En

צור קשר

checked

תלה"מ 65003-01-17 פלוני נ' פלונית

האם יש לתת לאב, אשר ילדיו הקטינים מסרבים לקשר עימו כתוצאה מהסתה מתמשכת של האם, פטור מתשלום המזונות?

 

טענת האב: מבקש לבטל את חיובו בתשלום מזונות לשני ילדיו הקטינים, בטענה שילדיו מסרבים לקשר עימו. בנוסף, האב טען כי ממילא חל שינוי בצרכים של ילדיו. סיבה המצדיקה לכל הפחות את הפחתת המזונות.

 

טענת האם: האם מתנגדת לביטול המזונות וכן להפחתה שלהם. זאת בטענה שהתנהגותו של האב היא הסיבה לכך שילדיו מסרבים להיות בקשר עימו. הסיבה להתרחקות האב מילדיו היא היפרדותו מהדת והקהילה החרדית אליה ילדיו משתייכים עד היום. התרחקותו של האב מהדת יצרה פער בין אורח חייו שלו ושל הילדים והביאה לכך שהילדים לא מעוניינים עוד בקשר עימו. בנוסף, מניעיו של האב הם כלכליים בלבד.

 

החלטות קודמות: האב חויב בתשלום מזונות בגובה 2,200 ₪, וכן השתתפות בעלויות גידול נוספות של ילדיו הקטינים (חלק מעלויות המדור, הוצאות רפואיות והוצאות חינוך). לאחר מכן, בית המשפט קיבל את בקשתו של האב, וקבע כי יש לבטל את חיובו להשתתף בעלויות מדור. 

 

 

דיון והכרעת בית המשפט:

1.       לפי ההלכה ניתן לצמצם את חובת המזונות, ואף לפטור אותו מחובה זו כאשר מדובר בילד מורד,  המסרב לקיים קשר עם הוריו. אולם, יש לעשות זאת בזהירות יתרה ורק במקרים חריגים, אשר הנסיבות המיוחדות מצדיקות זאת. בנוסף על בית המשפט לתת משקל לעיקרון טובת הילד. שכן יש חשש שביטול המזונות יפגע ברווחה הכלכלית של הילד ואף יחריף את סרבנותו. אם כן, ברירת המחדל במקרים כאלו הינה להימנע מביטול חובת המזונות, ולשקול חלופות כגון טיפול  משפחתי.

 

2.       בטרם בית המשפט יגיע להחלטה עליו לבחון כל מקרה לגופו, ולאור הנסיבות המיוחדות שהביאו לכך שהילד מסרב לקשר עם אחד מהוריו. בין היתר על בית המשפט לבחון:

 

2.1.  מקורה של הסרבנות לקשר ברצונו של הילד בלבד. או שמא מדובר בתוצאה של ניכור הורי.

2.2. ביטול המזונות עלול להחמיר את מצב היחסים בין הילד להורה.

2.3. מה תהיה ההשפעה של ביטול המזונות על רווחתו של הילד.

2.4. מה גילו של הילד. נתון אשר משפיע באופן ישיר על מקור החיוב במזונות (חובה מוחלטת או מדין צדקה).

 

במקרה דנן בית המשפט דחה את עמדתה של האם. זאת לאור שורת תסקירים של עובדים סוציאליים וחוות דעת של פסיכולוגים, מהם עולה כי הסיבה לסירובם של הילדים לקשר עם האב נעוצה בהתנהגות האם, אשר מדריכה ומסיתה את ילדיה נגד אביהם באופן שיטתי ולאורך שנים.

 

1.       זאת במטרה ברורה להרחיקו מחייהם. כמו כן, האב קיבל על עצמו בגירושין להמשיך לקיים אורח חיים דתי בעת השהייה של הילדים עימו. לאור זאת, טענת האם כי הסיבה למרדנות הילדים נעוצה בהיותו של האב חילוני ואילו ילדיו חרדים, גם כן נדחתה.

 

2.      עוד קבע בית המשפט כי מטרתו של האב אינה להתחמק מחובותיו לשלם מזונות. שכן, בית המשפט התרשם שהאב עושה כל שביכולתו להיות בקשר עם ילדיו, ונקט בכל האמצעים הדרושים לחידוש הקשר .

 

3.      בית המשפט הגיע למסקנה כי במקרה הנדון, בו יש ניכור הורי ברור מצדה של האם, זה לא הוגן לחייב את האב לפרנס את ילדיו תוך התעלמות מיחסם אליו. אולם, לאור העובדה שקיים חשש ממשי שפטור במקרה כזה יעמיק את הקרע בין האב לילדים, יש קודם לצמצם את החיוב במזונות ולא לבטלו לחלוטין. זאת בשים לב כי הפחתת המזונות אינה פוגעת בסיפוק הצרכים הבסיסיים של הילדים. עוד נקבע שככל שהקשר בין האב לילדיו יחודש באופן משמעותי, תהיה עילת תביעה של האם להגדלת המזונות.

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה תלה"מ 65003-01-17 פלוני נ' פלונית: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד