ááéú äîùôè äòìéåï

 

áò"î  10574/06

 

áôðé:  

ëáåã äùåôèú ò' àøáì

 

äîá÷ùú:

ôìåðéú

                                          

 

ð  â  ã

                                                                                                    

äîùéáéí:

1. ôìåðé

 

2. ôìåðéú

                                          

á÷ùú  øùåú  òøòåø  òì ôñ÷ ãéðå ùì áéú äîùôè äîçåæé áúì-àáéá-éôå îéåí 23.11.06 áò"î 1294/04 ùðéúï òì éãé

ëáåã äùåôèú é' ùèåôîï

                                          

áùí äîá÷ùú:                      òå"ã à' ëøîåï

 

äçìèä

 

1.        æåäé á÷ùú øùåú ìòøòø òì ôñ÷ ãéðå ùì áéú äîùôè äîçåæé áúì-àáéá-éôå (ëá' äùåôèú é' ùèåôîï), ìôéå äú÷áì òøòåø òì ôñ÷ äãéï ùì áéú äîùôè ìòðééðé îùôçä áúì-àáéá (ëá' äùåôèú ö' öôú).

 

2.        åàìä òé÷øé äòåáãåú äöøéëåú ìòðééï: äîá÷ùú åäîùéá 1 (ìäìï: äîùéá) ðéùàå æå ìæä áùðú 1977 åìäí ùðé éìãéí. ùðéäí áòìéí áçì÷éí ùååéí ùì áéú îâåøéí áäøöìéä (ìäìï: äáéú). ìàçø ùðôøãå áðé äæåâ, òæáä äîá÷ùú àú äáéú åäîùéá ðùàø ìâåø áå. äöããéí îðäìéí áéðéäí äúãééðåéåú îùôèéåú øáåú áòøëàåú ùåðåú, áéï äéúø, áðåâò ìãîé äùéîåù ááéú. äîùéá çåéá áúùìåí ãîé ùéîåù øàåééí åîùìà ùéìí àåúí, ð÷èä äîá÷ùú áäìéëé äåöàä ìôåòì ðâãå. áðåñó, ðéúï ôñ÷ ãéï äöäøúé (ú.à. 9267/02) ðâã äîùéá ìôéå òìéå ìùìí ãîé ùéîåù øàåééí îîåòã îúï ôñ÷ äãéï åòã ìîåòã ôéðåé äáéú áôåòì, àê äîùéá èøí ùéìí ãáø òì çùáåï ñëåí æä. ìîùéá áú æåâ, äéà äîùéáä 2 (ìäìï: äîùéáä). áúáéòä ùäâéùä äîá÷ùú, ðùåà äãéåï ãðï, òúøä äéà ìñéìå÷ éãä ùì äîùéáä îäáéú, ìôéðåéä åìîðåò îîðä îìäéëðñ åìòùåú ùéîåù ááéú. äîùéá áé÷ù ìãçåú àú äúáéòä. ìãòúå æëàé äåà ìðäåâ ááéú îðäâ áòìéí, ùòä ùäåà îùìí ìîá÷ùú ãîé ùéîåù øàåééí áâéï äùéîåù áæëåéåúéä ááéú. òåã èòï ëé äîùéáä îúàøçú ìòúéí ááéú, àê àéðä îúâåøøú áå ãøê ÷áò.

 

3.        áéú äîùôè ìòðééðé îùôçä ÷áò ëé äîùéáä îúâåøøú ááéú ãøê ÷áò. òåã ÷áò ëé äîùéá èøí ùéìí àú äçåá äôñå÷ áâéï ãîé äùéîåù äøàåééí äùåèôéí. áðñéáåú àìå, ÷áò, äôê äîùéá ìîñéâ âáåì áæëåéåúéä ùì äîá÷ùú ááéú. ìôéëê ôñ÷ áéú äîùôè ëé ëì òåã ìà îùåìîéí ìîá÷ùú ãîé ùéîåù øàåééí, ðàñø òì äîùéáä ìäúâåøø ááéú. òì ôñ÷ ãéï æä òøòøå äîùéáéí.

 

4.        áéú äîùôè äîçåæé ÷éáì, ëàîåø, àú òøòåø äîùéáéí. áéú äîùôè ÷áò ëé îãåáø áæëåúå ùì äîùéá ìäúâåøø ááéú òí áú æåâ, òîä éöø úà îùôçúé çãù, åáðñéáåú àìä ìà øàåé ùòøëàä ùéôåèéú úîðò æëåú æå, áîéåçã ëàùø äèòðä äéà ëé òìéå ìùìí ãîé ùéîåù øàåééí åìà áàùø ìòöí æëåúå ááéú. ìîñ÷ðä æå äâéò áéú äîùôè ìàåø ðñéáåúéå äééçåãéåú ùì äî÷øä, ò÷øåðåú äùéîåù áæëåú áúåí ìá, áçéðú äàéðèøñéí äñåúøéí åäàéæåï äøàåé áéðéäí. áéú äîùôè äåñéó ëé áîöá äãáøéí äéåí, ìàçø ùðåú ôéøåã øáåú, åîùðéúï ôñ÷ ãéï äîöäéø òì æëàåú äîá÷ùú ìãîé ùéîåù øàåééí åäåèì òé÷åì òì çì÷å ùì äîùéá ááéú ëòøåáä ìúùìåí éúøú ãîé äùéîåù äøàåééí, åáàéï ÷áéòä áàùø ìñëåîí ùì ãîé äùéîåù äøàåééí ëéåí, ðøàä ëé äñòã ìå òúøä äîá÷ùú ìîúï öå îðéòä ðâã ëðéñúä ùì äîùéáä ìáéú îâåøéå ùì äîùéá, àéðå äñòã äøàåé áðñéáåú äòðééï. ìäëøòä æå äâéò çøó úçåùú àé äðåçåú, äìëàåøéú, äðåáòú îëê, ëé úåöàú ôñ÷ äãéï àéðï òåùåú öã÷ òí äîá÷ùú.

 

           îëàï á÷ùú øùåú äòøòåø ùáôðéé.

 

5.        áá÷ùúä äîôåøèú îúàøú äîá÷ùú àú äø÷ò ìòæéáúä àú äáéú åëï àú äôñé÷ä àùø çééáä àú äîùéá áúùìåí ãîé ùéîåù øàåééí, àùø àéï çåì÷ ëé àéðå îùìí àåúí ëãéï. äîá÷ùú èåòðú ëé áäúàí ìäìëä ùðôñ÷ä áò"à 304/72 îðçí áéàìø ð' îùä áéàìø, ô"ã ëæ (1) 533 (1973) ìäìï: äìëú áéàìø), ðãøù äîùéá ì÷áì àú äñëîúä ëùåúôä áðëñ ìîâåøé äîùéáä ááéú, åëé äñúøú òåáãú îâåøéä ùì äîùéáä òí äîùéá ááéú îòéãä òì çåñø úåí ìéáå åòì éãéòúå ëé àéï îãåáø áðéäåì åùéîåù øâéìéí ááéú. òåã èåòðú äéà ëé ùâä áéú äîùôè äîçåæé áôøùðåú ùðúï ìñòéôéí 30, 31 å-33 ìçå÷ äî÷ø÷òéï, úùë"è – 1969 (ìäìï: äçå÷). ìãòúä, äëðñú äîùéáä ìâåø ááéú äîùåúó çåøâú îùéîåù øâéì ááéú åàéðä áâãø "ùéîåù ñáéø", åàé úùìåí ãîé ùéîåù äøàåééí îäååä äñâú âáåì áçì÷ä ááéú. äîá÷ùú èåòðú ëé äçìèú áéú äîùôè ìòðééðé îùôçä, àåúä äéà îá÷ùú ìäùéá òì ëðä, ìà ôåâòú áæëåúå ùì äîùéá ìäîùéê åìäúâåøø ááéú åìîöåú àú æëåú äáòìåú áîçöéúå. òåã èåòðú äéà ëé ìà ðéúï îù÷ì ìçåñø úåí ìéáå ùì äîùéá, ìðñéáåú áâììï òæáä àú äáéú, áäï ãîé äùéîåù äøàåééí îáèàéí àú ðåëçåúä äøòéåðéú ááéú, ùäéà äðåëçåú äàôùøéú äéçéãä áðñéáåú äòðééï.

 

6.        áäúàí ìäçìèúé äâéùå äîùéáéí úùåáåú ìá÷ùä. äîùéá îá÷ù ìãçåú àú äá÷ùä åîëçéù àú èòðåú äîá÷ùú áðåâò ìø÷ò ìòæéáúä àú äáéú. ìâåôå ùì òðééï èåòï äîùéá ëé áãéï ð÷áò ëé ëðéñú äîùéáä ìâåø òîå ááéú äîùåúó îäååä "ùéîåù ñáéø" áðëñ. òåã èåòï äåà ëé áãéï ÷áò áéú äîùôè äîçåæé ëé äúðéú äæëåú ìùéîåù ñáéø áúùìåí ãîé äùéîåù áèòåú éñåãä. äîùéá îåãéò ëé äåà îùìí åéùìí ìîá÷ùú îéãé çåãù áçåãùå ãîé ùéîåù øàåééí, ëãáòé. ìãáøéå, áôñ÷ ãéï ùðéúï ìàçøåðä ðôñ÷ âåáä ãîé äùéîåù ìâáé äùéîåù äùåèó åàéìå ìâáé äòáø ÷ééîéí äìéëé äåöàä ìôåòì åäîùéá îùìí âí úùìåîéí àìä. äîùéá îåñéó ëé òöí äîâåøéí ùì äîùéáä òéîå àéðå ôåâò áæëåúä ùì äîá÷ùú ì÷áì ãîé ùéîåù øàåééí, åìëï àéï äöã÷ä ìîðåò àú îâåøéä òîå áøëåù äîùåúó. äîùéá èåòï ëé îãåáø áñëñåê àéùé åëé àéï äöã÷ä ìäúòøá áôñ÷ äãéï ùì áéú äîùôè äîçåæé. äîùéáä äåãéòä ëé äéà îöèøôú ìðéîå÷é úùåáú äîùéá.

 

7.        òééðúé áá÷ùä òì ðñôçéä, áôñ÷é äãéï åëï áúùåáåú äîùéáéí. àéï áéãé ìäéòúø ìá÷ùä äâí ùëàáä ùì äîá÷ùú îåáï ìé. îúï øùåú òøòåø áâìâåì ùìéùé îåúðä áëëê ùîãåáø áî÷øä ùçùéáåúå äîùôèéú çåøâú îï äòðééï ùéù ìöããéí äéùéøéí ìå (ø"ò 103/82 çðéåï çéôä áò"î ð' îöú àåø (äãø çéôä) áò"î, ô"ã ìå(3) 123, 128 (1982)). äá÷ùä àéðä òåîãú áàîåú îéãä àìä. àó îðéîå÷é äòøòåø òåìä ëé òðééðä áèòðåú ùì èòåéåú áééùåí äãéï. éúø òì ëï áôåòì äá÷ùä àó àéðä îúéîøú ìòîåã áàîåú îéãä àìå, äâí ùëê ðèòï.

 

           àåñéó, ëé âí ìâåôå ùì òðééï, ìà îöàúé äöã÷ä ìäúòøáåú áéú îùôè æä, çøó äúåöàåú äùåðåú àìéäï äâéòå äòøëàåú ãìîèä. ëàîåø, àéï çåì÷ ëé äîá÷ùú æëàéú ì÷áì îäîùéá ãîé ùéîåù øàåééí òáåø ùéîåùå ááéú. ëòåìä îúùåáú äîùéá, áéðúééí, ðéúï àó ôñ÷ ãéï ä÷åáò àú ñëåí ãîé äùéîåù ùòì äîùéá ìùìí ëéåí òáåø îâåøéå ááéú, åàí àéðå îùìí ñëåí æä, ôúåçåú áôðé äîá÷ùú äàôùøåéåú ä÷áåòåú áãéï ìàëåó òìéå ìòùåú ëï.

 

           áðñéáåú äòðééï úåöàú ôñ÷ ãéðå ùì áéú äîùôè äîçåæé àëï âåøîú ìëàåøä úçåùú àé-ðåçåú åúçåùä ëé ìà ðòùä öã÷ òí äîá÷ùú. éçã òí æàú, àðé ñáåøä ëé ðñéáåú äòðééï ëôé ùäï òåìåú îäá÷ùä òì öøåôåúéä, ëàùø îãåáø áñëñåê àøåê ùðéí åáùéí ìá ìäçìèåú ùðéúðå ñáéá æëàåúä ùì äîá÷ùú ìãîé ùéîåù øàåééí, àëï ñòã ùì îðéòú ëðéñúä ùì äîùéáä 2 ìáéú äîöåé ááòìåúí äîùåúôú ùì äîá÷ùú åäîùéá 1 ðøàä ëñòã áìúé îúàéí. àéï ëàîåø ëãé ìôâåò ëîåáï áæëåúä ùì äîá÷ùú áðëñ.

 

           äá÷ùä ðãçéú.

 

           ðéúðä äéåí, â' áçùåï úùñ"ç (15.10.07).

 

 

 

                        ù å ô è ú

 

 

_________________________

äòåú÷ ëôåó ìùéðåéé òøéëä åðéñåç.   06105740_B06.doc   òë

îøëæ îéãò, èì' 02-6593666 ; àúø àéðèøðè,  www.court.gov.il

 

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עדכונים: קורונה Covid-19 × ×§×¨× גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ×•×¤×¡×§×™ דין שנקבעו ×¢×§×‘ התפתחות אחרונה זו.

 2020 עורכי דין לענייני משפחה מובילים

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד