טופס עדכון פרטי מגשר

 

   מגשר נכבד,

במידה וחלו שינויים בפרטיך האישיים הנך מתבקש למלא רק את הפרטים שהשתנו ופרטי זיהוי (שם פרטי ומשפחה ומספר תעודת זהות).  את הטופס יש  לשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים אל : מכון עוזמ"ת להשתלמות , בית המשפט העליון, רח' שערי המשפט, קריית בן גוריון ,ירושלים 91950  לידי הגב' פרץ ניקול .

 

1. פרטים אישים: נא לצרף תצלום ספח ת.ז.           

שם פרטי ומשפחה : __________________           מס' תעודת זהות:_____________________

כתובת:____________________________________________                                                           

מס' טלפון:  בית -     ______________   עבודה - _______________  נייד -   _________________  פקס -  _______________         ________________________  E mail -                                                 

 

2. השכלה אקדמית: נא לצרף תעודות על השכלה אקמאית.

 

מוסד הלימודים  _________________ תחום הלימודים ______________תואר נרכש __________-

               

3. נסיון מקצועי:

מקצוע_________________          שנות נסיון במקצוע____     תחומי התמחות במקצוע:__________

 

 

4. הכשרה בגישור:

 השתלמויות מקצועיות נוספות בגישור (נא לצרף תעודה):

א.   _____________________________________________________________________

ב.   _____________________________________________________________________

ג.   _____________________________________________________________________

 

5. נסיון בגישור:

תקופת הנסיון בגישור:  _________________________________________________________

תחומי העיסוק בגישור: _________________________________________________________

                                                                                               

6. בתי משפט מבוקשים לקבלת תיקים :

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________    

 

7.תחומי גישור מבוקשים :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

8. שכר טרחה מרבי לשעה: ___________________________________________

 

9. פרטים נוספים

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. הצהרת המועמד/ת:

אני הח"מ מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים

 

_______________                  _________                            ________________

 

 שם ושם משפחה                          תאריך                                                   חתימה