En

צור קשר

checked

טופס הגשת תלונה על מיופה כוח הפועל לפי ייפוי כוח מתמשך להורדה

הגשת תלונה על מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

 

מי יכול להגיש תלונה על מיופה כוח

בהתאם להוראות סעיף 32לה לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, כל אדם שסבור שמיופה הכוח פגע בממנה באופן כלשהו או פעל בניגוד להוראות הממנה לייפוי כוח מתמשך יכול להגיש
תלונה לממונה על בירור תלונות באפוטרופוס הכללי. כלומר, מדובר המתלונן יכול להיות הממנה עצמו, קרוב משפחה שלו , או כל אדם אחר.

 

על מה ניתן להגיש תלונה?
יש לנסח באופן תמציתי וברור את הנטען או המבוקש על ידך, תוך ציון הפרטים הרלוונטיים לצורך טיפול בפנייה, מועדים של האירועים עליהם נסבה הפנייה ופעולות שננקטו עד כה. יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות, ככל שמצויים בידך.

כיצד ניתן להגיש תלונה על פעולה לא תקינה של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך ?


ניתן להגיש תלונה לממונה על בירור תלונות באפוטרופוס הכללי, באחת מן הדרכים הבאות:

טופס מקוון

דואר אלקטרוני YCM@justice.gov.il

פקס מספר: 6462742 02

כתובת: הממונה על בירור תלונות הציבור, האפוטרופוס הכללי, "בית שערי העיר", רח' יפו 216 ,
ת"ד36278 ,ירושלים 9438307.


מומלץ להגיש את התלונה על גבי הטופס המוצע המופיע באתר האפוטרופוס הכללי

 

להורדת טופס הגשת תלונה על מיופה כוח הפועל לפי ייפוי כוח מתמשך להורדה לחץ על התמונה.⇓

 


טופס הגשת תלונה על מיופה כוח הפועל לפי ייפוי כוח מתמשך

 

                                                           

 

מהן סמכויות הממונה על בירור תלונות בנושא ייפוי כוח מתמשך?
הממונה על התלונות יכול לדרוש מאדם או מגוף לתת לו, תוך זמן מסוים, מידע ומסמכים שיכולים לסייע לו בבדיקת התלונה, והם חייבים לפעול לדרישתו.

 

תלונה בנושא ייפוי כוח מתמשך: מי מקבל את ממצאי בירור  ?
תוצאות הבירור יימסרו למתלונן.

הממונה על בירור תלונות יכול למסור את תוצאות הבירור לידיעת גורם מוסמך )לדוגמה, למשטרה ככל שמתעורר חשד לביצוע עבירה פלילית(. אם הממנה הגדיר בייפוי הכוח המתמשך אדם מיודע בעניינים לגביהם הוגשה התלונה, תוצאות הבירור יועברו גם אליו ככל שהתלונה נמצאה מוצדקת.


תלונות על ייפוי כוח מתמשך שלא יתבררו
לפי החוק, לא תתברר תלונה העוסקת ב:
א. עניינים שבית משפט החליט לגביהם או שהוא עדיין דן בהם;
ב. עניין  בנושא ייפוי הכוח המתמשך שכבר התברר אצל הממונה על התלונות או אצל גורם מוסמך אחר, ניתנה תשובה, ואין
שינוי שמצדיק בירור נוסף;
ג. עניין פעוט, או מה שנראה כתלונה שהוגשה כדי להטריד או להרגיז.

פרטים למילוי בטופס  תלונה על מיופה כוח הפועל לפי ייפוי כוח מתמשך

  • במידה והתלונה מתייחסת למספר מיופי כוח לייפוי הכוח המתמשך יש למלא טופס נפרד לגבי כל אחד מהם.
  • .פרטי הממנה שם משפחה, שם פרטי , מס' מזהה ת.ז/ דרכון  ופרטי התקשרות.
  •  אם מיופה הכוח התמנה כבעל מקצוע עו"ד ייפוי כוח מתמשך/ רו"ח/ אחר – נא ציין את מקצועו  מס' רישיון אם ידוע.
  • אם ניתנה החלטה של בית משפט/בית דין בעניין, יש לצרף אותה לתלונה.
  • האם הוגשה תלונה קודמת באותו עניין של ייפוי כוח מתמשך?  אם כן, פרט לאיזה גורם ובאיזה מועד הוגשה.
  •  מומלץ לצרף תלונות קודמות, ואם ניתנה החלטה בתלונה כלשהי, יש לצרף אותה לתלונה.
  • אם התלונה מוגשת על ידי אדם אחר שאינו מגיש התלונה, יש לצרף ייפוי כוח

חשוב!! על מנת שהטיפול בפניה לגבי ייפוי כוח מתמשך יטופל באופן יעיל, יש להקפיד לציין בפנייה את הפרטים הבאים:

 

פרטים אישיים: שם מלא ומספר תעודת זהות או מספר דרכון .


פרטי התקשרות: מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני או מספר פקס או כתובת מלאה למשלוח דואר כולל מיקוד.


מחוז או יחידת המשנה אליהם מתייחסת הפנייה.


מספר התיק נשוא פנייתך במקרה ומצוי ברשותך.


תיאור נושא ומהות הפנייה: יש לנסח באופן תמציתי וברור את הנטען או המבוקש על ידך, תוך ציון הפרטים הרלוונטיים לצורך טיפול בפנייה, מועדים של האירועים עליהם נסבה הפנייה ופעולות שננקטו עד כה. יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות, ככל שמצויים בידך.


יש לציין אם נשלחה פנייה באותו עניין ללשכות או יחידות נוספות במשרד המשפטים או לגופים נוספים.


יש לציין במפורש אם ברצונך לשמור על אנונימיות. עם זאת, לא ניתן לברר פנייה אנונימית המתייחסת לאירוע פרטני ולפונה פרטני, מבלי לחשוף את האירוע עצמו.

 

הגשת מסמכים לייפוי כוח מתמשך

מידע כללי בנושא ייפוי כוח מתמשך
עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך באופן מקוון

 

 

 

להורדת המסמכים

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס הגשת תלונה על מיופה כוח הפועל לפי ייפוי כוח מתמשך להורדה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד