En

צור קשר

checked

עריכת צוואה ללא עורך דין : חשיבות עורך דין צוואות וירושות בעריכת צוואה עמ"ש 44175-10-16 ר. ב. נגד ע.ב.

 

התנגדות לצוואה שיש בה פגם צורני - סעיף 25(א) לחוק הירושה

האחות התנגדה לקיום צוואת אחיה המנוח וטענה כי הצוואה פגומה לאור נסיבות עריכתה, כתיבתה והיעדר אישור כנדרש לפי דין לחתימתה בפני עדים.

לטענת האחות העדים החתומים על המסמך, ש. וצ., כלל לא ידעו כי מדובר בצוואה והמנוח לא הצהיר בפניהם כי מדובר בצוואתו, אלא אמר להם כי מדובר במסמך המאשר כי "הוא שפוי". המנוח לא חתם על הצוואה בפני ש. וצ. אלא הציגה בפניהם כשהיא חתומה.

 

צוואה בעדים: החובה להצהיר בפני שני עדים - זו צוואתי

לטענת האחות בהתאם לדין ולפסיקה אין די בעד אחד לצוואה בעדים שכן תנאי יסוד הוא לצוואה בעדים כי המצווה יציג את צוואתו בפני שני עדים ויצהיר לפניהם כי זו צוואתו.
עוד טענה האחות כי אחותה שירשה את אחיהן לא הרימה את הנטל הנדרש כדי להוכיח את אמיתות הצוואה.

 

הגיון הכוונה בצוואה אינו פוטר ממילוי דרישות החוק

מנגד טענה האחות היורשת כי עסקינן בצוואה כשרה לכל דבר ועניין, אשר הגיונה בצידה. לטענתה, אחיה המנוח שהיה מסוכסך עם המערערת ובנה, עקב הליכים משפטיים קודמים - ערך את הצוואה מתוך רצונו שלא להוריש לה דבר מעיזבונו.

 

המנוח לא פנה לעורך דין צוואות

המנוח פנה לחברו, א. , אשר ערך עבורו את הצוואה בהתאם לרצונו ואף שימש כעד לעריכתה. המנוח חתם על הצוואה והביא את הצוואה בפני שני עדים נוספים שחתמו עליה אף הם. לאור כך, ומאחר שהוכח כי האמור בצוואה משקף את רצונו של המנוח, יש לקיים את הצוואה.

 

רצונו האמתי של המנוח לא קוים בגלל צוואה שנעשתה ללא עורך דין

בית המשפט בערכאה הראשונה הוסיף והדגיש כי הגיונה של הצוואה עולה מתוך הנסיבות עליהן הובאו ראיות ובכללן העובדה שהמנוח הגיש תביעות כנגד בנה של המערערת, ש. , ואשתו בטענה שהם לקחו הלוואות לצרכיהם הפרטיים תוך ששעבדו את המשק של האם המנוחה לשם כך, ולאחר פטירתה של האם המנוחה ביקשו להטיל את החזרי ההלוואה על כתפי המנוח. ביהמ"ש התרשם כי לאור המחלוקות שהיו בין המנוח לאחותו ולבנה, ש. , רצונו האמתי של המנוח היה שלא להוריש למערערת  חלק מעיזבונו.


 

המנוח פנה לחברו שאינו עורך צוואות במקצועו

עוד התרשם בית המשפט כי "מדובר במנוח שהיה איש פשוט שלא הבין בענייני צוואות ואופן עריכתן, וביקש לקצר את ההליך של עריכת הצוואה, ולכן פנה לחברו הקרוב, בו בטח. א. , חברו של המנוח, שאינו עורך צוואות במקצועו וזו הייתה הצוואה ראשונה אותה ערך, עשה ככל יכולתו על מנת לסייע בידו. לפיכך גם לו היה נמצא כי נפלו פגמים צורניים בצוואה, לא היה זה צודק שלא לכבד את רצון המנוח, כפי שהוכח בפני בית המשפט, ולא לקיים את הצוואה מטעם זה בלבד.

 

הוראת סע' 20 לחוק הירושה

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר הצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

 

חובה על העדים לאשר בחתימתם כי המנוח הצהיר "זו צוואתי"

הוראת סע' 20 לחוק הירושה דורשת, בין יתר רכיביה הצורניים של צוואה בעדים, שהמצווה יצהיר בפני שני עדים שזו צוואתו ולאחר הצהרתו זו יחתום עליה. לאחר חתימת המצווה על העדים לאשר, בחתימת ידם על פני הצוואה, שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. בכך מתקיים הן "היסוד העובדתי" – הצהרת המצווה וחתימתו, והן "היסוד הראייתי" – אישור העדים שהיסוד העובדתי התקיים, דהיינו שהמצווה הצהיר שזו צוואתו וחתם עליה.

 

קיום צוואה על אף פגם או חסר מוסדר

בסע' 25 לחוק הירושה אשר תוקן בשנת 2004 (תיקון מס' 11) ואשר זו לשונו:
(א) התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19,20,22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

 

תנאי להפעלת הסמכות לקיים צוואה פגומה הוא כי התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה

על פי התיקון לחוק הירושה תנאי להפעלת הסמכות לקיים צוואה פגומה הוא כי התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה. בסע' 25 (ב) לחוק הירושה קבע המחוקק את מרכיבי היסוד בכל צוואה וצוואה לפי סוגה, מרכיבים שבהיעדרם אין המסמך מהווה צוואה כלל וממילא נשלל כוחו של בית המשפט לקיים אותו כצוואה ואין הדברים נתונים כלל וכלל לשיקול דעתו. לעניין צוואה בעדים מרכיבי היסוד הם – (א) היותה בכתב (ב) הבאתה על ידי המצווה לפני שני עדים.

 

המסקנה: בית-המשפט אינו רשאי לקיים צוואה שנפל בה פגם או חסר, אם לא 'התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה' שלעניין צוואה בעדים הם ש'הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים'.

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה עריכת צוואה ללא עורך דין : חשיבות עורך דין צוואות וירושות  בעריכת צוואה עמ"ש  44175-10-16 ר. ב. נגד ע.ב.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד