En

צור קשר

checked

פסקי דין בנושא ייפוי כוח מתמשך

פסק דין בנושא הפעלת ייפוי כוח מתמשך לאדם שמונה לו אפוטרופוס

 

רמ"ש 21463-01-19 א' ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה-משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואחרים

07/02/2019 לפני כבוד השופטת ורדה פלאוט בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

 

כיצד להפעיל נכון ייפוי כוח מתמשך ?

ניתן היה לסיים פסק דין זה בהסכמה זו, ואולם, נוכח יישומו של התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18 ) השופטת ורדה פלאוט מצאה לנכון להאיר ולהעיר מספר הערות על מנת שהטעויות לא תחזורנה על עצמן במקרים אחרים.

 

האב הוחתם על מינוי אפוטרופוס כאשר בניו ידעו כי הוא חתם על ייפוי כוח מתמשך

אשר להגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס לגופו ולרכושו של מר א', הבקשה הוגשה בדרך לא נכונה ושגויה. המבקשים ידעו שאביהם חתם על ייפוי כוח מתמשך, ומשכך הם היו צריכים ללכת בנתיב שמתווה סעיף 33א(א)(2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ולהגיש בקשה להפעלת ייפוי הכוח המתמשך בצירוף חוות דעת ערוכה כדין סעיף 32יט(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. המסמך שצורף לבקשה למינוי אפוטרופוס אינו יכול להיחשב חוות דעת ערוכה כדין.

 

 טופס חוות דעת לקביעת היותו של אדם בעל כשירות בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך להורדה

 

 חוות דעת לקביעת היותו שלאדם מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר הנדרשת כתנאי לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

 

האם ניתן למנות אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך?

תיקון מס' 18 קובע כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך. הוראה זו מבהירה כי אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך הם מוסדות שאינם יכולים להתקיים זה בצד זה. אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס, והופקד ייפוי כוח מתמשך – ייפוי הכוח גובר. לפיכך על בית משפט שהוגשה לו בקשה למנות לאדם אפוטרופוס, להעביר את הבקשה בראש ובראשונה לתגובת האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יבדוק ויודיע לבית המשפט אם אותו אדם הפקיד ייפוי כוח מתמשך המתייחס לאותם עניינים שלשמם התבקש בית המשפט למנות לו אפוטרופוס

 

אדם שמונה לו אפוטרופוס

במקרה זה מדובר בבקשת רשות ערעור שהגישו בניו של מר י.א, אדם שמונה לו אפוטרופוס ברקע הדברים בקשת בניו של מר א' להתמנות כאפוטרופוסים לגוף ולרכוש לאביהם.

צו המינוי ניתן במעמד צד אחד, ולפיו מונו בניו כאפוטרופוסים לגוף ולרכוש לאביהם מר א'. נציג האפוטרופוס הכללי הגיש למחרת הודעה לבית המשפט ולפיה מר א' חתם על ייפוי כוח מתמשך שהופקד ולפיו מונו שניים אחרים כמיופה כוח מתמשכים עבור מר א', הן לענייני גוף, הן לענייני רכוש ועניינים אישיים. למרות הגשת הודעה זו, לא ניתנה החלטה אחרת בבית המשפט קמא. בהמשך הטיפול בתיק הוגשה בקשה מטעם מר א' באמצעות בא כוחו לבטל את המינוי בהיותו צלול וכשיר וכאשר לטענתו אין כל צורך במינוי האמור.

 

בני המשפחה הגישו בקשה למינוי אפוטרופוס במקום בקשה להפעלת ייפוי הכוח המתמשך ובית המשפט אישר.
בית משפט שגה כאשר נתן צו למינוי אפוטרופוס במעמד צד אחד.  באף לא אחד מהמסמכים שהיה בפני בית המשפט בשלב זה של ההליכים, לא נאמר כי מר א' אינו מסוגל להביע דעתו בפועל, ונכון להיום כבר ידוע שהוא מסוגל להביע דעתו. מובן כי אין חובה על בית המשפט לקבל את דעתו ועמדתו של מי מהצדדים לרבות מר א' עצמו, ואולם זכותו של מר א' להישמע וחובתו של בית המשפט הייתה לשמוע אותו. וחבל שהדבר לא נעשה.

 

 האם האב חתם על ייפוי כוח מתמשך במסגרתו נתן הוראות וביקש כי ילדיו ישמשו כאפוטרופוס על גופו ורכושו?
האב לא ביקש שילדיו ימונו כאפוטרופוס אלא ביקש כי בנסיבות המצוינות בייפוי הכוח המתמשך ימונו שניים מילדיו כמיופה כוח.

 

 

להורדת פסק הדין⇓ 

דרג את הכתבהדירוג כתבה פסקי דין בנושא ייפוי כוח מתמשך: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד