En

צור קשר

checked

האם עו"ד יכול להעיד כנגד לקוח? תמ"ש 21303-03-18

 החלטה העוסקת בזימון עו"ד למתן עדות תמ"ש 21303-03-18


לטענת התובעים הקשר בין המבקש לבין הייצוג ונסיבותיו מהווים בפני עצמם וויתור של המשיבים על חיסיון עו"ד- לקוח כלפי המבקש.

 

התובע טוען כי בהתאם להלכה הפסוקה כי חשיפת צד שלישי לפגישה בין עורך הדין ללקוחו מהווה וויתור על חיסיון עו"ד- לקוח ביחס לאותו צד שלישי המשיבים ויתרו למעשה על החיסיון בפניו.

 

חיסיון עורך דין-לקוח הוא חיסיון סטטוטורי המעוגן בסעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971. סעיף 48(א)קובע כי:

 

"דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, אין עורך הדין חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החסיון...".

חיסיון עורך דין-לקוח נועד לאפשר תקשורת פתוחה וגלויה בין עורך דין ללקוחו, ובכך ליצור מערכת יחסים מקצועית ויחסי אמון המבטיחים ייצוג הולם והוגן ראו: רע"פ אברג'יל נ' מדינת ישראל, בפסקה 23 (‏9.12.2015) [...] ; בש"פ 7064/08 ‏מדינת ישראל נ' ברקו, פ"ד סג(2) 453, בפסקה 32 (2009) (להלן: עניין ברקו); גבריאל הלוי תורת דיני הראיות ד 252 (2013) (להלן: "הלוי")

 

בנוסף לחיסיון עורך דין-לקוח על פי פקודת הראיות, קיימת חובת הסודיות החלה על עורכי דין בהליכי חיפוש, חקירה ומשפט לפי סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, והחובה האתית הכללית לשמור על סודיות, לא רק בהליכי חקירה ומשפט, מכוח כלל 19 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.

 

להבדיל ממרבית זכויות החיסיון, המעניקות "זכות יחסית" הכפופה לסמכותו של בית המשפט להסיר את החיסיון, זכות החיסיון של לקוח כלפי עורך דין הינה זכות מוחלטת שרק הלקוח יכול לוותר עליה ראו: רמ"ש 42302-10-15 מיום 27.01.16 .

 

במילים אחרות, לבית המשפט אין סמכות להסירו, גם לא במסגרת הליכים אזרחיים ראו: רע"א 5806/06 עיזבון המנוח נמירובסקי מיכאל ז"ל נ' שימקו, בפסקה 9 (13.6.2007) ; (להלן: עניין שימקו); רע"א 3694/06 חביב נ' הלה הנדסה ואדריכלות בע"מ (13.8.2006); עמית, בעמ' 267; אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 266 (מהדורה שתים עשרה, 2015). זאת על אף שהזכות לחיסיון, מתנגשת עם עיקרון גילוי האמת ועשיית צדק המחייבים גילוי וחשיפה של חומר, מסמכים ונתונים הדרושים לעניין השנוי במחלוקת ראו: רע"א 2235/04 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' אלי שירי (פ"ד ס"א(2) 634).


בתוך כך, נקבע, כי קיומו של חיסיון עורך דין לקוח כבר משכלל בתוכו ומביא בחשבון פגיעה מסוימת בערך של גילוי האמת במסגרת ההליך השיפוטי, וזאת מתוך הכרה כי גם ערך בירור האמת אינו ערך מוחלט ויש להשיגו במקרים שבהם מתקיימים תנאי החיסיון. לפיכך, משמעות היות חיסיון עורך דין- לקוח הינו מוחלט, היא כי אין לאזנו מול אינטרסים אחרים ראו: רמ"ש 43781-05-17 מיום 31/10/17 (...).

 

 

 

חסיון עורך דין - עדות נגד לקוח

 

 

 

במצב דברים זה  נדרש ויתור מפורש של המשיבים על חיסיון עורך דין לקוח – ויתור שלא הוכח.

 

המסקנה מכל האמור הינה כי חל חיסיון עורך דין- לקוח – חיסיון מוחלט אשר בנסיבות אלו אינו ניתן להסרה ועורך הדין מנוע מלהעיד מטעם המבקש.

דרג את הכתבהדירוג כתבה האם עו"ד יכול להעיד כנגד לקוח? תמ"ש 21303-03-18: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד