עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

מחירון עורך דין גירושין - התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין

שכר טרחה מינימלי מומלץ - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000
תאריך עברי: ו’ תמוז תשס"אתאריך לועזי: 09.07.2000מראה מקום ק"ת + שנה: י"פ 4852 התש"ס, 2558גוף הכלל:
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000

 

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 81 ו 109- לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 1961- 1  (להלן - החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 1. הגדרות

בכללים אלה -

"ישיבה נוספת" - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות, זולת אם נאמר אחרת בכללים אלה;

"התעריף" - התעריף הנתון בתוספת;

"שכר" - תמורה לשירות של עורך דין בכסף;

"שכר מינימלי מומלץ" או "שכר מינימלי" - השכר הנקוב בתעריף, בצירוף סכום השווה למס ערך מוסף המגיע בעד מתן השירות בענין הנדון;

"תביעה" - לרבות הגנה, התנגדות לתביעה או כל בקשה אחרת;

"מס ערך מוסף" - כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1976- 2.

2. תעריף מינימלי מומלץ

התעריף כאמור בסעיף 81 לחוק הוא בבחינת המלצה לחברי הלשכה שאינה מחייבת.

3. (תיקון התשס"ו) הצמדה

(א) הסכומים הקבועים בתעריף ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.

(ג) המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ד) בסעיף זה –

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתם של כללים אלה - המדד שפורסם בחודש דצמבר 2004.

4. ביטול

כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), התשל"ז 1977- 3 - בטלים.

 5. תחילה

תחילתו של פרט 9.א.(2)(ב) ו -ב.(2)(ב) בתוספת, 30 ימים מיום פרסומם של כללים אלה.

 

 

תעריף עורכי הדין

 

  התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין
  מחירון תעריף עו"ד מומלץ 2018
  תעריף עורכי הדין מחירים מומלצים לשכת עורכי הדין
דרג את הכתבהדירוג כתבה מחירון עורך דין גירושין - התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
10 מדרגים
עבור לתוכן העמוד
עורך דין גירושין