En

צור קשר

checked

שינוי וביטול הסכם ממון- בכתב ובאישור בית משפט בלבד

 

 

כיצד משנים או מבאלים הסכם ממון

 

האם ניתן לשנות הסכם ממון על ידי התנהגות?

אם בית המשפט ייתן יד לשינוי הסכם ממון בהתנהגות, יביא הדבר לחוסר וודאות מוחלט, באשר כל צד יוכל לתקוף את הסכם הממון ולטעון כי הוא שונה בהתנהגות ובכך תסוכל מטרת הסכם הממון שנועד להבטיח יציבות, ביטחון וודאות לשני הצדדים, אודות אופי המשטר הרכושי שחל עליהם.

 

מדיניות משפטית ראויה מחייבת כי ככלל, אם צד מתכוון להשקיע כספים ברכוש נפרד השייך לבן זוגו על פי הסכם ממון, כגון באמצעות שיפוץ או נטילת משכנתא שתשולם מכספים משותפים, עליו לדאוג לשינוי הסכם הממון.

 

 

החרגת בית המגורים בהתאם להסכם ממון

שעה שבני זוג חותמים על הסכם ממון שמחריג נכס באופן ספציפי ומפורש ממסת הנכסים בני האיזון, על מנת "להפוך" את הנכס למשותף, יש לתקן את הסכם הממון ולקבוע הסדר רכושי חדש ביחס לאותו נכס.

 

עלינו להיצמד לתוכנו של ההסכם והנספח להסכם על מנת להבין את המשטר הרכושי שיחול על המגרש ובית המגורים שנבנה עליו וכן להבין את מהות השינוי שהוכנס בהסכם.

 

באשר לטענת המצגים הרי שגם כאן נקבע בסעיף 25 להסכם הממון: "הצדדים מצהירים כי הסכם זה משקף את מלוא המוסכם ביניהם. אין כל מצגים, הבטחות התחייבויות או הסכמים אחרים, בעל פה או בכתב , זולת האמור בהסכם."

 

מלבד העובדה כי ההסכם מחריג את הבית כמו גם את תשלומי המשכנתא על הבית ולצד הבטחת תשלומי קרובי האישה כהלוואה, הרי שההסכם עצמו שולל כל טענה להיבנות ממצגים. וזאת בנוסף לאמור ולתנאים הנדרשים לשנות ולתקן את הסכם הממון.

 

הפרדה רכושית של הסכם הממון

עולה כי הצדדים ביקשו להחריג את המגרש כמו גם את העסקים והחשבונות הפרטיים משיתוף כלכלי ולמעשה יצרו משטר של הפרדה רכושית. יתרה מזאת, ההסדר אותו בחרו הצדדים, שונה מהסדר איזון משאבים, שכן הצדדים התנו בעלות משותפת ברישום.

 

סעיף 6ב להסכם הממון קובע: "במידה והצדדים ירצו לרכוש רכוש משותף, אזי ירשמו את הבעלות על אותו הרכוש בחלקים על שמם, כפי מידת השיתוף ביניהם. במידה ומדובר ברכוש אשר לא מתנהל לגביו פנקס רישום יוכלו הצדדים לערוך רישום בכתב לגבי השיתוף ברכוש האמור. למען הסר ספק, הרישום בפנקס המנהל רישום הוא ראיה חותכת לבעלות האמיתית של הנכס.

 

דוגמא להסכם ממון

 

 הסכם ממון על דירת המגורים- טענות בדבר מימון משותף
מימון הבית – ע"י הבעל הנתבע בלבד

טענת התובעת כי השתתפה במימון תשלום המשכנתא או הבית מעבר לכספי ההלוואה שהחזרה הובטח., למעשה הבעל שילם לבדו את המשכנתא זאת ועוד, על מנת "להגן" על ההשקעות הצפויות של האישה וקרוביה בנכס הוסף להסכם סעיף 1א ובו נקבע כי.:

"הצדדים מסכימים כי כל סכום שיתקבל ככל שיתקבל מצד מי מהוריהם לצורך בניית הבית שהם בונים בישוב א.ינתן כהלוואה. הצדדים יקבעו את תנאי החזר ההלוואה בעת קבלת סכומי הכסף מהוריהם."

דהיינו, על מנת להבטיח את השקעות בני משפחת התובעת בנכס על גבי המגרש שברי שאינו משותף, היה צורך לתקן ההסכם, כפי שנעשה בסעיף 1 א להסכם ובו להבטיח כי מדובר בכספי הלוואה ביטוי מעשי של החלת סעיף 1א ובהקשרו נעשה בתוספת להסכם

לפיכך כל הטענות בדבר מימון משותף אינן נכונות עובדתית ביחס למצב המשפטי בין הצדדים.

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד