En

צור קשר

checked

זמני שהות גמישים לאב בהתאם לאילוצי עבודה ותיאום הורי

לפני בקשה לפי סעיף 7 לחוק ביהמ״ש ענייני משפחה, התשנ״ה - 1995 שהגישה אם כנגד אבי ילדיה, הנתבע בעניין אכיפת הסדרי שהייה וקביעת הליכים לביצועם (להלן - "הבקשה").

רקע עובדתי

להלן סקירה כרונולוגית של העובדות הצריכות לעניין:

1.             הצדדים התגרשו זמ״ז ביום 1.1.2013.

2.             ילדי הצדדים הינם קטינים ילידי 23.9.2008 ו- 12.8.2010 (להלן              "הקטי/נה/ים",

בהתאמה).

3.             הקטינה סובלת מתסמונת גנטית נדירה (SBBS) המתבטאת בעיכוב התפתחותי כללי ופיגור קל- בינוני, היא מתקשרת באמצעות לוח תקשורת (ר׳ תסקיר מיום 14.5.2019 ; פרוטוקול תמ״ש 50094-07-18 מיום 15.9.2019 עמ׳ 7, ש׳ 18-19 ; עמ׳ 16, ש׳ 25 ; עמ׳ 25, ש׳ 12-8); היא מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה (188%) ומקבלת קצבת נכות.

4.             האם עצמאית, עובדת כמתמללת; והאב שכיר, עובד בשנים האחרונות כקברניט בחב׳ ... בע״מ (להלן - ״חב׳ ... "), ומבצע טיסות פנים וחוץ (עמי 8, ש׳ 2).

5.             התובעת והקטינים מתגוררים בדירה שכורה ב... ואילו הנתבע מתגורר בדירה בבעלותו ב... עליה רובצת הלוואת משכנתא.

6.             המשמורת הבלעדית של הקטינים נקבעה, בהסכמה, אצל האם, ונקבעו זמני שהייה אצל האב במתכונת מצומצמת ומשתנה בהתאם לאילוצי עבודתו - אז קברניט ומנהל של מטוס בבעלות אדם פרטי (פסק דין מיום 9.4.2014 תמ״ש 25643-10-12) (להלן - "פסק הדין למשמורת").


7.             ביום 14.12.2014 הגיעו הצדדים להסכמה בעניין דמי מזונות הקטינים, כשהוסכם, בין היתר, כי האב ישלם למזונות הקטינים סך של 6,600 ₪ לחודש )כולל דמי טיפול) ובנוסף 40% מהוצאת מדור עד סך של 6,000 ₪ לחודש; ובנוסף, מלוא הוצאות רפואיות חריגות של הקטינים, בניכוי קצבת נכות של הקטינה, והוצאות חינוך חריגות, בניכוי מענק לימודים מהמל״ל (להלן - "פסק הדין למזונות").

8.             בנוסף, בהסכם מיום 8.6.2015 התחייב הנתבע לשלם סך של 1,600 ₪ לחודש כהשתתפות בשכה״ד של התובעת זאת "...(בנוסף לכל החיובים שבפסק הדין למזונות) מידי חודש ועד סיום תשלום המזונות״ (שם, סעיף 13) (ר׳ נספח בי לתצהיר התובע בתמ״ש 50094-07-18).

9.             ביום 22.7.2018 הגיש הנתבע תביעה להפחתת מזונות על בסיס קצבת הנכות המשמעותית שמקבלת הקטינה (תלה״מ 50094-07-18); ולאחרונה, ביום 4.2.2020, התקבלה התביעה ודמי המזונות הופחתו בסך של 2,200 ₪ לחודש.

10.         ביום 1.1.2019 הגישה האם "תביעה לשינוי הסדרי ראיה, קביעת הסדרי ראיה לחגים ולחופשות וקביעת סנקציות למקרים בהם יופרו הסדרי הראיה" (כך בכותרת) (תלה״מ 1580-01-19).

11.         נתקבל תסקיר שירותי הרווחה עם המלצה על הסדרי שהייה במתכונת מצומצמת, וגמישה יחסית.

12.         ביום 23.6.2019 קבעתי: "... לאחר שעיינתי בהמלצות התסקיר ושקלתי את טענות הצדדים ולאחר שמי מהצדדים לא הודיע כי ברצונו לחקור את עו״ס לסדרי דין חרף החלטה מפורשת מיום 3.4.19, אזי לא נסתרו ההנחות העובדתיות ביסוד ההמלצות המבטאות איזון בין צרכי הקטינים לצרכי ההורים. משכך, הקטינים יוכלו ליהנות מזמני שהות יציבים וקבועים אצל האב, האם תוכל לחלוק את נטל הטיפול בקטינים, שניהם בעלי צרכים מיוחדים על רקע שונה, האב יוכל להתאים את לו״ז עבודתו באופן שיאפשר לו לקיים זמני שהות שעדיין יוותרו במתכונת מצומצמת יחסית בשים לב לאילוצי עבודתו של הנתבע ובאופן המתיישב אף עם ההסכמה הבסיסית שקיבלה ביטוי בגובה דמי המזונות שנקבעו בהסכמה". משכך, קיבלתי את המלצות התסקיר כלשונן (להלן - "פסק הדין לזמני שהייה").

13.         ביום 1.7.2019 דחיתי את בקשתו של הנתבע לדחות את מועד תחולת פסק הדין הנ״ל ליום

1.8.2019.

14.         בבקשה מיום 23.7.2019 טענה התובעת, כי הנתבע עושה דין לעצמו; ככל שהדבר אפשרי היא מנסה לסייע לנתבע ומסכימה לעתים לשינויים המבוקשים על ידו, אלא שהנתבע סבור שהיא צריכה לקבל כל שינוי שהוא כופה עליה ועל הקטינים, והוא אף הודיע שימשיך להפר את הסדרי השהייה גם בעתיד; בהתאם להצהרת הנתבע הוא נדרש להגיש לחב׳ ... לו״ז המתאים לו לטיסות בכל 20 לחודש, עבור החודש שלאחר מכן. בהתאם לתסקיר חב׳ ... מתחשבת לחלוטין בזמני השהייה ולא קובעת טיסות בזמנים אלה, אלא שהנתבע לא מעביר כלל את מועדי ההסדרים ומתעלם מהם לחלוטין. לפיכך, התבקש ביהמ״ש להורות על אכיפת הסדרי השהייה; להורות לנתבע לפעול בהתאם לפסק הדין גם בכל הנוגע לתיאום הורי; לקבוע שכל הפרה תגרור חיוב משמעותי בהוצאות בסכום שלא יפחת מ- 1,000 ₪.

15.        בכתב הגנה מיום 20.8.2019 טען הנתבע בין היתר טענות כדלקמן: מדובר בתביעה טקטית. עד שהוגשה התביעה להפחתת מזונות הסתדרה התובעת היטב עם אופי עבודתו של הנתבע ועם העובדה שהיה מודיע לה על הסדרי השהייה כשידע מתי יתאפשר לו לקיימם, ודאגה לגלות גמישות; הנתבע מבלה את כל זמנו בעבודה לצורך פרנסת הקטינים, בשילוב קיום הסדרי השהייה, ככל שניתן; חב' ... מפרסמת לוח טיסות ב 20 לכל חודש, והלוח מוגבל לשינויים לאחר פרסומו. בנוסף, חב׳ ... נמצאת בתקופה לא יציבה, והנתבע נמצא במצב שאינו יכול להרשות לעצמו לשנות או לבטל טיסות בשל הסדרי שהייה, שכן המשמעות של כך עלולה לעלות לו בפיטורים; חב׳ ... כמעט ולא מתחשבת בהסדרי שהייה ואילוצי החברה הם הקובעים את לוח הטיסות; הנתבע מקפיד להעביר לתובעת את לוח הטיסות עם קבלתו, זאת עמ״נ לתאם את מועדי השהות מראש, אך ישנם מצבים שהלוח לא תואם את הזמנים. הנתבע מבקש לשנות את הזמנים, אך מתעקשת שלא לסטות מהם גם כשאין לה סיבה מוצדקת.

16.        בדיון קדם משפט ביום 12.1.2020 חזרו הצדדים על טענותיהם בכתבי בי דין. לאחר שנשמעו בהרחבה הטענות, הסכימו הצדדים לפנות לקבל תשובות מחב׳ ... ואף הסכימו שלאחר קבלת התשובות יינתן פסק דין על בסיס הטענות בדיון )עמי 35, ש׳ 33).

17.        הצדדים הפנו שאלות לחב׳ ..., והמענה התקבל ביום 8.3.2020.

18.        כעת, אפוא, ניתן פסק הדין.

מתווה נורמטיבי

19.        בסעיף 7 לחוק ביהמ״ש לענייני משפחה, התשנ״ה- 1995 ייחד המחוקק לביהמ״ש סמכויות אכיפה מיוחדות על ידי בית המשפט דווקא ולא בלשכת ההוצל״פ להליכי ביצוע בעניין משמורת והסדרי שהייה, זאת בשל חשיבות ורגישות הנושא.

20.        כידוע, חובותיו של הורה נקבעו בסעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב- 1962, כדלקמן:

"אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופתחום; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו"

21.        לדיבור "צרכי הקטין" הנ״ל ניתנה משמעות רחבה ביותר, כזו הכוללת אף את החובה לקיים קשר הורי הדוק וסדיר בין קטין לבין שני ההורים שנמצא כחיוני להתפתחותו של כל קטין [תמ״ש (ת״א) 35431-06-11 ג' נ' ח' (31.10.2013); עמ״ש (מרכז) 10015-06-18 ר׳מ׳ל׳ נ' ז׳ב׳א' (16.4.2019)].

22.        עם זאת, כבכל סוגיה בנוגע למשמורת קטינים, הסדרי שהייה, וטובתם, תוכן החובה המוחשית עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות המיוחדות של היחסים הפנימיים במשפחה. כלומר, כל מקרה צריך להישקל לפי נסיבותיו - הקטינים הקונקרטיים, המצב הקונקרטי, וההורים הקונקרטיים.

מן הכלל אל הפרט

23.         בבקשה המבוססת על התנהלות של הנתבע בעבר, עותרת התובעת לקבוע, כי הפרה של הסדרי השהייה תגרור הפעלת סנקציה כספית עקב ביצועה.

24.         אקדים, תחילה, ואתייחס לעיתוי הגשת התביעה. בענייננו, לאחר הגשת התביעה להפחתת מזונות, הוגשה תביעתה של התובעת "לשינוי הסדרי ראיה, קביעת הסדרי ראיה לחגים ולחופשות וקביעת סנקציות למקרים בהם יופרו הסדרי הראיה" )כך בכותרת) ביום 1.1.2019 )תלה״מ 1580-01-19). הסיבוב הראשון הסתיים, כאמור, בפסק דין לזמני שהייה מיום

23.6.2019. לאחר מכן הגישה את התביעה דנא ביום 23.7.2019.

עיתוי הגשת התביעה אינו נראה מקרי, ומעורר ספק לגבי המניעים העומדים מאחוריה, זאת במיוחד לאחר שבמשך מספר שנים מאז ניתן פסק הדין ביום 9.4.2014 הסתדרו הצדדים בכוחות עצמם, טוב יותר או פחות, מבלי להיזקק לעו״ס לסדרי דין לה ניתנו סמכויות לשנות את זמני השהייה מעת לעת )סעיף 2 לפסק הדין למשמורת), ואף מבלי לפנות לביהמ״ש. יתר על כן, לאחרונה בחודש יולי 2019, בעיצומו של הסכסוך, שוב הצליחו להסתדר )פרוטוקול מיום 15.9.2019 עמי 26, ש׳ 16-9).

לגופו של עניין -

25.         שירותי הרווחה המליצו על הסדרי שהייה, והמלצתם התקבלה, כדלקמן:

אמצע שבוע - יום א׳ מסיום המסגרת החינוכית עד השעה 20:00 ; יום ד׳ מסיום המסגרת החינוכית עד השעה 20:00, עפ״י הודעה מראש. "אלמוני יודיע ביום ראשון, האם יוכל לקיים את זמני השהות ביום רביעי ולאחר שיעבור לעבודה עם לוח זמנים חודשי, יודיע בתחילת כל חודש לגבי קיום זמני השהות בימי רביעי".

סופ"ש - אחת לשבועיים מסיום המסגרת החינוכית ביום שישי עד יום שבת בשעה 19:00 ואת לשבועיים מסיום המסגרת החינוכית ביום שישי עד יום שבת בשעה 11:00.

חגים - חגי ישראל לסירוגין, ובמתכונת סופ״ש, ונערכה חלוקה מפורטת.

חופש גדול - עד 15/8 יתקיימו זמני השהות הקבועים. מה- 15/8 בנוסף לזמני השהות הקבועים, אלמוני ישהה עם הילדים ארבעה ימים ברצף. לסירוגין שנה אחת בשבוע השלישי של חודש אוגוסט ושנה אחת בשבוע הרביעי של חודש אוגוסט.

תיאום הורי שינהל את התקשורת בין ההורים סביב שינוי זמני השהות, במידת הצורך, והמימון יוטל על הנתבע.

26.         אין חולק, כי הנתבע לא תמיד עומד בזמני השהייה הנ״ל במועדם וכסדרם )פרוטוקול מיום 15.9.2019 עמי 10, ש׳ 29 ; עמי 19, ש׳ 35 - עמי 19, ש׳ 1 ; פרוטוקול מיום 12.1.20 עמי 29, ש׳ 8-5 ; 30, ש׳ 23, 36 ; עמי 31, ש׳ 11-8 ; נספחים 4, 6 לכתב התביעה).

27.         לאחר בחינת טענות הצדדים לא ראיתי לנכון לקבוע סנקציה כספית כפי שמבקשת התובעת, ואנמק.

28.         התסקיר בענייננו לא ניתן בחלל ריק, ומסקנותיו באו לאחר שעו״ס לסדרי דין נפגשה עם כל אחד מההורים ועם הקטין, והתרשמה מצרכיו ועניינו של כל אחד מהם. לאחר שעו"ס התרשמה ממכלול הנסיבות והשיקולים, היא מצאה להמליץ על זמני שהייה ספציפיים, אך עדיין גמישים במידה מסוימת. וכפי שנכתב בתסקיר )עמי 5):

"אין ספק כי טובת הילדים לקיים קשר משמעותי עם שני ההורים ולקיים שגרת חיים קבועה ויציבה. טובת הילדים אף ליהנות מקיום זמני שהות עם שני ההורים בחגים ובחופשות. יחד עם זאת, יש להתחשב באילוצים אובייקטיביים של ההורים, כגון אופי עבודתו של אלמוני והצורך של פלונית לחלוק בנטל הטיפול בילדים על מנת שתוכל לאגור כוחות שיאפשרו לה למלא אחר צרכי הילדים, ילדה בעלת צרכים מיוחדים הזקוקה להשגחה צמודה וטיפול אינטנסיבי וילד שגם לו קשיים ויש להשקיע בטיפול בו. על כן, בהמלצותינו לזמני שהות נדרשנו למציאת האיזון בין צרכי הילדים לצרכי ההורים".

29.        זמני השהייה שהומלצו לוקחים בחשבון, אפוא, מכלול שיקולים, כדלקמן: מצבו התעסוקתי המיוחד של האב (קברניט), מצבה הרפואי המיוחד של הקטינה לעניין האפשרות להסתייע בצד שלישי, חובת תשלום דמי המזונות בסכום משמעותי אף לאחר ההפחתה.

30.        לבירור תנאי עבודתו של הנתבע הפנו הצדדים שאלות לחב׳ .... התובעת הפנתה את השאלות כדלקמן: "מה מדיניותה בכל הנוגע למשמרות של טייסים גרושים? האם היא מתחשבת בהסדרי השהייה של טייסים אלה עם ילדיהם בקביעת לוח המשמרות? ואם כן, כיצד?" ואילו הנתבע הפנה את שאלה כדלקמן: "כמה בקשות בחודש בהן מתחשבים יכול טייס להגיש".

31.        המענה של חב׳ ... ניתן ע"י מר ...., עו״ד, סמנכ״ל בכיר היועץ המשפטי ומזכיר החברה, כדלקמן:

"בהמשך לפסיקתא המצ״ב, להלן תשובת ... בע״מ (להלן: ״...״), כפי שנמסרה

ע״י קבי ..., סמנכ״ל המבצעים:

1)              אין בהסכם העבודה של טייסי ... יחס מיוחד לגרושים או לאוכלוסיה אחרת. כל טייסי ... נדרשים לטוס על פי תנאי ההסכם.

2)              הסכם העבודה של טייס ... מתיר לטייס לבקש שתי בקשות קשיחות בחודש שאותן החברה מכבדת. מעבר לכך, ההיענות לבקשות הטייס היא בהתאם לעומס הטיסות ובכפוף לאיוש הטיסות והיא על בסיס אד הוק.

3)              אין בהסכם העבודה התייחסות להסדרי ראייה כלשהן".

32.        תשובות חב׳ ... הן בהלימה עם דבריו של הטייס הראשי, כדלקמן:

"בשיחה עם ..., טייס ראשי ב... שאת הטלפון שלו קיבלתי מאלמוני, הוא אמר כי ב... עובדים טייסים גרושים גם כאלה המקיימים משמורת משותפת. לדבריו, ... הינה חברה שמאוד מפרגנת לעובדיה. ניתן לבקש לא לעבוד בימים מסוימים באמצע השבוע ולא לעבוד כל סופ״ש שני, על מנת לקיים את זמני השהות. החברה מתחשבת בבקשות הטייסים וב - 90% מהמקרים ממלאת אותן".

33.        גם בסעיף 4(ב) לתוספת מס׳ 10 להסכם עבודה קיבוצי מיוחד מיום 10.5.2001, נקבע: "אופי התעסוקה כולל בין היתר: (1) שינוי לו״ז, תוספת טיסות וגריעת טיסות כנהוג ב... והנובע מאופי פעילותה; (2) זמינות ואפשרות קשר באופן רציף, כולל כוננויות" (ר׳ נספח לבקשה לצירוף מסמכים מיום 16.9.2019).

34.        כלומר, יש ממש בטענתו של הנתבע לעניין התחשבות מוגבלת בבקשות לעומת סידור העבודה (עמ׳ 10, ש׳ 22-21 ; עמ׳ 12, ש׳ 1 ; מסרונים מהטייס הראשי שצורפו כנספח לבקשה לצירוף מסמכים מיום 16.9.2019), וברור מאליו שבמקרה של התנגשות יכריע השיקול של המעביד - איוש טיסות. משכך, גם ברורה ההמלצה שניתנה לתיאום הורי, במימון הנתבע, ולא סנקציה כספית כפי שביקשה התובעת (שם, עמ׳ 3) וכפי ששירותי הרווחה יודעים ליתן במקרים המתאימים.

35.        השיקול של פגיעה בקטינים המצפים לזמני השהייה אינה עניין שניתן להתעלם ממנו. עם זאת, עפ״י התסקיר לעמדתו של הקטין "לא משנה לו שזמני השהות עם אביו אינם קבועים, מאחר והוא רגיל לזה״ (שם, עמ׳ 2).

36.        משכך, בנסיבות העניין המשקל שיש ליתן לשיקול זה קטן ממשקלם של שיקולים אחרים.

37.        השיקול של שיבוש סדר החיים וההתנהלות של התובעת הנושאת בעיקר נטל הטיפול אף הוא אינו עניין שניתן להתעלם ממנו.

38.        עם זאת, לכל אורך הדרך עמד על הפרק השיקול של התחשבות בעבודתו של הנתבע בגלל שפרנסתם של הקטינים עליו. למשל, בסעיף 12 להסכם ממון שאושר בביה״ד הרבני וקיבל תוקף של פסק דין קבעו הצדדים: ״הסדרי ראיה - מוסכם כי פסק הדין שניתן בתיק מס' 25643-10-12 בנוגע למשמורת והסדרי ראיה מיום 9.4.14 ישאר על כנו (להלן: "פסק הדין למשמורת"). מוסכם כי הצדדים יהיו גמישים ככל האפשר עם מועדי הסדרי הראייה, בשל עבודתו של אלמוני״ . או למשל, בסעיף 5 לפסק הדין לזמני שהייה: "...האב יוכל להתאים את לו"ז עבודתו באופן שיאפשר לו לקיים זמני שהות שעדיין ייוותרו במתכונת מצוצמצת יחסית בשים לב לאילוצי עבודתו של הנתבע ובאופן המתיישב עם ההסכמה הבסיסית שקיבלה ביטוי בגובה דמי המזונות שנקבעו בהסכמה".

39.        ואכן, לא התרשמתי כי עסקינן בנתבע שנותן קדימות לעבודתו על פני זמני השהייה כדי לאפשר לעצמו רמת חיים גבוהה אלא בעיקר כדי לשלם את דמי המזונות שאינם ברף הנמוך אף לאחר שהופחתו (עמ׳ 10, ש׳ 25-23 ; דברי הטייס הראשי בעמ׳ 4 לתסקיר), וממילא לא הוכח אחרת (עמ׳ 31, ש׳ 24-23).

40.        משכך, אף משקלו של שיקול זה קטן יותר לעומת משקלם של שיקולים אחרים.

41.        השיקול של מצבה הרפואי המיוחד של הקטינה הינו שיקול בעל משקל ממשי, ונוכח צרכיה המיוחדים של הקטינה המתקשרת באמצעות לוח תקשורת, אין אפשרות להסתייע בעזרה של צד שלישי סתם אלא נדרש צד שלישי בעל יכולת או הכשרה מתאימה. לא נעלמו מעיני דבריה של התובעת: ״אני מוכנה לתת לו 3 בייביסיטרים קבועים״ (עמ׳ 33, ש׳ 5). אולם, כלל לא ברור שיש שמרטפית שתסכים להעמיד את שירותיה לפי קריאה אד הוק, שאחרת יש להתפלא מדוע לא הציעה התובעת לנתבע אפשרות כזו, בבחינת אינטרס משותף גם לה להקל מהנטל הכבד הרובץ עליה.

42.        לאור האמור לעיל ברי כי קביעה של סנקציה כספית, כפי שמבקשת התובעת, תטה את המשקל לעבר שיקולים שמשקלם קטן יותר במערכת היחסים המשפחתית. לכן, ולא בכדי נקבע מסלול אחר של הידברות בתיאום הורי כדי שבסה״כ תושג התוצאה של קיום מכסה של הסדרי שהייה.

43.         עד היום, ובניגוד לפסק הדין לזמני שהייה, החזיק הנתבע בדעה לפיה התובעת צריכה להשתף בעלויות התיאום ההורי (ס׳ 23 לכתב ההגנה). יש לקוות שהבנתו אכן השתנתה, ובכך תסלל הדרך לקיים את זמני השהייה תוך שינויים שיתחייבו אד הוק ולא כדרך קבע.

44.         לפיכך, כאשר לטענתו של הנתבע לוח העבודה מסודר על בסיס חודשי (עמ׳ 33, ש׳ 24), מקובלת עליי הצעת ב״כ הנתבע : "מרשי יפנה למתאמת הורית, חודש מראש והם יסדרו את הלו״ז. אם יצא שביום ראשון יש לו טיסה ינסו להחליף ליום אחר באותו השבוע. .. אותו דבר לגבי סופי השבוע. אם לא לקח סוף שבוע אחד ייקח באחר. זה יהיה מסודר חודש מראש. ככל ומרשי יאחר או מבטל, הוא ישלם בגין זה/ ידאג למישהו במימונו" (עמי 32, ש׳ 3-2 ; עמי 33, ש׳ 33-30).

45.         יוער, כי הנתבע טען שהפחתה בדמי המזונות תסייע לקיים זמני השהייה, ובלשונו: " לו יופחתו דמי המזונות באופן משמעותי, יוכל הוא לשהות עם ילדיו בהתאם להסדרי השהות, שכן הוא לא יזדקק לעבוד שעות רבות כ״כ..." (ס׳ 11 לכתב ההגנה). תקוותו של ביהמ״ש, כי הנתבע יעמוד מאחורי הצהרתו.

סוף דבר

46.         לאור כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:

א.      התביעה נדחית, כפוף לאמור בסעיף 44 לעיל, ואני מורה כדלקמן:

-         ככל שבשל אילוצי עבודה ידועים מראש (סידור חודשי) יבצר מהנתבע לקיים זמני שהות במועדם וכסדרם, יחליף הנתבע זמני שהייה בזמני שהייה במועד אחר, במידת האפשר באותו שבוע, ובלבד שמכסת הימים החודשית לא תגרע. לצורך כך יש להסתייע בתיאום הורי (לגבי זהות מתאם הורי ר׳ החלטה מיום 3.2.2020), על חשבונו של הנתבע.

-         ככל שבשל אילוצי עבודה לא מתוכננים ("הקפצה", עיכוב בטיסה וכיו"ב) יבצר מהנתבע להגיע לקיים זמני שהייה שהוסדרו כנ״ל, עליו לדאוג לסידור חלופי מתאים לקטינים (שמרטף או בן משפחה), על חשבונו.

ב.      לפנים משורת הדין, ועל מנת לא להסלים את הסכסוך, איני עושה צו להוצאות.

47.         המזכירות תשלח את פסק הדין.

ניתן היום, ח׳ ניסן תש״פ, 02 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.

בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו 

תלה״מ 57246-07-19 פי נ׳ פ׳ 

בפני כב׳ השופטת סגלית אופק 

תובעת פלונית 

נגד 

נתבע אלמוני 

פסק דין 

דרג את הכתבהדירוג כתבה זמני שהות גמישים לאב בהתאם לאילוצי עבודה ותיאום הורי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד