En

צור קשר

checked

קורונה: חובת חבישת מסכות ומדידת חום בבתי המשפט ובבתי הדין

הנדון: חבישת מסכות ותשאול בבתי המשפט ובבתי הדין - הנחייה מעודכנת ליום
12.04.2020

ביום 25.3.20, נכנס לתוקפו תיקון לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש״ף-2020 (להלן - התקנות). התיקון מורה על הגבלות משמעותיות בתנועה ובפעילות המשק במדינת ישראל, וזאת לשם מניעת התפשטות נגיף הקורונה. כן נקבע כי בכניסה למקום עבודה תוצב עמדה למדידת חום לנכנסים למקום, באמצעי שאינו פולשני, וכי לא תותר כניסת אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס.

ביום 31.3.20 תוקנו התקנות באופן שמבטל את חובת מדידת החום ומטיל על עובדים חובת מדידת חום בביתם ומילוי הצהרה בדבר היעדר תסמינים, בעוד שהמעסיק נדרש לאסוף את הצהרות העובדים ולשמור אותן. עוד נדרש המעסיק להקצות לעובדיו ציוד אישי, ככל הניתן, תוך שציוד העובר מעובד לעובד נדרש לעבור חיטוי קפדני. בנוסף, נקבע בתקנות כי על מעסיק להנחות את עובדיו לעניין שמירה על היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים, וכן להנחות את עובדיו כי בעת שימוש במעלית לא ישהו בה יותר משני נוסעים.

הגם שמגבלות אלו אינן חלות על בתי המשפט ובתי הדין נוכח עיקרון הפרדת הרשויות, והגם שתיקון התקנות מיום 31.3.20 ביטל את חובת מדידת החום בכניסה למקום עבודה, החלטתי, ביום 5.4.20, כי יש מקום להמשיך ולהציב מדי חום כאמור גם בכניסה לבתי המשפט ובתי הדין, לרבות בהנהלת בתי המשפט, בתנאים הקבועים


בהחלטתי מיום 29.03.20 ומיום 5.4.20 וכן נתתי הנחיות לעניין העברת ציוד בין עובדים ולעניין תליית הודעות בדבר שמירה על כללי היגיינה ושימוש במעליות בבתי המשפט.

ביום 7.4.20 תוקנו התקנות תיקון נוסף בו הוחזרה ההוראה בדבר חובת המעסיק למדידת חום בכניסה למקום עבודה, ככל הניתן. בנוסף נקבעה הוראה בדבר תשאול הנכנסים למקום העבודה בדבר שיעול, חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס בשבוע האחרון, ומגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

ביום 2.2.20 נכנס לתוקפו צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף-2020 (להלן - צו בריאות העם). ביום 7.4.20 תוקן צו בריאות העם באופן המורה על חבישת מסכות במקום שאינו מקום מגוריו של אדם, בסייגים מצומצמים הקבועים בו (להלן - התיקון). הוראות התיקון אינן חלות על בתי המשפט ובתי הדין, בשל עצמאות המערכת ועיקרון הפרדת הרשויות.

על אף האמור, אני מוצא לנכון להחיל הוראות דומות בבתי המשפט ובבתי הדין לצורך שמירה על בריאות הציבור ובכלל זה בריאות השופטים הרשמים ועובדי מערכת בתי המשפט. חובת חבישת המסכות תחול על כלל השוהים בבתי המשפט ובבתי הדין, לרבות שופטים, רשמים עובדי מערכת בתי המשפט ובאי בתי המשפט, לרבות באולמות בתי המשפט. הסייגים הקבועים בצו בריאות העם ובכלל זה סייגים בדבר היעדר חובת חבישת מסכה ביחס לקטין מתחת לגיל 6, ביחס לאדם עם מוגבלות המתקשה בשל מוגבלותו לכסות את הפה או האף, ביחס לאדם השוהה במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף, וביחס לשני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד, יחולו גם על בתי המשפט ובתי הדין, הכל בהתאם לקבוע בסעיף 3ה)ב) לצו בריאות העם.

בנוסף, יבצע משמר בתי המשפט תשאול של כל אדם הנכנס לבית המשפט או לבית הדין, לרבות עובדי בתי המשפט, בדבר שיעול (שאינו שיעול כרוני כתוצאה מאסטמה אלרגיה וכדומה) , חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס בשבוע האחרון, ומגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. עובד אשר אינו עובר דרך עמדת מאבטחים בכניסתו לבית המשפט, יגש לעמדת המאבטח מיד עם הגיעו לבית המשפט לצורך תשאול ומדידת חום, כשהוא חובש מסיכה. מיד לאחר מכן, ידווח העובד למזכיר הראשי, או למי מטעמו, בדבר השלמת הבדיקה והתשאול.

הבדיקות ותשאול הסגל השיפוטי והרשמים יעשו לפי מתכונת שיקבע נשיא בית המשפט או בית הדין. ככל שיגיע לבתי המשפט או לבית הדין עובד שאינו חובש מסיכה, הוא ידרש לעטות מסיכה. ככל שהעובד יסרב לעטות מסכה, או שחום גופו עולה על 38 מעלות צלזיוס או שענה על אחת מן השאלות שהופנו אליו בתשאול בחיוב, יידרש העובד לעזוב את בית המשפט או את בית הדין.

ביחס למבקרים, מאחר שמניעת כניסת מבקר לבית המשפט עשויה, במקרים מסוימים, לפגוע בזכות הגישה לערכאות, נדרש איזון ראוי בין הצורך בשמירה על שלומם של באי בתי המשפט ובין זכות זו.

בשים לב לאמור, ככל שיגיע לבית המשפט מבקר שאינו חובש מסיכה, או שחום גופו עולה על 38 מעלות צלזיוס או שענה על אחת מן השאלות שהופנו אליו בתשאול בחיוב, יפעל המשמר באופן הבא:

א.      במקרה שמדובר במלווה של בעל דין או מלווה של מגיש הליך, ובהיעדר נימוק חריג, תמנע כניסתו בשל הסכנה לשלום באי בית המשפט השופטים והסגל.

 

ב.      במקרה שמדובר באדם שמגיע לבית המשפט לשם מסירת מסמכים שאין בהם דחיפות מיוחדת, יוגשו המסמכים בתיבה ייעודית שתוצב בכניסה לבית המשפט ועם קבלתם במזכירות תשלח המזכירות אישור מסירה למגיש.

 

 

ג.        במקרה שמדובר בבקשה דחופה, משמר בתי המשפט יבצע את המסירה במזכירות בית המשפט בעוד המבקר ממתין מחוץ לבית המשפט.

 

ד.      במקרה שמדובר באדם שזומן לדיון, משמר בתי המשפט יצור קשר עם השופט באמצעות מנהל המחוז או המזכיר הראשי (לפי העניין), ויקבל הנחיות לגבי הכנסתו, בהתחשב במהות הדיון, באפשרות דחיית הדיון ובנחיצות קיום הדיון בנוכחות אותו אדם.

סבר בית המשפט או בית הדין כי בדיון מסוים אין להחיל חובת חבישת מסיכה או כי נדרשת הסרת מסכה לצורך בירור הדין או ניהול המשפט, יורה על כך בהחלטה שיפוטית.

דרג את הכתבהדירוג כתבה קורונה: חובת חבישת מסכות ומדידת חום בבתי המשפט ובבתי הדין: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד