En

צור קשר

checked

תביעות למשמורת משותפת מזונות קטינים ואיזון משאבים בין בני זוג (תמ"ש 17470-08-15)

תביעת אישה כנגד בעלה לשעבר:

 

תביעה למשמורת בלעדית על שני ילדי הצדדים הקטינים ותביעה למזונות הקטינים.

 

 מנישואי הצדדים נולדו להם שני הקטינים: הבת כבת 13 שנים והבן בן כ-9.5 שנים שניהם קטינים.

 

תביעה למזונות קטינים

האם הגישה כנגד האב תביעה למזונות הקטינים, בה עתרה לחייב את האב בתשלום מזונותיהם של הקטינים בסך 8,328 ₪ לחודש מתוכם סך 4,159 ₪ עבור הבת ל' וסך 4,169 ₪ עבור הבן ע' (במלוא הוצאת המדור ואחזקתו בסך 9,699 ₪ לחודש)

 

יוער, כי ככל הנראה נפלה טעות בחישוב המזונות זה שכן ההוצאות שצוינו מסתכמות בסך 5,589 ₪ בלבד וכן במלוא ההוצאות הרפואיות החריגות של הקטינים.

 

תביעה למשמורת על הקטינים
במועד זה הגישה האם כנגד האב תביעה למשמורת על הקטינים תמ"ש 17470-08-15 ותביעה לאיזון משאבים תמ"ש 17512-08-15 כן בהמשך ננקטו הליכים משפטיים נוספים בין הצדדים.


הליך הגישור לא צלח

בישיבת קדם המשפט ביקשו הצדדים לפנות להליך גישור על מנת לנסות ולהגיע להסכמות כוללות, אך בסופו של יום הליך הגישור לא נשא פרי.

 

בקשה לפסיקת מזונות זמניים

 האם הגישהבקשה לפסיקת מזונות זמניים, בה היא העמידה את צרכיה של הבת ל' על סך של 1,717 ₪ לחודש, ואת אלו של הבן ע' על סך של 1,727 ₪ לחודש, וכן את חלקם בהוצאת המדור ואחזקתו בסך של 3,219 ₪ בחודש.

 

בהחלטה מיום 23.5.16 חויב האב בסכום חד פעמי בסך של 7,000 ₪ על חשבון מזונות הקטינים והבקשה נקבעה לדיון הקרוב.

 

הסכמות זמניות בנוגע לחלוקת זמני שהות של הקטינים ומזונותיהם
התקיימה ישיבת קדם משפט שנייה בעניינם של הצדדים, במהלכה הגיעו הצדדים להסכמות זמניות בנוגע לחלוקת זמני שהות של הקטינים ומזונותיהם וכן בעניינים שונים במסגרת התביעה הרכושית, כמפורט להלן:


בנוגע לסוגיית המשמורת וחלוקת זמני השהות של הקטינים עם הצדדים הוזמן תסקיר סעד מאת המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית ---. עד לקבלת התסקיר, הוסכם כי הקטינים ישהו עם האב פעמיים במהלך השבוע, בימים ב' ו-ד', מתום המסגרת החינוכית ועד להשבתם אליה
למחרת וכן בכל סוף שבוע לסירוגין, מתום המסגרת החינוכית ביום ו' ועד למוצאי השבת בשעה 19:30.

 

הוסכם כי הקטינים ישהו עם האב במחצית מחגי ישראל ומועדיו.

 

הסכמה בנוגע למזונות זמניים

בנוגע למזונות הזמניים הוסכם כי החל ממועד עזיבת האב את הדירה בחודש דצמבר 2015, ישלם האב לידי האם עבור מזונות הקטינים ובכלל זה חלקו במדורם והוצאת אחזקתו סך של 3,500 ₪ לחודש. כן, האב יישא וישלם במחצית מהוצאות החינוך והוצאות הבריאות החריגות של הקטינים וקצבת הקטינים מאת המל"ל תשולם לידי האם.

 

תסקיר עובדת סוציאלית
הוגש תסקיר ראשון בעניינים של הצדדים מאת עו"ס - עובדת סוציאלית במסגרתו המליצה פקידת הסעד על משמורת משותפת ואחריות הורית משותפת על הקטינים.

 

בהעדר נכונות האב להביע הסכמתו להמלצות התסקיר, הומלץ על קיום מפגשים במהלך השבוע באופן שהקטינים ישהו אצל ההורים על פי שתי חלופות ובאופן הבא כולל לינה:

 

האם בימים ראשון, שלישי וחמישי ואילו אצל האב שני ורביעי, או לחילופין אצל האם שני שלישי וחמישי, ואילו אצל האב ראשון ורביעי.

 

 הומלץ על לינת הקטינים בכל סופ"ש שני החל מיום שישי ועד ליום ראשון למסגרת החינוכית וכן חלוקה שווה בחגים ובחופשות.

 

עוד הומלץ כי לנוכח עצימות הקונפליקט בין הצדדים והתקשורת הלקויה ביניהם, האם תמשיך בהדרכה הורית ואילו האב יפנה לקבלת עזרה מקצועית לצורך עיבוד הפרידה. כמו כן, הופנו שני הצדדים לתהליך של תיאום הורי.

 

הרחבת זמני השהות של הקטינים אצל האב

בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 9.3.17 הגיעו הצדדים להסכמה זמנית נוספת בנוגע להרחבת זמני השהות של הקטינים אצל האב גם במוצאי השבת אחת לשבועיים וזאת בנוסף לזמני השהות הנוהגים אצל האב בימים שני ורביעי כולל לינה. להסכמה זו ניתן תוקף של החלטה.

 

בהמשך לבקשת האב להרחבת זמני השהות עם הקטינים גם ביום חמישי אחת לשבועיים ובכך להשוות את זמני השהות התבקשה פקידת הסעד לבחון סוגיה זו כפי המצב בשטח ולהגיש עדכון קצר בעניין זה.

 

תסקיר משלים

התסקיר המשלים- התסקיר השני הוגש ובמסגרתו עלה כי ממועד הגשת התסקיר הקודם לא חל כל שינוי בתקשורת הבעייתית והלקויה בין ההורים. בנוגע לזמני השהות חזרה פקידת הסעד על המלצתה לחלוקת זמני שהות כפי המצב בפועל לנוכח גישתה כי משמורת משותפת אינה מחייבת חלוקת זמנים שווה של הילדים עם הוריהם.

 

הדרכה הורית

בנוסף, הומלץ פעם נוספת כי האם תמשיך בהדרכה הורית וכי האב יפנה לקבל עזרה מקצועית לצורך עיבוד הפרידה והתקשורת עם האם בענייני הילדים.

 

המלצה לטיפול רגשי לבת

כן הומלץ על מתן טיפול רגשי לבת ל' ואף הומלץ לשקול על מינוי גורם מקצועי אליו יפנו הצדדים כשאין הסכמה בענייני חינוך, כגון: קייטנות, חוגים או ענייני טיפול ובריאות כגון טיפול רגשי, טיפולי שיניים והוא יכריע בעניין.

 

בקשה לביטול דמי המזונות 
האב הגיש בקשה לביטול דמי המזונות אשר נקבעו במסגרת ההסכמות הצדדים וכן עתר האב כי הצדדים יחלקו באופן שווה בהוצאות צהרון ובהוצאות רפואיות חריגות.

 

תסקיר משלים  לצורך בחינה מחודשת של חלוקת זמני השהות של האב עם הקטינים

האם הגישה בקשה דחופה להגשת תסקיר משלים ועדכני לצורך בחינה מחודשת של חלוקת זמני השהות של האב עם הקטינים לנוכח הידרדרות במצבם הרגשי של הקטינים. לאחר קבלת תגובת האב, הוחלט על הגשת תסקיר עדכני אשר יתייחס למכלול העניינים שפורטו בהחלטה.


החלטה לביטול מזונות זמניים - שינוי חישוב המזונות בהתאם להלכת בע"מ 919/15

ניתנה החלטה בבקשה לביטול המזונות הזמניים בין היתר בשים לב לכך שבמועד מתן ההחלטה ניתן פסק הדין בבע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית  ועל יסוד המתווה שנקבע בפסק דין זה לחישוב מזונות הקטינים. בהחלטה זו הורתה השופטת כי החל מיום 1.3.18 ואילך ישלם האב לידי האם בגין מזונותיהם הזמניים של הקטינים סך של 2,000 ₪ לחודש וכן סך של 58% מהוצאות הבריאות החריגות של הקטינים וכן מעלות מחזור אחד של קייטנה בתקופת הקיץ עבור הבן ע', הכל כמפורט בהחלטה.

 

תסקיר שלישי

ביום 9.4.18 הוגש תסקיר נוסף מטעם פקידת הסעד להלן: "התסקיר השלישי". במסגרת התסקיר דווח כי למרות ההחלטות שניתנו בעניין המשמורת וזמני השהות וחרף התקווה שהקונפליקט והמתח בין הצדדים יפחת לאורך השנים, הקטינים ממשיכים להיות חשופים לקונפליקט גבוה ומתח ובעיקר לעוינות של האב כלפי האם, לחוסר תקשורת ביניהם ולחוסר שיתוף פעולה בקשר לילדים וכי מצב זה שנמשך למעלה משנתיים מעמיד את הקטינים בסיכון רב לפגיעה רגשית ותפקודית. לגופו של ענין, הומלץ לאחר התלבטות כי זמני השהות יישארו כפי שמתקיימים כיום, כי האם תמשיך בקבלת הדרכה הורית וכי האב יפנה לקבלת טיפול לצורך עיבוד הפרידה מהאם ופיתוח שליטה לגבי התנהגותו התוקפנית כלפי האם והקטינים.

 

המלצה לטיפול רגשי לילדים

הומלץ על טיפול רגשי לבת ל' וטיפול רגשי עבור הבן ע' בהתאם להמלצות הפסיכיאטרית.

בדיון ההוכחות שהתקיים ביום 20.6.18 נחקרה פקידת הסעד והמומחה ובדיון שהתקיים ביום 7.5.19 נחקרו הצדדים.

 

האם הגישה בקשה להורות על ביצוע אבחון רגשי לבת ל' חרף התנגדות האב. הצדדים הופנו ליחידת הסיוע ע"מ שתיפגש עם הצדדים והקטינה בנוכחות הפסיכולוג של היחידה ותגיש המלצותיה לבית המשפט.

 

הפניית הקטינה לאבחון פסיכודיאגנוסטי

ביום 5.6.19 הוגש דו"ח פגישה עם עו"ס יחידת הסיוע והפסיכולוג ובו המלצה להפניית הקטינה לאבחון. בד בבד, הוגש דו"ח בחיסיון מיום
16.6.19 לעיני בית המשפט בלבד. ביום 22.7.19 ניתנה החלטה, בה נעתרה השופטת לבקשת האם להפניית הקטינה לאבחון פסיכודיאגנוסטי, וזאת מהנימוקים שפורטו בהחלטה.

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעות למשמורת משותפת מזונות קטינים ואיזון משאבים בין בני זוג (תמ"ש 17470-08-15): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד