En

צור קשר

checked

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014, קובע את דרכי החלוקה של החיסכון הפנסיוני במקרה של פירוד בני זוג.

 

סעיף 30 לחוק מאפשר להחיל את הוראותיו גם לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום תחילתו של החוק בין היתר, נקבעו הוראות שמאפשרות להכיר באדם כשאיר של בן זוגו לשעבר כדי שלא ייוותר ללא כל הכנסה לאחר מות בן הזוג.

 

החלת הוראות אלה לעניין הסדר פנסיה של צבירת זכויות אפשרית רק בהתקיים כמה תנאים מצטברים. בין השאר, נדרש – בעת חקיקת החוק – כי אם חלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או שהחלה זכאותו של בעל הפנסיה לגמלה, לפי המאוחר, הבקשה לרישום פסק הדין תוגש לא יאוחר מתום שנה מיום תחילתו של החוק, קרי, עד 6 בפברואר 2016 .

 

בתיקון לחוק הוארכה התקופה לשלוש שנים מיום תחילתו של החוק, עד יום 6 בפברואר 2018 ואולם, עד עתה מתגלעים קשיים בהטמעת החוק וביישומו לעניין זכאות לקצבת שאירים, וטרם הושלמה התקנת כל התקנות לעניין הגשת בקשה לרישום פסק דין.

 

 לפיכך, מוצע לאפשר לבן זוג לשעבר שמתקיימים בו יתר התנאים לפי סעיף 30 לחוק ליהנות מהזכות לקצבת שאירים בהסדר של צבירת זכויות לאחר מות בן זוגו הזכאי לגמלה, ולהאריך את התקופה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום תחילתו של החוק עד לארבע שנים מיום התחילה.

 

 

סעיף 30 לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014 (להלן – החוק), מאפשר להחיל את הוראות החוק גם לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום תחילתו של החוק (פברואר 2015).  ואולם החוק מתנה את החלת ההוראות המאפשרות לבן הזוג לשעבר להיות זכאי לקצבת שאירים בהסדר פנסיה של צבירת זכויות במספר תנאים מצטברים. בין השאר, דורש החוק כי אם חלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או מהמועד שבו החלה הזכאות של בעל הפנסיה לגמלה, לפי המאוחר, תוגש הבקשה לרישום פסק הדין בתוך זמן מוגבל ממועד תחילתו של החוק.

 

התקופה המקורית שנקבעה בחוק אפשרה פרק זמן של שנה בלבד, ואילו בתיקון מס' 1 הוארכה התקופה בשנתיים נוספות, וזאת כדי לאפשר שימוש בהוראות המעבר. מטרתן של הוראות אלה לתת מענה לבני זוג לשעבר, אשר נפרדו לפני תחילת החוק והסתמכו על גמלת הפרישה של העמית הרשום למחייתם, לבל ימצאו עצמם, עם מותו, ללא כל מקור הכנסה.


בינתיים התברר כי למרות הזמן שחלף ממועד תחילתו של החוק, הרי שעד עתה טרם הותקנו תקנות לעניין הדרכים להגשת בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חסכון פנסיוני במנהלת הגמלאות של שירות המדינה ובצה"ל. דווקא גורמים אלה שאליהם נוגעת האפשרות לזכות בקצבת השאירים, טרם הטמיעו את החוק, וטרם הנהיגו מערכת סדירה של רישום בקשות. כמו כן התברר כי למרות הבטחות בעניין זה, לא הובאה לידיעת הציבור האפשרות לפנות ולהגיש בקשה לרישום לגבי פסקי דין ישנים שקדמו למועד.


לפיכך מוצע שלא לחסום את דרכו של בן זוג לשעבר, שמתקיימים בו יתר התנאים לפי סעיף 30 לחוק, ליהנות מהזכות לקצבת שאירים בהסדר של צבירת זכויות, לאחר מות הגמלאי, רק בשל איחור במועד הגשת הבקשה לרישום פסק הדין, ובפרט כאשר המערכת עצמה טרם השלימה את היערכותה לרישום פסקי הדין ועדיין לא הסדירה אפילו את ההוראות בדבר מסירת בקשה לרישום וההודעות לגביה. לכן מוצע להאריך בשנה אחת נוספת את התקופה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום התחילה, עד לארבע שנים מיום התחילה.

דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד