בבית המשפט העליון   בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  1129/06

 

בפני:  

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

 

כבוד השופטת מ' נאור

 

כבוד השופטת א' חיות

 

העותרים:

1. פלוני

 

2. פלוני

 

3. פלוני

 

4. פלוני

 

5. האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

6. כייאן-ארגון פמיניסטי

 

7. מואססת חדאנאת אלנאסרה

 

8. סיוע לנשים ונערות נגד אלימות

 

9. שדולת הנשים בישראל

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. בית הדין השרעי לערעורים

 

2. בית הדין השרעי בחיפה

 

3. פלוני

 

4. היועץ המשפטי לממשלה

                                          

עתירה למתן צו על תנאי

                                          

תאריך הישיבה:

ד' בסיון תשס"ו

(31.5.06)

 

בשם העותרים:

עו"ד סוניה בולוס ועו"ד דן יקיר

 

 

בשם המשיב 3:

עו"ד איאד חלאילה

בשם המשיב 4:

עו"ד חיה זנדברג

 

 

פסק-דין

 

השופטת א' פרוקצ'יה:

 

1.        עניינה של עתירה זו במחלוקת משמורת המתייחסת לשלושה קטינים כיום בני 10, 8.5 ו-7, ילדיהם של בני זוג שנתגרשו זה מזו בשנת 2001. האם, במקורה נוצריה, התאסלמה עובר לנישואיה לאב, שהנו מוסלמי. בני הזוג נישאו בנישואין מוסלמיים, והתגרשו בבית הדין השרעי. בשנת 2002 נשא האב אשה שניה מוסלמית, תושבת כפר דורה שבנפת חברון. לבני הזוג נולדו שני ילדים, כיום בני 3 ושנה וחצי. משפחת האב מתגוררת כיום בחברון, והאם נשארה לגור בחיפה כבכל השנים, והקטינים נותרו במשמורתה.

 

           ביום 15.9.05 החליט בית הדין השרעי בחיפה על העברת שלושת הקטינים למשמורת אביהם בחברון. כן קבע כי הם יבלו עם אימם בסופי שבוע. פסק דינו של בית הדין השרעי ניתן בלא שהוזמן תסקיר פקיד סעד לצורך בחינת טובת הילדים. האם ערערה על החלטת בית הדין השרעי, ובית הדין השרעי לערעורים דחה את ערעורה ביום 12.12.05.

 

2.        בעקבות פסק הדין, עתרה העותרת לבית משפט זה, ובקשה סעד של ביטול פסקי הדין של בתי הדין השרעיים, אשר הורו על העברת משמורת הקטינים ממנה לאב. עיקר העתירה מושתת על הטענה כי, בהחליטם כאמור, הסתמכו בתי הדין על חזקה הילכתית בדין השרעי לפיה טובתם של ילד מעל גיל 7 וילדה מעל גיל 9 הינה להיות במשמורת האב. חזקה זו מנוגדת להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 וחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951, ולכן החלטות בתי הדין אינן יכולות לעמוד. כן נטען כי החלטות בתי הדין נתקבלו ללא כל תשתית עובדתית ראויה,  הנוגעת למצבם של הילדים, שהיא בסיס ויסוד בענייני משמורת קטינים. הן לא נשענו על כל חומר מקצועי של גורמי סעד והתוצאה היא כי ההחלטות ניתנו תוך התעלמות מטובת הקטינים כעולה מכלל נסיבות הענין.

 

3.        ביום 20.2.06 דן בית משפט זה בעתירה, והחליט על הוצאת צו על תנאי. במסגרת החלטתו, צורף היועץ המשפטי לממשלה להליך, ונתבקש אף תסקיר פקידת סעד בהתייחס למצבם של הקטינים בכל הקשור למשמורת והסדרי ראייה רצויים.

 

           ביום 30.3.06 הוגש תסקיר מפורט של פקידת סעד בנושא משמורת הקטינים.

 

4.        בעקבות הגשת התסקיר המפורט, הוסכם על כל בעלי הדין, ובכלל זה היועץ המשפטי לממשלה שהצטרף להליך, כי פסקי הדין של בתי הדין השרעיים אינם יכולים לעמוד. הטעם לכך הוא כי נעדרת בהם התייחסות לטובתם של הקטינים על רקע כלל נסיבות הענין, ונוכח אי התייחסות לחוות דעת גורמים מקצועיים שבלעדיה לא ניתן לאשר החלטה שיפוטית בענין משמורת קטינים.

 

5.        על סוגיית משמורת קטינים הנדונה בבית הדין השרעי חלים חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 וחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951.

סעיף 3 לחוק שיווי זכויות האשה קובע:

 

"אפוטרופסות שווה

3. (א) האם והאב כאחד הם האפוטרופוסים הטבעיים על ילדיהם; מת אחד ההורים, הנשאר בחיים הוא האפוטרופוס הטבעי.

 

   (ב) אין בהוראות סעיף קטן(א) כדי לפגוע בכוחו של בית משפט או בית דין מוסמך לנהוג בענייני אפוטרופסות על ילדים, הן על גופם, והן על רכושם, בהתחשב עם טובת הילדים בלבד".

 

סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע:

 

"מעמד ההורים

14. ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים."

 

חוק זה קובע עוד כי השיקול לענין משמורת קטינים הוא טובתם (סעיפים 24 ו-25 לחוק) ובסעיף 25 נקבעה אף חזקה כי ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אימם, אלא אם מתקיימות סיבות מיוחדות המצדיקות הוראה אחרת.

 

           הוראות שני חוקים אלה חלות אף כאשר סמכות השיפוט נתונה בידי בתי דין דתיים, ובכלל זה בתי דין שרעיים (סעיף 7(ב) לחוק שיווי זכויות האשה וסעיף 79 סיפא לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). סעיף 7(ב) לחוק שיווי זכויות האשה קובע:

 

"כל בתי המשפט ינהגו לפי חוק זה; כן ינהג לפי חוק זה כל בית דין מוסמך לדון בענייני המעמד האישי, אלא אם כל הצדדים הם בני שמונה עשרה שנה ומעלה והסכימו לפני בית הדין מרצונם הטוב להתדיין לפי דיני עדתם".

 

סעיף 79 סיפא לחוק הכשרות המשפטית קובע:

 

"מקום שבית דין דתי מוסמך על פי דין לשפוט, יראו כל הוראה בחוק זה – פרט לסעיף 75 – שמדובר בה בבית משפט כאילו מדובר בה בבית דין דתי".

 

ממסגרת נורמטיבית זו, עולה כי חוקי המדינה בענייני משמורת קטינים חלים על בית הדין הדתי, ובית הדין השרעי בכלל זה; על בתי הדין לכבד את חוקי המדינה (בג"צ 8906/04 פלונית נ' פלוני (השופטת ביניש); בג"צ 9740/05 פלונית נ' בית הדין השרעי (השופט רובינשטיין).

 

6.        סוגיית המשמורת טעונה הכרעה בהתאם לטובתם של הקטינים וטובתם בלבד. על פי סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית החל על בית הדין, אין, לכאורה, מקום לחזקת משמורת שאינה מתיישבת עם החזקה האמורה באותה הוראה, לפיה ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אימם. מעבר לגיל 6, יש, איפוא, לבחון את טובת הילדים בלא הישענות על חזקה כלשהי, אלא ראוי לבסס את ההכרעה על יסוד מערך נתונים כולל המוצג בפני בית הדין ,ולהסיק מתוכו מהי חלופת המשמורת שתיטיב ביותר עם הקטינים. במסגרת בחינה זו, יש ליתן משקל ראוי לתסקירי אנשי המקצוע המחווים דעתם על יסוד מפגש עם הילדים והמשפחה, ועל בסיס נסיון מקצועי מצטבר.

 

7.        על יסוד כל האמור, אנו מחליטים:

העתירה מתקבלת, וניתן בזה צו מוחלט לבקשת העותרים. פסקי הדין של בית הדין השרעי בחיפה ובית הדין השרעי לערעורים מתבטלים בזה. הענין יחזור לבית הדין השרעי בחיפה, אשר ידון מחדש בענין, על פי אמות המידה שנקבעו בפסק דין זה, תוך התייחסות לתסקירי פקידי הסעד שהוגשו בעבר, וכן התסקיר שהוגש במסגרת ההליך בעתירה זו, ויתן להם את המשקל הראוי כפי שימצא לנכון.

 

           נוסיף, כי לאור טיבו של הנושא, ונוכח הסכמת הצדדים, ולאחר שנציג בתי הדין השרעיים התייצב בפנינו והשמיע את עמדתו בעניין לוח הזמנים האפשרי, ראוי הוא כי ההליכים בבתי הדין השרעיים על כל ערכאותיהם, יסתיימו לא יאוחר מתום חודש יולי שנה זו, וזאת כדי להביא יציבות וודאות לחייהם של הקטינים.

 

8.        עד למתן הכרעה סופית על ידי בתי הדין השרעיים, אנו מורים על השארת המצב הקיים בעינו. ממילא, בקשת העותרים והיועץ המשפטי לממשלה למתן צו זמני, המיועד לשנות את המצב הקיים, נדחית.

 

           אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ט' בסיון תשס"ו (5.6.06).

 

ש ו פ ט ת                                      ש ו פ ט ת                                      ש ו פ ט ת

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   06011290_R06.doc   יט

מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

⼼楤㹶਍⼼楤㹶਍਍उ㰉搯癩ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼敳瑣潩㹮਍ഉഊऊℼⴭ敳瑣潩汣獡㵳氢湩獫氭湩⁥畦汬猭穩ⵥ潲≷‾਍उ搼癩挠慬獳∽牷灡数≲ാऊउ稼╺䌠污牐湩乴癡杩瑡潩䡮牯穩湯慴卬浩汰䅥捣獥䍳汯浵獮㈨∬⤢┠空ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼敳瑣潩⵮㸭਍਍ഉഊऊ猼捥楴湯挠慬獳∽潳楣污氭湩⁥畦汬猭穩ⵥ潲≷‾਍उ搼癩挠慬獳∽牷灡数≲ാऊउ搼癩椠㵤猢捯慩≬ാऊउഉऊउ㰉楤⁶摩∽潳楣污戭湡敮獲㸢਍उउ㰉楤⁶汣獡㵳䄧汬慂湮牥⁳慢湮牥猭捯慩❬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩刯摥物捥䉴湡敮⹲獡㽰慂湮牥䑉㐽∹琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣弢灕潬摡⽳扤䉳湡敮獲礯畯畴敢ㄨ⸩湰㽧慂湮牥䑉㐽∹†楷瑤㵨㐢∵栠楥桧㵴㔢∶猠祴敬∽•汣獡㵳∢戠牯敤㵲〢•污㵴휢힙힕힘힙힕⊑琠瑩敬∽駗闗飗駗闗釗㸢⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳✽汁䉬湡敮獲戠湡敮⵲潳楣污㸧愼栠敲㵦栢瑴獰⼺爯瑯湥敢杲慬⹷潣椮⽬敒楤敲瑣慂湮牥愮灳䈿湡敮䥲㵄ㄲ•慴杲瑥∽扟慬歮㸢椼杭猠捲∽啟汰慯獤搯獢慂湮牥⽳湩瑳来慲⹭湰㽧慂湮牥䑉㈽∱†楷瑤㵨㐢∵栠楥桧㵴㔢∶猠祴敬∽•汣獡㵳∢戠牯敤㵲〢•污㵴휢힐힙힠힡힘힒힨⊝琠瑩敬∽郗駗ꃗꇗ飗鋗꣗鷗㸢⼼㹡⼼楤㹶搼癩挠慬獳✽汁䉬湡敮獲戠湡敮⵲潳楣污㸧愼栠敲㵦栢瑴獰⼺爯瑯湥敢杲慬⹷潣椮⽬敒楤敲瑣慂湮牥愮灳䈿湡敮䥲㵄㤱•慴杲瑥∽扟慬歮㸢椼杭猠捲∽啟汰慯獤搯獢慂湮牥⽳慦散潢歯ㄨ⸩湰㽧慂湮牥䑉ㄽ∹†楷瑤㵨㐢∵栠楥桧㵴㔢∶猠祴敬∽•汣獡㵳∢戠牯敤㵲〢•污㵴휢힤힙힙힡힑힕⊧琠瑩敬∽ꓗ駗駗ꇗ釗闗ꟗ㸢⼼㹡⼼楤㹶਍उउ⼼楤㹶਍उ㰉搯癩ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼敳瑣潩㹮਍਍㰉潦瑯牥挠慬獳∽畦汬猭穩ⵥ潲≷ാऊ㰉敳瑣潩汣獡㵳昢潯整⵲楬敮㸢਍उ㰉楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦⁸牷灡数≲ാऊउ㰉楤⁶汣獡㵳䌢灯特杩瑨㸢猼慰汣獡㵳䌢灯特杩瑨㸢꧂挠灯特杩瑨휠힛ₜ铗雗鯗闗駗闗꫗휠힑힐힪₨闗釗꫗鯗ꃗ駗闗휠힩힞힕힨힕₪鳗ꋗ闗휢ₓ黗郗駗铗휠힨힕힘힠힑힨㲒猯慰㹮⼼楤㹶਍उउℼⴭ㰠⁡汣獡㵳瀢獣≨栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•慮敭∽潆瑯牥楌歮≳㰾愯‾敲潭敶琠楨⁳獩椠獡⁰ⴭാऊउഉ㰊捳楲瑰ാऊ慶⁲汦湟浡⁥‽휧힜힙힠힧힙₝釗ꓗ闗飗꣗ധ㰊猯牣灩㹴਍਍उ㰉⁡汣獡㵳瀢獣≨栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•慮敭∽潆瑯牥楌歮≳㰾愯ാऊउ搼癩椠㵤䘢潯整䱲湩獫卟捥楴湯〱㸢਍उ㰉楤⁶汣獡㵳䘢潯整䱲湩獫潃瑮楡敮≲ാऊउ㰉汵挠慬獳∽潆瑯牥楌歮≳ാऊउഉऊउउ氼⁩汣獡㵳䴢摯汵䍥湯慴湩牥䘠潯整䱲湩獫瑉浥㸢਍उउउ਍उउउ搼癩挠慬獳∽潍畤敬湉敮⁲潆瑯牥楌歮䥳整䥭湮牥㸢਍उउउ਍उउउ㰉楤⁶汣獡㵳䴢摯汵呥瑩敬䘠潯整䱲湩獫楔汴≥㰾㑨挠慬獳∽潍畤敬楔汴⁥潆瑯牥楌歮味瑩敬㸢黗駗鏗ꋗ휠힠힕힡㲣栯㸴⼼楤㹶਍उउउ਍उउउ㰉楤⁶汣獡㵳䴢摯汵呥硥⁴潆瑯牥楌歮䉳摯⁹牦瘭敩≷㰾⁡摩∽⍄瑨灴㩳⼯番⵳楴散挮⹯汩∯栠敲㵦栢瑴獰⼺樯獵琭捩⹥潣椮⽬•慴杲瑥∽•楴汴㵥휢힢힕힨힛ₙ鏗駗鿗휠힞힕힞힜힦힙₝郗駗ꃗ鏗ꟗꇗ∠휾힢힕힨힛ₙ鏗駗鿗휠힞힕힞힜힦힙㲝愯☾扮灳㰻搯癩ാऊउउ㰉搯癩ാऊउउ⼼楬ാऊउउउഉऊउ㰉甯㹬਍उ㰉搯癩ാऊउ⼼楤㹶਍उ਍उ㰉搯癩ാऊ㰉猯捥楴湯ാऊ㰉敳瑣潩汣獡㵳戢瑯潴⵭慢⵲楬敮㸢ഠऊउ搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩戠瑯潴䉭牡眠慲灰牥㸢ഠऊउ㰉慮⁶汣獡㵳愢楬湧•摩∽潢瑴浯慂≲ാऊउउ愼挠慬獳∽捰桳•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻渠浡㵥䈢瑯潴乭癡㸢⼼㹡਍उउ㰉楤⁶潲敬∽慮楶慧楴湯•摩∽慎䡶牯穩湯慴卬浩汰䉥䥹㑄㸢甼潲敬∽敭畮慢≲椠㵤渢癡楬瑳∴挠慬獳∽慎楶慧楴湯慂卲浩汰⁥慎楶慧楴湯慂卲浩汰䉥䥹㑄㸢⼼汵㰾⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽捡散獳•摩∽楳灭敬戭硯攭摮㸢⼼㹡⼼楤㹶਍उउ⼼慮㹶਍उउ搼癩挠慬獳∽灯䅰楬湧•摩∽慤潲敮≴㰾慴汢⁥潲敬∽牰獥湥慴楴湯•散汬慰摤湩㵧〢•散汬灳捡湩㵧〢•潢摲牥∽∰挠慬獳∽慤潲敮≴㰾牴㰾摴挠慬獳∽慤潲敮彴浩≧㰾⁡牨晥∽瑨灴⼺眯睷搮牡ⵯ敮⹴潣椮≬琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣弢楐獣搯牡湯瑥江杯⹯楧≦眠摩桴∽㠶•敨杩瑨∽〲•潢摲牥∽∰愠瑬∽釗ꃗ駗駗꫗휠힐힪힨힙⊝琠瑩敬∽釗ꃗ駗駗꫗휠힐힪힨힙⊝㰾愯㰾琯㹤琼⁤汣獡㵳搢牡湯瑥江湩≫㰾⁡慴杲瑥∽扟慬歮•牨晥∽瑨灴⼺眯睷搮牡ⵯ敮⹴潣椮≬挠慬獳∽慄潲敮≴琠瑩敬∽釗ꃗ駗駗꫗휠힐힪힨힙⊝휾힑힠힙힙₪郗꫗꣗駗鷗⼼㹡⼼摴㰾琯㹲⼼慴汢㹥⼼楤㹶਍उ㰉搯癩ാऊ㰉猯捥楴湯ാऊ⼼潦瑯牥ാऊ搼癩椠㵤猢摩ⵥ牦敥潢≸ാऊഉऊ⼼楤㹶਍㰉⁡潲敬∽畢瑴湯•汣獡㵳挢湯慴瑣琭扡漭数≮栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩㸢駗ꛗ駗꣗꫗휠힧힩㲨愯ാऊ搼癩挠慬獳∽楳敤挭湯慴瑣琭扡•摩∽楳敤琭扡戭硯㸢਍उ搼癩椠㵤琢扡椭潣獮戭硯㸢਍उ㰉瑳潲杮휾힙힦힙힨₪ꟗ꧗꣗휠힞힔힙힨㲔猯牴湯㹧਍उ㰉楤⁶汣獡㵳琢扡椭潣獮㸢਍उउ愼挠慬獳∽慴ⵢ慭汩•牨晥∽慭汩潴漺晦捩䁥潲整扮牥汧睡挮⹯汩•楴汴㵥휢힞힙힙⊜㰾浩⁧楷瑤㵨㔢∷栠楥桧㵴㔢∷猠捲∽偟捩⽳慴ⵢ慭汩瀮杮•污㵴∢愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵⼢㰾灳湡휾힐힙힞힙힙㲜猯慰㹮⼼㹡਍उउ愼挠慬獳∽慴ⵢ敭獳湥敧≲栠敲㵦栢瑴獰⼺洯洮⽥慭慹潲整扮牥≧琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧楷瑤㵨㔢∷栠楥桧㵴㔢∷猠捲∽偟捩⽳慴ⵢ敭獳湥敧⹲湰≧愠瑬∽•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㸯猼慰㹮黗ꇗꃗ鋗휧㲨猯慰㹮⼼㹡਍उउ愼挠慬獳∽慴ⵢ桰湯≥栠敲㵦琢汥〺㐵㜴㔰㌷∳㰾浩⁧楷瑤㵨㔢∷栠楥桧㵴㔢∷猠捲∽偟捩⽳慴ⵢ桰湯⹥湰≧愠瑬∽•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㸯猼慰㹮飗鳗ꓗ闗鿗⼼灳湡㰾愯ാऊउ⼼楤㹶਍उ㰉⁡潲敬∽畢瑴湯•汣獡㵳挢湯慴瑣琭扡挭潬敳•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻琠瑩敬∽ꇗ鋗駗꣗铗㸢⼼㹡਍उ⼼楤㹶਍㰉搯癩ാऊ搼癩椠㵤猢摩ⵥ潣瑮捡⵴湥≤挠慬獳∽捡散獳•慴楢摮硥∽∰㰾搯癩ാऊ愼椠㵤朢ⵯ潴≰栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ牡潲⵷楣捲敬甭≰愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩⼼㹡਍ഉ㰊捳楲瑰ാऊ慶⁲潭敶瑟‽휧힢힑힕₨鳗㬧਍⼼捳楲瑰ാഊ㰊楤⁶摩∽捡散獳扡汩瑩≹挠慬獳∽敨ⵢ扡㸢਍㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻椠㵤愢捣獥⵳畢≴爠汯㵥戢瑵潴≮琠瑩敬∽꣗鯗駗釗駗휠힠힒힙힩힕⊪琠扡湩敤㵸ㄢ•牡慩攭灸湥敤㵤昢污敳㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ桷敥捬慨物㸢⼼㹩⼼㹡਍㰉楤⁶摩∽捡散獳椭整獭㸢਍उ搼癩椠㵤愢捣獥⵳瑩浥⵳湩敮≲ാऊउ搼癩挠慬獳∽潤牯•摩∽楲杧瑨搭潯≲㰾搯癩ാऊउ搼癩挠慬獳∽潤牯•摩∽敬晦⵴潤牯㸢⼼楤㹶਍उ㰉楤⁶汣獡㵳椢潣坮㸢਍उउ椼挠慬獳∽慦映ⵡ桷敥捬慨物㸢⼼㹩਍उउ格‵慴楢摮硥∽∰椠㵤愢捣獥⵳汥浥湥獴•楴汴㵥휢힨힛힙힑ₙꃗ鋗駗꧗闗꫗㸢꣗鯗駗釗駗휠힠힒힙힩힕㲪栯㸵਍उ㰉搯癩ാऊउ甼汣獡㵳愢捣獥⵳潣瑮楡敮≲ാऊउ㰉楬ാऊउउ愼挠慬獳∽扡戭瑵潴≮椠㵤琢扡渭癡•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउ㰉灳湡휾힔힓힒힩₪ꃗ駗闗闗飗휠힞힧힜힓㲪猯慰㹮਍उउउ猼慰汣獡㵳愢捣獥≳휾힕힔힪힐힞ₔ鳗ꟗ闗꣗郗휠힞힡㲚猯慰㹮਍उउउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ扫瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउ⼼㹡਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ਍㰉㕨挠慬獳∽楨摤湥㸢釗韗꣗휠힒힕힓ₜꓗ闗ꃗ飗⼼㕨ാऊ甼汣獡㵳琢硥彴敲楳敺≲ാऊ㰉楬挠慬獳∽捦楨摬㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽整瑸潴杧敬≲爠汯㵥戢瑵潴≮椠㵤匢慭汬嘭敩≷ാऊउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡昭⸰湰❧∩㰾猯慰㹮਍उउ猼慰㹮郗駗ꓗ闗ꇗ戼㹲飗ꟗꇗ飗⼼灳湡ാऊउ⼼㹡਍उ⼼楬ാऊ㰉楬挠慬獳∽捳楨摬㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽整瑸潴杧敬≲爠汯㵥戢瑵潴≮椠㵤䴢摥畩⵭楖睥㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ獦栭扥瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힘힧힡㲘牢휾힑힙힠힕힠㲙猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳琢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳琢硥瑴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽慌杲ⵥ楖睥㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ扦栭扥瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힘힧힡㲘牢휾힒힓힕㲜猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳愢楲污㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽瑯敨汲杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽牁慩⵬楖睥㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ牡栭扥瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힒힕힤㲟牢휾힧힨힙㲐猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍㰉甯㹬਍਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ਍㰉㕨挠慬獳∽楨摤湥㸢釗韗꣗휠힧힕힠힘힨힡㲘栯㸵਍㰉汵挠慬獳∽潣瑮慲瑳损慨杮牥㸢਍उ氼⁩汣獡㵳昢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳挢湯牴獡汴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽敄慦汵⵴潃瑮慲瑳㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢっ瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힐힙힤힕㲡牢휾힠힙힒힕힓힙힕㲪猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳猢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳挢湯牴獡汴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽楌桧⵴潃瑮慲瑳㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ扷瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힠힙힒힕힓힙힕㲪牢휾힢힓힙힠㲔猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳琢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳挢湯牴獡汴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽楈桧䌭湯牴獡≴ാऊउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡礭⹢湰❧∩㰾猯慰㹮਍उउ猼慰㹮ꃗ駗鋗闗鏗駗闗꫗戼㹲鋗釗闗铗铗⼼灳湡ാऊउ⼼㹡਍उ⼼楬ാऊ㰉楬挠慬獳∽捧楨摬㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽潣瑮慲瑳潬杧敬≲爠汯㵥戢瑵潴≮椠㵤䜢敲⵹潃瑮慲瑳㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ杧瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힩힗힕㲨牢휾힜힑㲟猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍㰉甯㹬਍਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ甼汣獡㵳漢桴牥彳档湡敧≲ാऊउउ㰉楬ാऊउउउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•摩∽慭歲琭瑩敬≳挠慬獳∽瑯敨汲杯汧牥漠桴牥潬杧敬⵲∳爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡琭瑩瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउउ㰉灳湡휾힔힓힒힩㲪牢휾힛힕힪힨힕㲪猯慰㹮਍उउउ㰉愯ാऊउउ㰉氯㹩਍उउउ氼㹩਍उउउ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻椠㵤洢牡⵫楬歮≳挠慬獳∽瑯敨汲杯汧牥漠桴牥潬杧敬⵲∳爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡氭歮瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउउ㰉灳湡휾힔힓힒힩㲪牢휾힜힙힠힧힙㲝猯慰㹮਍उउउ㰉愯ാऊउउ㰉氯㹩਍उउउ氼㹩਍उउउ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻椠㵤稢潯⵭慰敧•汣獡㵳漢桴牥潬杧敬⁲瑯敨汲杯汧牥㌭•潲敬∽畢瑴湯㸢਍उउउउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ潺浯瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउउ㰉灳湡휾힔힒힓힜㲪牢휾힢힞힕㲓猯慰㹮਍उउउ㰉愯ാऊउउ㰉氯㹩਍उउ㰉甯㹬਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ愼挠慬獳∽扡戭瑵潴≮椠㵤爢浥癯ⵥ污≬栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯㸢਍उउउ猼慰㹮郗駗ꓗ闗ꇗ휠힔힒힓힨힕₪ꃗ鋗駗꧗闗꫗⼼灳湡ാऊउउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡稭牥⹯湰❧∩㰾猯慰㹮਍उउ㰉愯ാऊउ㰉氯㹩਍उ㰉甯㹬਍उ㰉楤⁶汣獡㵳椢潣塮㸢愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯•牡慩氭扡汥∽ꇗ鋗駗꣗꫗휠힗힜힕힠힙₪꣗鯗駗釗駗휠힠힒힙힩힕⊪㰾⁩汣獡㵳昢⁡慦琭浩獥挭物汣≥㰾椯㰾愯㰾搯癩ാऊउ愼椠㵤愧捣獥⵳潢⵸湥❤栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㰾愯ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼楤㹶਍⼼楤㹶਍਍搼癩椠㵤猢楫≰ാऊ甼汣獡㵳倢条䍥湯整瑮桓牯捴瑵㸢਍उ氼㹩愼挠慬獳∽慐敧潃瑮湥却潨瑲畣≴愠捣獥歳祥∽≓栠敲㵦㼢杰䜽瑥楆敬愦灭䌻瑡来牯䥹㵄㠱☱浡㭰牁楴汣䥥㵄㘵☰浡㭰䑉㐽㈰搣獢材湃≴琠扡湩敤㵸㈢㸢ꋗ釗闗꣗휠힜힪힕힛₟铗ꋗ黗闗鏗⼼㹡⼼楬ാऊ㰉楬㰾⁡汣獡㵳倢条䍥湯整瑮桓牯捴瑵•牨晥∽瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩㼯杰猽瑩浥灡愦灭䌻瑡来牯䥹㵄〷•慴楢摮硥∽㤹㸢ꋗ釗闗꣗휠힜힞힤₪郗꫗꣗⼼㹡⼼楬ാऊ㰉ⴡ㰭楬㰾⁡汣獡㵳倢条䍥湯整瑮桓牯捴瑵•牨晥∽∣琠扡湩敤㵸ㄢ〰㸢ꋗ釗闗꣗휠힜힔힦힔힨₪ꃗ鋗駗꧗闗꫗⼼㹡⼼楬ⴾ㸭਍㰉甯㹬਍㰉楤⁶摩∽桳牯捴瑵攭摮•汣獡㵳愢捣獥≳†慴楢摮硥∽∰㰾搯癩ാ㰊搯癩ാഊऊℼⴭ†ⴭ‾ℼⴭ漠汮⁹潦⁲慢正漠晦捩⁥ⴭാऊℼⴭ†ⴭ‾ℼⴭ漠汮⁹潦⁲慢正漠晦捩⁥ⴭാ㰊搯癩㰾⁡摩∽瑧捰•牨晥∽瀿㵧敇䙴汩♥浡㭰慃整潧祲䑉ㄽㄸ愦灭䄻瑲捩敬䑉㔽〶愦灭䤻㵄〴⌲扤偳䍧瑮•慮敭∽歳灩∰㰾浩⁧牳㵣弢楐獣倯硩汥朮晩•楷瑤㵨〢•敨杩瑨∽∰愠瑬∽ꋗ釗闗꣗휠힜힪힕힛₟铗ꋗ黗闗鏗•汣獡㵳搢獢歓灩㸢⼼㹡਍㰉灳湡椠㵤搢獢杂片祡汐捡剥晥㸢⼼灳湡ാऊ搼癩椠㵤搢獢杂片祡•瑳汹㵥搢獩汰祡渺湯㭥慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳杂片祡朮晩⤧稻椭摮硥ㄺ〰㬰潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥㸢⼼楤㹶਍਍猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴氠湡畧条㵥樢癡獡牣灩≴搠晥牥∽敤敦≲ാ椊⁦搨捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉∨扤獳扵敪瑣⤢
ൻऊ潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤搢獢畳橢捥≴⸩慶畬⁥‽∢഻紊਍਍慶⁲楬瑳㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳乹浡⡥䌢瑡来牯䥹≄㬩਍晩⠠楬瑳℠‽畮汬ഩ笊਍昉牯⠠慶⁲㵩㬰椠氼獩⹴敬杮桴※⭩⤫਍笉਍उ晩⠠楬瑳楛⹝摩琮䱯睯牥慃敳⤨㴠‽搢獢慣整潧祲⤢਍उ氉獩孴嵩瘮污敵㴠∠㠱∱഻ऊൽ紊਍⼼捳楲瑰ാഊ㰊ⴡ⨭⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪਍‪†潃祰楲桧⁴䌨㈩㈰‱慄潲敮⁴瑌⹤†††††††††††††††††††††††††പ⨊†䄠汬删杩瑨⁳敒敳癲摥‮†††††††††††††††††††††††††††††⨠਍‪†慄潲敮⁴瑌⹤††††††††††††††††††††††††††††††††††പ⨊†眠睷搮牡ⵯ敮⹴潣椮††††††††††††††††††††††††††††††⨠਍‪†猼灵潰瑲摀牡湯瑥挮浯‾†††††††††††††††††††††††††††††പ⨊⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⴯㸭਍⼼潢祤ാ㰊栯浴㹬਍