא חותם תכלית נוספת היא תיעוד תהליך האזהרה בגוף התצהיר, או כלשון הסעיף - "נתינתה תאושר על פני התצהיר".


בעקבות התפשטות מגפת הקורונה והוראות החרום של הממשלה, הנחיות משרד הבריאות מגבילות תנועה ומפגשים, אין לצאת מהבית, למעט במצבים המחייבים זאת תוך צמצום מגע בין אנשים ושמירת מרחק של 2 מטרים. הוראות אלו שנועדו לשמירה על בריאות הציבור מחייבות קבלת החלטות והתאמת פעולות עורכי הדין לשעת חירום זו.

 

מהם התנאים לחתימה על תצהיר בהיוועדות חזותית?
בהתאם לכך, מוצאת ועדת האתיקה הארצית, כי ככל שקיים צורך דחוף בקיומו של תצהיר בעת הזו, הרי שיש להתיר אימות החתימה על ידי עורך הדין בהיוועדות חזותית בתנאים המצטברים הבאים בלבד:


1. עורך הדין והמצהיר מצויים בעת האימות בישראל.


2. המצהיר מוכר לעו"ד מהיכרות אישית ו/או הינו לקוחו הקבוע של עורך הדין.

*כהגדרתו בסעיף 14 (ג) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ״ו-1986-״לקוח קבוע״  לקוח שעורך הדין נותן לו שירותים דרך קבע.


3. המצהיר הציג בפני עורך הדין על גבי הצג בו עושים שימוש לשיחת הוידאו המקוונת תעודה מזהה.


4. עורך הדין  יקריא בפני המצהיר את האזהרה הבאה:

 


"הריני מאשר, כי ביום_______ בחודש _____ שנת 2020 ,בשעה _____, הופיע לפניי עו"ד________________ מ.ר._______, מהכתובת ___________________
מר _______________ הנושא ת"ז מס' ________________שזוהה על-ידי והמוכר לי אישית ו/או כלקוח קבוע בהתאם להגדרת כלל 14 (ג) לכללי לשכת עורכי הדיו (אתיקה מקצועית), התשמ״ו-1986.

 

ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי במדינת-ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו.


לאחר שהזהרתי את המצהיר, כי עליו להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית וחתם עליה מולי.

 

חתימת המצהיר_________________; חתימת עוה"ד_________________".


 

5. בהסכמת המצהיר ובכפוף לכלל 22(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ״ו-1986, עוה״ד יתעד בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות בלבד, הכולל את:


א. הסכמת המצהיר לתיעוד בהקלטה חזותית.


ב. צילום תעודת הזיהוי של הלקוח.


ג. קריאת האזהרה על ידי עוה״ד, אישור האזהרה ע״י המצהיר.


ד. הצהרה להקלטה על: תאריך ושעת אימות התצהיר, נושא האימות כמפורט ברישא של התצהיר, שמו ומספר רישיונו של עורך הדין.


ה. חתימת המצהיר.


6. עם סיום החתימה והתיעוד ישלח המצהיר את המסמך (החתום) אל עוה״ד באמצעי דיגיטלי כגון באימייל, ווטסאפ, פקסימיליה וכיו״ב.


7. מיד עם קבלת המסמך, עוה״ד יוודא שהמסמך שהתקבל בידו הוא המסמך שעליו חתם המצהיר בתיעוד. לאחר מכן, יחתום עוה״ד בעצמו על המסמך ויאשר את זהות המצהיר ואת מתן האזהרה.


8. המסמך שעל גביו יהיו שתי החתימות הוא התצהיר השלם, שאותו ניתן יהיה להגיש לבית המשפט או לעשות בו שימוש אחר בהתאם לצורך.


9. עורך הדין הנדרש להגיש תצהיר לביהמ״ש, יגישו תוך ציון העובדה כי התצהיר נערך בהיוועדות חזותית בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית לשעת חירום מיום (24.03.2020) וכי שמור בידו תיעוד חזותי של אימות התצהיר אשר יוגש לביהמ״ש ככל שיתבקש.


10. תיעוד של תצהיר כמפורט בסעיף 5 לעיל, בין שהוגש לביהמ״ש ובין שלאו, ישמר בידיי עורך-הדין עפ״י כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל״א-1971 .


יודגש, תפקידו של עורך הדין בעריכת התצהיר ואימותו אינו טכני בלבד, שכן עוה״ד הוא זה אשר העלה על הכתב את המידע שמסר לו המצהיר ועליו לוודא כי המצהיר הבין את תוכן התצהיר כפי שנערך שכן, בעצם האימות על ידי עו״ד נותן תוקף לתצהיר.


לסיכום, לאור החשיבות באזהרת המצהיר ואמיתות תוכנו של התצהיר, על עורכי הדין לשמור על השימוש באימות חתימה בהיוועדות חזותית כחלופה למקרים בהם לא ניתן היה לפעול בדרך של אימות חתימה בנוכחות המצהיר, או ע״י עריכת "הצהרה" (כמפורסם בגילוי הדעת של ועדת האתיקה מיום 17.03.20) ובעת חירום זו בלבד.


יודגש: כי חל איסור להקליט לקוח כאמור בסעיף 22(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ״ו-1986, למעט הקלטה על-פי המפורט בסעיף 5 דלעיל כהוראת שעה, בצל שעת החירום בה אנו מצויים, ולצורך תיעוד טכני בלבד.

 

סוגי תצהירים נפוצים
1. תצהיר עדות ראשית
2. תצהיר גילוי מסמכים
3. תצהיר הורה יחיד
4. תצהיר עורך דין
5. תצהיר אימות
6. תצהיר אי הגשת תביעה
7. תצהיר בגצ"י
8. תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון
9. תצהיר בית משפט
10. תצהיר גילוי מסמכים ספציפי
11. תצהיר גירושין
12. תצהיר דירקטורים ראשונים
13. תצהיר היעדר חריגות בניה
14. תצהיר הוצאה לפועל
15. תצהיר הורה עצמאי
16. תצהיר העברה ללא תמורה
17. תצהיר ויתור על ירושה
18. תצהיר ויתור על זכויות
19. תצהיר ויתור על סודיות רפואית
20. תצהיר זיהוי
21. תצהיר זיהוי אדם זר
22. תצהיר זוכה בבקשה למינוי כונס נכסים
23. תצהיר זוגיות
24. תצהיר זיהוי עצמי
25. תצהיר זר בדבר מטרת רכישה
26. תצהיר חיים משותפים
27. תצהיר חד הורית
28. תצהיר חיים בנפרד
29. תצהיר טענת פרעתי
30. טופס תצהיר יבואן תקופתי
31. תצהיר ידועים בציבור מחיר למשתכן
32. תצהיר כתובת מגורים
33. תצהיר כשרות משפטית
34. תצהיר כתב הגנה
35. תצהיר לחיים משותפים
36. תצהיר לצו ירושה
37. תצהיר למיטב האמונה
38. תצהיר מתנה
39. תצהיר מסירה שליח
40. תצהיר ניהול משק בית משותף
41. תצהיר ניתוק מההורים
42. תצהיר פרודים
43. תצהיר צאצא
44. תצהיר צו קיום צוואה
45. תצהיר קונסולרי
46. תצהיר קבלת מתנה
47. תצהיר רכב
48. תצהיר רווקות
49. תצהיר רכוש
50. תצהיר שנחתם בחו"ל
51. תצהיר תביעת חוב
52. תצהיר נספח 6 משרד הכלכלה
53. תצהיר נספח 7 משרד הכלכלה
54. תצהיר נספח 8 משרד הכלכלה
55. תצהיר נספח 9 משרד הכלכלה

בעקבות משבר הקורונה: לשכת עו"ד מאפשרת לחתום על תצהירים בלי להתייצב בפני עו"ד

דרג את הכתבהדירוג כתבה בעקבות משבר הקורונה: לשכת עו"ד מאפשרת לחתום על תצהירים בלי להתייצב בפני עו"ד: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

שיחת וידאו: אימות תצהיר מול עו"ד באופן דיגיטלי


חובה לציין: מסמך זה הוא "הצהרה" ולא "תצהיר"

יש לציין בתחתית המסמך כי החתימה לא אומתה בפני עורך דין וכשהמסמך יעבור לדיון בבית משפט.

יש לשמור ולהגיש את התצהיר כמתחייב על פי דין
דרג את הכתבהדירוג כתבה שיחת וידאו: אימות תצהיר מול עו"ד באופן דיגיטלי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

האזנה להחלטת ועדת האתיקה הארצית (את/39/20)

דרג את הכתבהדירוג כתבה האזנה להחלטת ועדת האתיקה הארצית (את/39/20): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

להורדה: אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל.

דרג את הכתבהדירוג כתבה להורדה: אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
עבור לתוכן העמוד
עורך דין גירושין