En

צור קשר

checked

חג הפסח: אכיפת זמני שהות בערב ליל הסדר | זמני שהות ילדים להורים גרושים

בפני בקשת המבקש כי תינתן החלטה, ללא שהוגשה תגובת המשיבה, בבקשתו למתן סעד דחוף לאכיפת זמני שהות בערב ליל הסדר, באופן שיינתן צו המורה למשיבה להביא את הקטינים לבית המבקש מחר, 8.4.20ערב ליל הסדר, וכן מבוקש כי יינתן צו למשטרת ישראל לאכוף החלטה זו בכל האמצעים העומדים לרשותה.

עוד מבוקש כי אורה למחלקה לשירותים חברתיים במקום מגורי המשיבה או המבקש, לפי העניין, או לעו"ס תורן לשתף פעולה עם משטרת ישראל לצורך אכיפת ההחלטה, וכן מבוקש כי המשיבה תחוייב בהוצאות משפט גבוהות לטובת המבקש ולטובת אוצר המדינה.

לאחר עיון בבקשה, מצאתי להיעתר למבוקש באופן חלקי, כפי שיפורט להלן.

תיאור העובדות:

1.                   ביום 6.4.20 אתמול  בשעה 15:20פתח המבקש תיק בבית משפט זה בבקשה ליישוב סכסוך.

2.        ביום 7.4.20 היום  בשעה 11:16הוגשה על ידי המשיב בתיק הי"ס בקשה לסעד דחוף – אכיפת זמני שהות בערב ליל הסדר.

3.      כשעתיים לאחר הגשת הבקשה, בשעה 13:21ניתנה החלטתי על קבלת תגובת המשיבה וזאת עד לשעה 15:00.


4.       בשעה 13:45ניתנה החלטתי השנייה, בה, נוכח המצב השורר כעת והעומס המוטל על מזכירות בית המשפט, הוריתי למבקש לבצע את ההמצאה למשיבה בעצמו, ולהמציא לתיק את אישור המסירה ולפרט את הדרך בה התבצעה המסירה.

5.      בשעה 17:05הוגשה לתיק בקשת המבקש למתן החלטה בהעדר תגובה, לפיה בוצעה למשיבה המצאה בשעה 14:30וכן בוצעה המצאה שוב מאוחר יותר  14:50  ואולם המשיבה סירבה לחתום על אישור כי קבלה את כתבי בי-דין. המבקש צירף לבקשה העתקי צילומים בהם נראית לכאורה המשיבה כשהיא מחזיקה בידה לכאורה כתבי בי-דין לרבות החלטות בית המשפט.

6.      עד לשעה זו, 20:10לא הוגשה לתיק כל תגובה מטעם המשיבה.

טענות המבקש בתמצית:

7.      ביום 30.11.17נחתם הסכם בין הצדדים, אשר לדבריו קיבל אישור של בית הדין הרבני בטבריה ביום 4.1.18. ההסכם החתום על ידי הצדדים והחלטת כב' בית הדין הרבני מיום 4.1.18צורפו לבקשה.

8.      על פי סדר החגים בהסכם, בליל הסדר, החל השנה ביום 8.4.20, אמורים הקטינים, XXXX, ילידת 2011וXXXיליד 2013, לשהות ולחגוג עם המבקש.

9.      למרות ההסכם, החליטה המשיבה לנצל את מצב החירום השורר היום ולעשות דין לעצמה והיא ממאנת לאפשר לקטינים ללכת בליל הסדר הקרוב עם המבקש ולשהות עמו. המבקש צירף תכתובת לכאורה בינו לבין המשיבה בעניין ליל הסדר.

10.  התנהגות זו מצד המשיבה היא שיטתית, ולאורך כל הזמן נוהגת המשיבה ככל העולה על רוחה בקשר בין האב לקטינים.

11.  משכלו כל הקיצין החליט המבקש לשים קץ להתנהלות זו ולהגיש את הבקשה הבהולה שהוגשה היום בשעה 11:16.

12.  ניתנה החלטה ברורה על ידי בית המשפט לפני מספר שעות כי על המשיבה להגיב לבקשה הדחופה.

13.   המבקש המציא את הבקשה והחלטות בית המשפט למשיבה באמצעות מוסר מטעמו. המוסר פגש את המשיבה בביתה בשעה 14:30בנוכחות בן זוגה, אך היא סירבה לחתום על קבלת הבקשה וההחלטות.  צורפו תצלומים .

14.   בשעה 14:50כשהגיעה המשיבה לאסוף את הקטינים מבית המבקש, ירד מביתו והעביר לה בשנית את המסמכים, והיא נטלה אותם אך סירבה לחתום  צורפו תצלומים .

15.   הבקשה וההחלטות הועברו באופן ברור למשיבה פעמיים, לא נמצאה בתיק תגובה ומשכך מבוקש לתת החלטה בהעדר תגובה  בקשה זו של המשיב נסרקה לתיק בשעה 17:05 .

דיון והכרעה

16.     כאמור ברישא להחלטתי מצאתי להיעתר למבוקש באופן חלקי בלבד.

17.   מבקשת המבקש עולה כי לטענתו התנהגותה של המשיבה בהפרה את זמני השהות של הקטינים עם האב היא שיטתית ומכך למדה אני כי התנהלותה סביב זמני השהות בליל הסדר אינה פתאומית  כך לטענת המבקש  ומכך שלא הפתיעה אותו, שהרי לדבריו כך נוהגת המשיבה כל העת ולא מדובר בדבר חדש או מפתיע.

18.   התכתובת שצורפה בין הצדדים, אשר לכאורה מלמדת על כוונת המשיבה להשאיר את הקטינים עמה ללילה הסדר, אינה מתוארכת ואינה ברורה ולא ניתן לדעת מתי התנהלה ואף לא למצער בין מי למי.

19.   אף ההסכם, אשר לטענת המבקש נחתם בין הצדדים ואושר על ידי כב' בית הדין ואשר צורף לבקשה, אמנם חתום על ידי הצדדים, אך אינו חתום על ידי כב' בית הדין ולא מופיעה עליו חותמת בית הדין כראיה לכך שניתן לו תוקף של פסק דין.

20.   מההחלטה של כב' בית הדין מיום 4.1.18עולה כי אכן ניתן תוקף של פסק דין להסכם כלשהו שנחתם בין הצדדים, אך לא ניתן לדעת בוודאות כי אכן זה ההסכם שצורף לבקשה. מה גם שמהתכתובת בין הצדדים אשר צורפה על ידי המבקש, עולה תהיה מצד המשיבה ביחס ל"הסכם".

21.     בלא שהוגשה תגובת המשיבה, אין מענה לשאלות אלו.

22.   הבקשה ליישוב סכסוך הוגשה רק אתמול בשעה 15:20, זאת על אף שהמבקש טוען שהתנהגותה של המשיבה שיטתית ולאורך זמן  ומכאן שלא הופתע .

23.  חרף זאת, בחר המבקש לפתוח את תיק הי"ס רק אתמול  6.4.20  בשעה 15:20להגיש את הבקשה רק היום  7.4.20 , בשעה 11:16ולא אתמול יחד עם פתיחת תיק הי"ס, מה שהיה מאפשר שהות מה לצורך מתן החלטה לאחר קבלת התגובה.

24.  לעניין זה, מצופה היה כי תיק הי"ס ייפתח מוקדם יותר, וזאת נוכח התנהלותה ה"שיטתית" של המשיבה, כך לדברי המבקש, ולכל הפחות שהבקשה לקבלת סעד דחוף תוגש אתמול בד בבד עם פתיחת התיק, אך גם זה לא נעשה. עתה מצופה מבית המשפט כי ייתן החלטותיו בלא שמלוא התשתית העובדתית פרושה בפניו, אף ככל שמדובר בתשתית מצומצמת בלבד, הנדרשת לצורך מתן החלטה בסעד נקודתי ודחוף.

25.  כאמור, מבוקש כי יינתן סעד ללא תגובה אשר במסגרתו יינתן צו למשטרת ישראל ולרשויות הרווחה לבצע כל פעולה נדרשת צורך אכיפת ההחלטה, אשר תינתן אף ללא תגובת המשיבה וללא שנשמעו הקטינים או מי מטעמם. כזאת לא אוכל לעשות בנסיבות העניין, כמפורט ומוסבר בהחלטתי.

26.  מובהר בזאת כי על המבקש והמשיבה, שניהם כאחד, לקיים את הוראות ההסכם אשר לו ניתן תוקף של פסק דין על ידי כב' בית הדין הרבני בהחלטתו מיום 4.1.18, וככל שעל פי הסכם זה  אשר לו תוקף של פסק דין  אמורים הקטינים לשהות עם האב בליל הסדר השנה, על המשיבה לדאוג כי כך יהיה.

27.  אין חולק שפסקי דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת חייבים לקיים, ולפיכך ברור כי כך על הצדדים שניהם לנהוג בהתאם. ככל שמי מהצדדים מפר פסק דין או למצער הוראות שיפוטיות, ניתן לפנות לרשויות האכיפה ואף מיותר לציין כי המפר חשוף להטלתה של סנקציה כספית או אחרת.

28.  יחד עם זאת, המבקש מבקש כי יינתן צו המורה למשיבה להביא את הקטינים למבקש בערב ליל הסדר  מחר בשעה 14:00  וזאת ללא שהונחה בפני תשתית עובדתית מספקת כי כך אכן קובע ההסכם שנחתם בין הצדדים ואשר לו ניתן תוקף של פסק דין. עוד מבוקש יינתנו הוראות למשטרת ישראל, אשר ככל שלא יובאו הקטינים למבקש עד השעה 14:00, תפעל להביאם.

29.  כאמור, מורה אני לצדדים שניהם לקיים את הוראות ההסכם אשר לו ניתן תוקף של פסק דין, יחד עם זאת, לא מצאתי ליתן הוראות למשטרת ישראל לדאוג להבאת הקטינים לבית האב ככל שהאם לא תעשה כן עד מחר בשעה 14:00, וזאת מהטעמים המפורטים לעיל ולהלן.

30.   עוד אוסיף, כי עירובה של משטרת ישראל ככל שמדובר ביחסים בתוך המשפחה בכלל וככל שהדבר נוגע לקטינים בפרט, הינו סעד אשר יש לנקוט בו במשורה בלבד, שכן עצם הנזק בטראומה שעלולה להיגרם לקטינים מחשיפתם לאכיפת החלטה על ידי משטרת ישראל, עולה לפעמים על הרווח המושג מביצוע הפעולה. על כך יש להוסיף כי לצערנו, ידיה של משטרת ישראל מלאות בימי חירום אלו וניתן היה להימנע מהגשת בקשה להפעלת המשטרה ככל שהמבקש היה פועל בשלב מוקדם יותר.

31.  ככל שהיה המבקש מקדים בהגשת בקשתו, וניתן היה לקבל את תגובת המשיבה, ואולי אף לקבוע דיון דחוף  אף היום, מוקדם יותר  בפני מותב תורן, ולמצער אף למנות לקטינים אפוטרופוס לדין או לקבל עמדתו/ה של עו"ס לסדרי דין או להסתייע ביחידת הסיוע שליד בית המשפט, יש וניתן היה להגיע להסכמות או אף בלא הסכמות ליתן החלטות שיפוטיות וסעד נדרש.

32.  כידוע, ככל שהדבר נוגע לעניינם של קטינים עיקרון העל המנחה הוא טובתם של הקטינים  לעניין זה ראו בג"ץ 5227/97דויד נ'בית-הדין הרבני הגדול בירושלים . בנסיבות העניין, כאשר רב הנסתר על הגלוי, לא מצאתי כי טובתם של הקטינים כוללת עירובה של משטרת ישראל באכיפת החלטה כזו או אחרת בעניינם, דבר אשר יש בו לעיתים, כאמור לעיל, לפגוע יותר מאשר להיטיב.

33.  לנוכח לוחות הזמנים, ובהיעדר תשתית עובדתית מספקת וללא שניתנה כל תגובה מטעם המשיבה, ומשבקטינים עסקינן, לא מצאתי כאמור להיעתר למלוא הסעדים המבוקשים.

34.  יובהר בזאת, ככל שאווכח, בהמשך ההליך, כי המשיבה אכן הפרה את הוראות ההסכם אשר לו ניתן תוקף של פסק דין ומשכך הפרה גם את החלטתי זו, אשקול בחיוב השתת הוצאות כבדות הן לטובת המבקש והן לטובת אוצר המדינה.

35.  סוף דבר, הצדדים שניהם יקיימו הוראות ההסכם אשר לו ניתן תוקף של פסק דין בהחלטת כב' בית הדין הרבני והקטינים ישהו בליל הסדר עם ההורה עמו אמורים הם לשהות על פי ההסכם. מהאמור בבקשה למדה אני כי לעת הזו שוהים הקטינים עם האם, משכך, ככל שעל פי הוראות ההסכם על הקטינים לשהות עם האב בערב ליל הסדר, תדאג האם להביאם לאב בשעה 14:00מחר, 8.4.20.

36.  ככל שלא ייעשה כן, פתוחה הדרך בפני כל אחד מהצדדים להגיש כל בקשה מתאימה אשר ימצא לנכון.

המבקש ימציא החלטתי בדחיפות לידי המשיבה.

החלטתי זו מותרת לפרסום, ללא פרטים מזהים.

דרג את הכתבהדירוג כתבה חג הפסח: אכיפת זמני שהות בערב ליל הסדר | זמני שהות ילדים להורים גרושים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד