בבית המשפט העליון

 

 

בע"מ  8863/03

בפני:  

כבוד השופט א' רובינשטיין

 

 

המבקש:

פלוני

 

נ ג ד

המשיבה:

פלונית

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק ע"מ 220/02 שניתן ביום 17.7.03 על ידי כבוד סגן הנשיא יעקבי-שווילי, בגדרי ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה בתיק 27280/99, שניתן ביום 28.10.02 על ידי כבוד השופט א' גלובינסקי

 

בשם המבקש:

עו"ד אלון אספרנצה

 

 

החלטה

 

א.        זו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 17.7.03 (כב' סגן הנשיא יעקבי-שווילי), אשר קיבל בחלקו את ערעור המשיבה על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה שם מיום 28.10.02 (כב' השופט גלובינסקי).

 

ב.        בני הזוג דנן - שנישאו ב-1969 - עברו להתגורר בנפרד בשנת 1993, עת עזב המבקש את ביתם המשותף. באוקטובר 1994 הגיש המבקש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, עד שלבסוף התגרשו בני הזוג ביום 5.3.01. ב-19.7.99 הגיש המבקש שתי תביעות לבית המשפט לענייני משפחה, האחת לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג , התשל"ג-1973; והשניה תביעה לפרוק השיתוף בדירה ובתכולתה ולדמי שימוש ראויים. כן הגישה המערערת תביעת מזונות (ב-18.6.00).

 

ג.        נידרש בקצרה לעובדות הצריכות לענייננו, כפי שנקבעו על ידי בית המשפט למשפחה ובית המשפט המחוזי: הצדדים רכשו בראשונה דירה ברח' הרב קוק במעלות ומכרו אותה ב-1976. את תמורת הדירה נתנו להורי המבקש, וקיבלו כנגדה את דירתם של ההורים, ודירה זו (הדירה השניה) נמכרה ב-26.3.92. ביום 23.5.93 חתמו הצדדים על חוזה לרכישת דירה ברחוב אסתר המלכה במעלות (להלן: הדירה השלישית). דירה זו היא נשוא המחלוקת העיקרית בין הצדדים. רוב רובו של מחיר הדירה השלישית שולם מכספי הלוואות במשכנתא, שאותם שילמה המערערת לבדה. כן שיפצה המערערת את הדירה.

 

ד.        בית המשפט לענייני משפחה קבע פירוק השיתוף בדירה השלישית על ידי מכירתה, וכן זיכה את המבקש בדמי שימוש ראויים מאז 1.1.95; יום הפירוד נקבע על ידיו למועד 31.12.94, ולפי זאת היה צורך בחלוקה. נדחתה תביעת מזונות. בית המשפט חייב את המשיבה בהוצאות ושכר טרחה.

 

ה.        בית המשפט המחוזי קיבל חלקית את ערעור המשיבה. בין השאר ביטל בית המשפט את החיוב בדמי השימוש בדירה השלישית שהוטל על המשיבה. לעניין השיתוף בנכסים, קבע בית המשפט המחוזי, כי יש להקדים את היום הקובע ביחס למועד הפירוד למועד שקדם ליום ה-26.3.92, והוא 1.3.92, ראשית, כיוון שהחל ממחצית שנת 1993 חיו הצדדים בנפרד, ושנית, כיוון שביום 26.3.92 מכרו הצדדים את הדירה השניה, והמשיב לבדו נטל את כספי המכירה.

 

ו.        לעניין פירוק השיתוף בדירה השלישית ובתכולתה, בית המשפט המחוזי לא ראה לנכון להתערב בהחלטת בית המשפט לענייני משפחה באשר לתכולה, אך לעניין הדירה קבע, כי אף שראוי אמנם לפרק את השיתוף בה, יש לזכות את המבקש רק במחצית הכספים שהושקעו ברכישתה בתחילה (דמי הקדימה ותשלומים אחרים שהיה צורך לשלמם מראש), משוערכים לפי מדד יוקר המחיה למועד מתן פסק הדין. זאת - מבלי להתחשב בשאלה מי שילם את התשלומים הללו. המשמעות היא, כי לא נקבע שיתוף בכספים שהושקעו מאוחר יותר על ידי המשיבה. עוד קבע בית המשפט המחוזי, כי המשיבה תהיה זכאית לפדות את חלקו של המבקש בדירה, על ידי תשלום הסכום העולה מהחישוב האמור. כן ביטל בית המשפט המחוזי את החיוב בהוצאות שהוטלו בבית המשפט לענייני משפחה.

 

ז.        טוען המבקש בבקשת רשות הערעור, כי המועד הנכון להיות היום הקובע הוא תאריך 31.12.94, מועד שעד אליו הועברו משכורותיו של המבקש לחשבון המשיבה, ולחילופין - 25.10.94, מועד הגשת תביעת הגירושין הראשונה של המבקש. עוד מבקש הוא להורות על פירוק השיתוף בדירה השלישית על ידי מכירתה לצד ג', ולחילופין על ידי מתן זכות קדימה למשיבה לרכשה על פי תנאי השוק - בסכום הגבוה ביותר שיוצע בהתמחרות חיצונית לאחר קבלת חוות דעת שמאי. מבקש הוא אף לקבוע, כי יהא זכאי למחצית כספי תמורה של הדירה בניכוי תשלומי המשכנתא ששולמו על ידי המשיבה כשהם משוערכים; זאת, שכן הוא אמנם נטל את כספי מכירתה של הדירה הקודמת, אך השתמש בהם לצרכי המשפחה; אף נטען בהקשר זה, כי המבקש חוייב בבית הדין הרבני בסכום הכתובה. כן מתבקש ביטול חיובו של המבקש בהוצאות שנקבעו בבית המשפט המחוזי.

 

ח.        (1)    בקשת רשות הערעור כולה מתוחמת ליחסים ולמחלוקות בין הצדדים, הגם שבאת כוח המבקש ביקשה להלבישה באדרת של שאלות עקרוניות. המדובר במסכת קביעות עובדתיות של בית המשפט לענייני משפחה, שבחלקן התערב בית המשפט המחוזי בערעור. אין היא חורגת מן הנושאים שבין הצדדים, ולכן הכלל שנקבע ברע"א 103/82 חניון חיפה נ' מצת אור (הדר חיפה) (פ"ד לו(3) 123) כוחו יפה. אוכל להבין ללב המבקש, שאינו רווה נחת מהשינויים שלא לטובתו שהוכנסו על ידי בית המשפט המחוזי באשר קבע בית המשפט לענייני משפחה, אך אין בכך, כשלעצמו, כדי שבית משפט זה ישוב ויידרש לכך בערעור, והדברים אמורים לגבי ראשיה השונים של המחלוקת.

 

(2)      בבקשה נטען, בין השאר, נגד התערבותו של בית המשפט של ערעור בקביעות עובדתיות של בית משפט של ערכאה ראשונה. כידוע, גישת המחוקק, המוצאת ביטויה בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, היא גמישות בנושא ראיות וסדרי דין (סעיף 8(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה). ולענייננו - וזו עיקר - סעיף 9 לחוק זה קובע, כי "לבית משפט הדן בערעור על פסק דין או על החלטה של בית משפט לענייני משפחה, יהיו הסמכויות הנתונות, לפי חוק זה, לבית המשפט לענייני משפחה, לרבות שמיעת עדויות או הבאת ראיות נוספות, אם הוא סבור שהדבר דרוש לבירור הערעור". לעניין זה ראו ד"ר ש' לוין, פרוצדורה אזרחית, סדרי דין מיוחדים בבתי המשפט, סעיף 80 בעמ' 92, המציין ש"מדובר ב'שמיעה מחדש' במובן הרחב ביותר, ואין בית המשפט שלערעור כפוף לכללים המסדירים את דרך בירור הערעור בבתי המשפט הרגילים...". לפיכך בדין נהג - בכל הכבוד - בית המשפט המחוזי, שהורה היתר לעצמו להידרש למכלול הנושאים שבהם עסק בפסק דינו. לפיכך יש בכך חריג שבדין לכללים בדבר אי התערבות בממצאי עובדה של בית משפט בערכאה הראשונה. במאמר מוסגר אציין, כי לכאורה שאלה היא אם בית משפט זה יכול לעשות כן אף הוא בהקשרים מעין אלה, והתשובה לכך חיובית, ככל הנראה, הן בפרשנות סבירה של לשון סעיף 9; הדיבור "בית המשפט הדן בערעור על פסק דין או החלטה של בית משפט לענייני משפחה", כולל - בין כלשונו ובין בפירוש תכליתו - גם בית משפט זה. אין בכך, אגב, זהות לטענה שנדונה בע"א 4151/99 בריל נ' בריל, פ"ד נה(4) 709, 719, שם נשאלה השאלה האם לאחר חקיקת חוק בית המשפט לענייני משפחה, בית משפט זה הדן בערעור בנושא משפחה (בהליך שהחל בטרם קמו בתי המשפט לענייני משפחה ובית המשפט המחוזי עסק בנושאים אלה), צריך לבחון את המסכת העובדתית בשנית. נקבע שם, מפי השופט מצא, כי בכל מקרה מסור הדבר לשיקולה של ערכאת הערעור. ראו גם גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי מה' 7, 616-615. וכך כמובן גם בענייננו.

 

(3)      ואכן, גם לגופם של דברים איני רואה מקום לגלגול ערעורי נוסף. באשר ליום הקובע, הוא צריך להיקבע לפי מדדים אוביקטיביים, כלומר אימתי חדל השיתוף בפועל. בית המשפט לענייני משפחה קבע את המועד ליום שבו הופרדו כספי הצדדים. בית המשפט המחוזי סבר, כי לא היו ראיות של ממש לשיתוף כלכלי מאז אמצע 1993, ואף לפני כן, מאז 1.3.92, שכן ב-26.3.92 מכרו הצדדים את דירת מגוריהם (השניה) וב-23.5.93 רכשו דירה אחרת, שלישית, שהיא נשוא פסקי הדין. לא היתה מחלוקת כי המבקש קיבל לידיו את כספי המכירה של הדירה השניה ב-1992, וכי השתתף ברכישת הדירה החדשה (השלישית) ב-1993 רק בתשלומים הראשונים, אך לא שילם את המשכנתא ודמי שיפוץ. לא היו ראיות לשימוש בכספי המכירה של הדירה הישנה לצרכי המשפחה, וכן להכנסת כספים מצידו לחשבון המשותף בהמשך ולהשתתפות בפרנסה. לכן סבר בית המשפט המחוזי, כי המועד הקבוע ההוגן הוא בטרם מכירת הדירה השניה וקבלת כסף תמורתה על ידי המבקש.

 

(4)      אין חולק, כי הדירה החדשה - השלישית - נרכשה במשותף, אך בית המשפט המחוזי מצא על יסוד שיקולי צדק והגינות, כי פירוק השיתוף יכלול רק אותו חלק ששולם על ידי המבקש. בע"א 66/88 דקר נ' דקר, פ"ד מג(1) 122, נקבע שניתן להניח כי בני זוג המתקשרים יחדיו עם חברה קבלנית בהסכם לרכישת דירה למגורים, "מתכוונים להחיל משטר של שותפות בנכס שיתקבל על פי ההסכם". ואולם, לא כך בענייננו, שעה שהמדובר בדירה שחלקו ההוגן של המבקש בה היה זעום.

 

(5)      יצויין, כי חיובו של המבקש בכתובה על ידי בית הדין הרבני, המועלה כנימוק על ידיו, נעשה ביום ח' באדר א' תשס"ג (10.2.03), בטרם הדיון בבית המשפט המחוזי (15.5.03).

 

(6)      ולבסוף, אף איני רואה במכלול כי נגרם אי צדק למבקש מן הסוג המצדיק דיון בגלגול שלישי (לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית, מבוא ועקרונות יסוד, סעיף 187 עמ' 182).

 

           אין בידי איפוא להעתר לבקשה.

 

 

           ניתנה היום, כ"ט בכסלו תשס"ה (12.12.2004).

ש ו פ ט

_________________________

 /עכב

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 03088630_T03.doc

מרכז מידע, טל' 02-6750444 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

 

⼼楤㹶਍⼼楤㹶਍਍उ㰉搯癩ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼敳瑣潩㹮਍ഉഊऊℼⴭ敳瑣潩汣獡㵳氢湩獫氭湩⁥畦汬猭穩ⵥ潲≷‾਍उ搼癩挠慬獳∽牷灡数≲ാऊउ稼╺䌠污牐湩乴癡杩瑡潩䡮牯穩湯慴卬浩汰䅥捣獥䍳汯浵獮㈨∬⤢┠空ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼敳瑣潩⵮㸭਍਍ഉഊऊ猼捥楴湯挠慬獳∽潳楣污氭湩⁥畦汬猭穩ⵥ潲≷‾਍उ搼癩挠慬獳∽牷灡数≲ാऊउ搼癩椠㵤猢捯慩≬ാऊउഉऊउ㰉楤⁶摩∽潳楣污戭湡敮獲㸢਍उउ㰉楤⁶汣獡㵳䄧汬慂湮牥⁳慢湮牥猭捯慩❬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩刯摥物捥䉴湡敮⹲獡㽰慂湮牥䑉㐽∹琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣弢灕潬摡⽳扤䉳湡敮獲礯畯畴敢ㄨ⸩湰㽧慂湮牥䑉㐽∹†楷瑤㵨㐢∵栠楥桧㵴㔢∶猠祴敬∽•汣獡㵳∢戠牯敤㵲〢•污㵴휢힙힕힘힙힕⊑琠瑩敬∽駗闗飗駗闗釗㸢⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳✽汁䉬湡敮獲戠湡敮⵲潳楣污㸧愼栠敲㵦栢瑴獰⼺爯瑯湥敢杲慬⹷潣椮⽬敒楤敲瑣慂湮牥愮灳䈿湡敮䥲㵄㤱•慴杲瑥∽扟慬歮㸢椼杭猠捲∽啟汰慯獤搯獢慂湮牥⽳慦散潢歯ㄨ⸩湰㽧慂湮牥䑉ㄽ∹†楷瑤㵨㐢∵栠楥桧㵴㔢∶猠祴敬∽•汣獡㵳∢戠牯敤㵲〢•污㵴휢힤힙힙힡힑힕⊧琠瑩敬∽ꓗ駗駗ꇗ釗闗ꟗ㸢⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳✽汁䉬湡敮獲戠湡敮⵲潳楣污㸧愼栠敲㵦栢瑴獰⼺爯瑯湥敢杲慬⹷潣椮⽬敒楤敲瑣慂湮牥愮灳䈿湡敮䥲㵄ㄲ•慴杲瑥∽扟慬歮㸢椼杭猠捲∽啟汰慯獤搯獢慂湮牥⽳湩瑳来慲⹭湰㽧慂湮牥䑉㈽∱†楷瑤㵨㐢∵栠楥桧㵴㔢∶猠祴敬∽•汣獡㵳∢戠牯敤㵲〢•污㵴휢힐힙힠힡힘힒힨⊝琠瑩敬∽郗駗ꃗꇗ飗鋗꣗鷗㸢⼼㹡⼼楤㹶਍उउ⼼楤㹶਍उ㰉搯癩ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼敳瑣潩㹮਍਍㰉潦瑯牥挠慬獳∽畦汬猭穩ⵥ潲≷ാऊ㰉敳瑣潩汣獡㵳昢潯整⵲楬敮㸢਍उ㰉楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦⁸牷灡数≲ാऊउ㰉楤⁶汣獡㵳䌢灯特杩瑨㸢猼慰汣獡㵳䌢灯特杩瑨㸢꧂挠灯特杩瑨휠힛ₜ铗雗鯗闗駗闗꫗휠힑힐힪₨闗釗꫗鯗ꃗ駗闗휠힩힞힕힨힕₪鳗ꋗ闗휢ₓ黗郗駗铗휠힨힕힘힠힑힨㲒猯慰㹮⼼楤㹶਍उउℼⴭ㰠⁡汣獡㵳瀢獣≨栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•慮敭∽潆瑯牥楌歮≳㰾愯‾敲潭敶琠楨⁳獩椠獡⁰ⴭാऊउഉ㰊捳楲瑰ാऊ慶⁲汦湟浡⁥‽휧힜힙힠힧힙₝釗ꓗ闗飗꣗ധ㰊猯牣灩㹴਍਍उ㰉⁡汣獡㵳瀢獣≨栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•慮敭∽潆瑯牥楌歮≳㰾愯ാऊउ搼癩椠㵤䘢潯整䱲湩獫卟捥楴湯〱㸢਍उ㰉楤⁶汣獡㵳䘢潯整䱲湩獫潃瑮楡敮≲ാऊउ㰉汵挠慬獳∽潆瑯牥楌歮≳ാऊउഉऊउउ氼⁩汣獡㵳䴢摯汵䍥湯慴湩牥䘠潯整䱲湩獫瑉浥㸢਍उउउ਍उउउ搼癩挠慬獳∽潍畤敬湉敮⁲潆瑯牥楌歮䥳整䥭湮牥㸢਍उउउ਍उउउ㰉楤⁶汣獡㵳䴢摯汵呥瑩敬䘠潯整䱲湩獫楔汴≥㰾㑨挠慬獳∽潍畤敬楔汴⁥潆瑯牥楌歮味瑩敬㸢黗駗鏗ꋗ휠힠힕힡㲣栯㸴⼼楤㹶਍उउउ਍उउउ㰉楤⁶汣獡㵳䴢摯汵呥硥⁴潆瑯牥楌歮䉳摯⁹牦瘭敩≷㰾⁡摩∽⍄瑨灴㩳⼯番⵳楴散挮⹯汩∯栠敲㵦栢瑴獰⼺樯獵琭捩⹥潣椮⽬•慴杲瑥∽•楴汴㵥휢힢힕힨힛ₙ鏗駗鿗휠힞힕힞힜힦힙₝郗駗ꃗ鏗ꟗꇗ∠휾힢힕힨힛ₙ鏗駗鿗휠힞힕힞힜힦힙㲝愯☾扮灳㰻搯癩ാऊउउ㰉搯癩ാऊउउ⼼楬ാऊउउउഉऊउ㰉甯㹬਍उ㰉搯癩ാऊउ⼼楤㹶਍उ਍उ㰉搯癩ാऊ㰉猯捥楴湯ാऊ㰉敳瑣潩汣獡㵳戢瑯潴⵭慢⵲楬敮㸢ഠऊउ搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩戠瑯潴䉭牡眠慲灰牥㸢ഠऊउ㰉慮⁶汣獡㵳愢楬湧•摩∽潢瑴浯慂≲ാऊउउ愼挠慬獳∽捰桳•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻渠浡㵥䈢瑯潴乭癡㸢⼼㹡਍उउ㰉楤⁶潲敬∽慮楶慧楴湯•摩∽慎䡶牯穩湯慴卬浩汰䉥䥹㑄㸢甼潲敬∽敭畮慢≲椠㵤渢癡楬瑳∴挠慬獳∽慎楶慧楴湯慂卲浩汰⁥慎楶慧楴湯慂卲浩汰䉥䥹㑄㸢⼼汵㰾⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽捡散獳•摩∽楳灭敬戭硯攭摮㸢⼼㹡⼼楤㹶਍उउ⼼慮㹶਍उउ搼癩挠慬獳∽灯䅰楬湧•摩∽慤潲敮≴㰾慴汢⁥潲敬∽牰獥湥慴楴湯•散汬慰摤湩㵧〢•散汬灳捡湩㵧〢•潢摲牥∽∰挠慬獳∽慤潲敮≴㰾牴㰾摴挠慬獳∽慤潲敮彴浩≧㰾⁡牨晥∽瑨灴⼺眯睷搮牡ⵯ敮⹴潣椮≬琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣弢楐獣搯牡湯瑥江杯⹯楧≦眠摩桴∽㠶•敨杩瑨∽〲•潢摲牥∽∰愠瑬∽釗ꃗ駗駗꫗휠힐힪힨힙⊝琠瑩敬∽釗ꃗ駗駗꫗휠힐힪힨힙⊝㰾愯㰾琯㹤琼⁤汣獡㵳搢牡湯瑥江湩≫㰾⁡慴杲瑥∽扟慬歮•牨晥∽瑨灴⼺眯睷搮牡ⵯ敮⹴潣椮≬挠慬獳∽慄潲敮≴琠瑩敬∽釗ꃗ駗駗꫗휠힐힪힨힙⊝휾힑힠힙힙₪郗꫗꣗駗鷗⼼㹡⼼摴㰾琯㹲⼼慴汢㹥⼼楤㹶਍उ㰉搯癩ാऊ㰉猯捥楴湯ാऊ⼼潦瑯牥ാऊ搼癩椠㵤猢摩ⵥ牦敥潢≸ാऊഉऊ⼼楤㹶਍㰉⁡潲敬∽畢瑴湯•汣獡㵳挢湯慴瑣琭扡漭数≮栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩㸢駗ꛗ駗꣗꫗휠힧힩㲨愯ാऊ搼癩挠慬獳∽楳敤挭湯慴瑣琭扡•摩∽楳敤琭扡戭硯㸢਍उ搼癩椠㵤琢扡椭潣獮戭硯㸢਍उ㰉瑳潲杮휾힙힦힙힨₪ꟗ꧗꣗휠힞힔힙힨㲔猯牴湯㹧਍उ㰉楤⁶汣獡㵳琢扡椭潣獮㸢਍उउ愼挠慬獳∽慴ⵢ慭汩•牨晥∽慭汩潴漺晦捩䁥潲整扮牥汧睡挮⹯汩•楴汴㵥휢힞힙힙⊜㰾浩⁧楷瑤㵨㔢∷栠楥桧㵴㔢∷猠捲∽偟捩⽳慴ⵢ慭汩瀮杮•污㵴∢愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵⼢㰾灳湡휾힐힙힞힙힙㲜猯慰㹮⼼㹡਍उउ愼挠慬獳∽慴ⵢ敭獳湥敧≲栠敲㵦栢瑴獰⼺洯洮⽥慭慹潲整扮牥≧琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧楷瑤㵨㔢∷栠楥桧㵴㔢∷猠捲∽偟捩⽳慴ⵢ敭獳湥敧⹲湰≧愠瑬∽•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㸯猼慰㹮黗ꇗꃗ鋗휧㲨猯慰㹮⼼㹡਍उउ愼挠慬獳∽慴ⵢ桰湯≥栠敲㵦琢汥〺㐵㜴㔰㌷∳㰾浩⁧楷瑤㵨㔢∷栠楥桧㵴㔢∷猠捲∽偟捩⽳慴ⵢ桰湯⹥湰≧愠瑬∽•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㸯猼慰㹮飗鳗ꓗ闗鿗⼼灳湡㰾愯ാऊउ⼼楤㹶਍उ㰉⁡潲敬∽畢瑴湯•汣獡㵳挢湯慴瑣琭扡挭潬敳•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻琠瑩敬∽ꇗ鋗駗꣗铗㸢⼼㹡਍उ⼼楤㹶਍㰉搯癩ാऊ搼癩椠㵤猢摩ⵥ潣瑮捡⵴湥≤挠慬獳∽捡散獳•慴楢摮硥∽∰㰾搯癩ാऊ愼椠㵤朢ⵯ潴≰栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ牡潲⵷楣捲敬甭≰愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩⼼㹡਍ഉ㰊捳楲瑰ാऊ慶⁲潭敶瑟‽휧힢힑힕₨鳗㬧਍⼼捳楲瑰ാഊ㰊楤⁶摩∽捡散獳扡汩瑩≹挠慬獳∽敨ⵢ扡㸢਍㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻椠㵤愢捣獥⵳畢≴爠汯㵥戢瑵潴≮琠瑩敬∽꣗鯗駗釗駗휠힠힒힙힩힕⊪琠扡湩敤㵸ㄢ•牡慩攭灸湥敤㵤昢污敳㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ桷敥捬慨物㸢⼼㹩⼼㹡਍㰉楤⁶摩∽捡散獳椭整獭㸢਍उ搼癩椠㵤愢捣獥⵳瑩浥⵳湩敮≲ാऊउ搼癩挠慬獳∽潤牯•摩∽楲杧瑨搭潯≲㰾搯癩ാऊउ搼癩挠慬獳∽潤牯•摩∽敬晦⵴潤牯㸢⼼楤㹶਍उ㰉楤⁶汣獡㵳椢潣坮㸢਍उउ椼挠慬獳∽慦映ⵡ桷敥捬慨物㸢⼼㹩਍उउ格‵慴楢摮硥∽∰椠㵤愢捣獥⵳汥浥湥獴•楴汴㵥휢힨힛힙힑ₙꃗ鋗駗꧗闗꫗㸢꣗鯗駗釗駗휠힠힒힙힩힕㲪栯㸵਍उ㰉搯癩ാऊउ甼汣獡㵳愢捣獥⵳潣瑮楡敮≲ാऊउ㰉楬ാऊउउ愼挠慬獳∽扡戭瑵潴≮椠㵤琢扡渭癡•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउ㰉灳湡휾힔힓힒힩₪ꃗ駗闗闗飗휠힞힧힜힓㲪猯慰㹮਍उउउ猼慰汣獡㵳愢捣獥≳휾힕힔힪힐힞ₔ鳗ꟗ闗꣗郗휠힞힡㲚猯慰㹮਍उउउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ扫瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउ⼼㹡਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ਍㰉㕨挠慬獳∽楨摤湥㸢釗韗꣗휠힒힕힓ₜꓗ闗ꃗ飗⼼㕨ാऊ甼汣獡㵳琢硥彴敲楳敺≲ാऊ㰉楬挠慬獳∽捦楨摬㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽整瑸潴杧敬≲爠汯㵥戢瑵潴≮椠㵤匢慭汬嘭敩≷ാऊउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡昭⸰湰❧∩㰾猯慰㹮਍उउ猼慰㹮郗駗ꓗ闗ꇗ戼㹲飗ꟗꇗ飗⼼灳湡ാऊउ⼼㹡਍उ⼼楬ാऊ㰉楬挠慬獳∽捳楨摬㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽整瑸潴杧敬≲爠汯㵥戢瑵潴≮椠㵤䴢摥畩⵭楖睥㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ獦栭扥瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힘힧힡㲘牢휾힑힙힠힕힠㲙猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳琢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳琢硥瑴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽慌杲ⵥ楖睥㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ扦栭扥瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힘힧힡㲘牢휾힒힓힕㲜猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳愢楲污㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽瑯敨汲杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽牁慩⵬楖睥㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ牡栭扥瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힒힕힤㲟牢휾힧힨힙㲐猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍㰉甯㹬਍਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ਍㰉㕨挠慬獳∽楨摤湥㸢釗韗꣗휠힧힕힠힘힨힡㲘栯㸵਍㰉汵挠慬獳∽潣瑮慲瑳损慨杮牥㸢਍उ氼⁩汣獡㵳昢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳挢湯牴獡汴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽敄慦汵⵴潃瑮慲瑳㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢっ瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힐힙힤힕㲡牢휾힠힙힒힕힓힙힕㲪猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳猢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳挢湯牴獡汴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽楌桧⵴潃瑮慲瑳㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ扷瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힠힙힒힕힓힙힕㲪牢휾힢힓힙힠㲔猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳琢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳挢湯牴獡汴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽楈桧䌭湯牴獡≴ാऊउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡礭⹢湰❧∩㰾猯慰㹮਍उउ猼慰㹮ꃗ駗鋗闗鏗駗闗꫗戼㹲鋗釗闗铗铗⼼灳湡ാऊउ⼼㹡਍उ⼼楬ാऊ㰉楬挠慬獳∽捧楨摬㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽潣瑮慲瑳潬杧敬≲爠汯㵥戢瑵潴≮椠㵤䜢敲⵹潃瑮慲瑳㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ杧瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힩힗힕㲨牢휾힜힑㲟猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍㰉甯㹬਍਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ甼汣獡㵳漢桴牥彳档湡敧≲ാऊउउ㰉楬ാऊउउउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•摩∽慭歲琭瑩敬≳挠慬獳∽瑯敨汲杯汧牥漠桴牥潬杧敬⵲∳爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡琭瑩瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउउ㰉灳湡휾힔힓힒힩㲪牢휾힛힕힪힨힕㲪猯慰㹮਍उउउ㰉愯ാऊउउ㰉氯㹩਍उउउ氼㹩਍उउउ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻椠㵤洢牡⵫楬歮≳挠慬獳∽瑯敨汲杯汧牥漠桴牥潬杧敬⵲∳爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡氭歮瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउउ㰉灳湡휾힔힓힒힩㲪牢휾힜힙힠힧힙㲝猯慰㹮਍उउउ㰉愯ാऊउउ㰉氯㹩਍उउउ氼㹩਍उउउ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻椠㵤稢潯⵭慰敧•汣獡㵳漢桴牥潬杧敬⁲瑯敨汲杯汧牥㌭•潲敬∽畢瑴湯㸢਍उउउउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ潺浯瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउउ㰉灳湡휾힔힒힓힜㲪牢휾힢힞힕㲓猯慰㹮਍उउउ㰉愯ാऊउउ㰉氯㹩਍उउ㰉甯㹬਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ愼挠慬獳∽扡戭瑵潴≮椠㵤爢浥癯ⵥ污≬栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯㸢਍उउउ猼慰㹮郗駗ꓗ闗ꇗ휠힔힒힓힨힕₪ꃗ鋗駗꧗闗꫗⼼灳湡ാऊउउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡稭牥⹯湰❧∩㰾猯慰㹮਍उउ㰉愯ാऊउ㰉氯㹩਍उ㰉甯㹬਍उ㰉楤⁶汣獡㵳椢潣塮㸢愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯•牡慩氭扡汥∽ꇗ鋗駗꣗꫗휠힗힜힕힠힙₪꣗鯗駗釗駗휠힠힒힙힩힕⊪㰾⁩汣獡㵳昢⁡慦琭浩獥挭物汣≥㰾椯㰾愯㰾搯癩ാऊउ愼椠㵤愧捣獥⵳潢⵸湥❤栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㰾愯ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼楤㹶਍⼼楤㹶਍਍搼癩椠㵤猢楫≰ാऊ甼汣獡㵳倢条䍥湯整瑮桓牯捴瑵㸢਍उ氼㹩愼挠慬獳∽慐敧潃瑮湥却潨瑲畣≴愠捣獥歳祥∽≓栠敲㵦㼢杰䜽瑥楆敬愦灭䌻瑡来牯䥹㵄㔲☹浡㭰牁楴汣䥥㵄㤷☴浡㭰䑉㘽㔳搣獢材湃≴琠扡湩敤㵸㈢㸢ꋗ釗闗꣗휠힜힪힕힛₟铗ꋗ黗闗鏗⼼㹡⼼楬ാऊ㰉楬㰾⁡汣獡㵳倢条䍥湯整瑮桓牯捴瑵•牨晥∽瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩㼯杰猽瑩浥灡愦灭䌻瑡来牯䥹㵄〷•慴楢摮硥∽㤹㸢ꋗ釗闗꣗휠힜힞힤₪郗꫗꣗⼼㹡⼼楬ാऊ㰉ⴡ㰭楬㰾⁡汣獡㵳倢条䍥湯整瑮桓牯捴瑵•牨晥∽∣琠扡湩敤㵸ㄢ〰㸢ꋗ釗闗꣗휠힜힔힦힔힨₪ꃗ鋗駗꧗闗꫗⼼㹡⼼楬ⴾ㸭਍㰉甯㹬਍㰉楤⁶摩∽桳牯捴瑵攭摮•汣獡㵳愢捣獥≳†慴楢摮硥∽∰㰾搯癩ാ㰊搯癩ാഊऊℼⴭ†ⴭ‾ℼⴭ漠汮⁹潦⁲慢正漠晦捩⁥ⴭാऊℼⴭ†ⴭ‾ℼⴭ漠汮⁹潦⁲慢正漠晦捩⁥ⴭാ㰊搯癩㰾⁡摩∽瑧捰•牨晥∽瀿㵧敇䙴汩♥浡㭰慃整潧祲䑉㈽㤵愦灭䄻瑲捩敬䑉㜽㐹愦灭䤻㵄㌶⌵扤偳䍧瑮•慮敭∽歳灩∰㰾浩⁧牳㵣弢楐獣倯硩汥朮晩•楷瑤㵨〢•敨杩瑨∽∰愠瑬∽ꋗ釗闗꣗휠힜힪힕힛₟铗ꋗ黗闗鏗•汣獡㵳搢獢歓灩㸢⼼㹡਍㰉灳湡椠㵤搢獢杂片祡汐捡剥晥㸢⼼灳湡ാऊ搼癩椠㵤搢獢杂片祡•瑳汹㵥搢獩汰祡渺湯㭥慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳杂片祡朮晩⤧稻椭摮硥ㄺ〰㬰潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥㸢⼼楤㹶਍਍猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴氠湡畧条㵥樢癡獡牣灩≴搠晥牥∽敤敦≲ാ椊⁦搨捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉∨扤獳扵敪瑣⤢
ൻऊ潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤搢獢畳橢捥≴⸩慶畬⁥‽∢഻紊਍਍慶⁲楬瑳㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳乹浡⡥䌢瑡来牯䥹≄㬩਍晩⠠楬瑳℠‽畮汬ഩ笊਍昉牯⠠慶⁲㵩㬰椠氼獩⹴敬杮桴※⭩⤫਍笉਍उ晩⠠楬瑳楛⹝摩琮䱯睯牥慃敳⤨㴠‽搢獢慣整潧祲⤢਍उ氉獩孴嵩瘮污敵㴠∠㔲∹഻ऊൽ紊਍⼼捳楲瑰ാഊ㰊ⴡ⨭⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪਍‪†潃祰楲桧⁴䌨㈩㈰‱慄潲敮⁴瑌⹤†††††††††††††††††††††††††പ⨊†䄠汬删杩瑨⁳敒敳癲摥‮†††††††††††††††††††††††††††††⨠਍‪†慄潲敮⁴瑌⹤††††††††††††††††††††††††††††††††††പ⨊†眠睷搮牡ⵯ敮⹴潣椮††††††††††††††††††††††††††††††⨠਍‪†猼灵潰瑲摀牡湯瑥挮浯‾†††††††††††††††††††††††††††††പ⨊⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⴯㸭਍⼼潢祤ാ㰊栯浴㹬਍