En

צור קשר

checked

טיוטת תקנות בתי המשפט (גישור), התשע"ט-2018

תקנות גישור מעודכן

 

 

טיוטת תקנות בתי המשפט (גישור), התשע"ט-2018

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984(להלן – החוק),[1]

 

וסעיף 26(א) לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1955,[2]אני מתקין תקנות אלה:

 

 

 

תיקון תקנה 1

1.                

במקום תקנה 1 לתקנות בתי המשפט (גישור) התשנ"ג-1993[3] (להלן – התקנות העיקריות) יבוא:

 

 

 

"בתקנות אלה:

 

 

 

 

"" גישור" – כמשמעו בסעיף 79ג לחוק;

 

 

 

 

"הסדר גישור" – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם, שהושג בסיומו של הליך גישור;

 

 

 

 

"יחידת הגישור" – כהגדרתה בתקנות רשימת המגשרים, התשע"ח-2017;

 

 

 

 

"מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו;

 

 

 

 

"רשימת המגשרים" – כהגדרתה בתקנות רשימת המגשרים;

 

 

 

 

"שכר טרחה מרבי" – כמשמעותו בתקנה 12 לתקנות רשימת המגשרים;

 

 

 

 

"תקנות רשימת המגשרים" – תקנות בתי המשפט (רשימת המגשרים), התשע"ח-2017.[4]"

תיקון תקנה 3

2.                

בתקנה 3 לתקנות העיקריות:

 

 

(1)             במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 

 

 

"(ג) הסכימו בעלי הדין להעביר את העניין לגישור, יופנו ליחידת הגישור כדי שתביא בפניהם רשימה של כל המגשרים המתאימים למאפייני הסכסוך לפי השיקולים שבתקנה (ד1)(1) עד (3) וכן שמו של מגשר אחד או יותר המתאימים למאפייני הסכסוך שבין הצדדים לפי השיקולים שבתקנה (ד1) ובלבד ששכר הטרחה של מגשר אחד לפחות  אינו עולה על שכר הטרחה המרבי";

 

 

(2)             אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

 

 

 

"(ד1) לצורך מתן המלצה לצדדים לפי תקנת משנה (ג), תשקול יחידת הגישור את השיקולים האלה:

 

 

 

 

(1)             תחומי התמחותו של המגשר ותחום עיסוקו;

 

 

 

 

(2)             אזורי פעילותו;

 

 

 

 

(3)             השפות שהוא דובר;

 

 

 

 

(4)             מאפיינים מיוחדים הנדרשים לצורך הגישור באותה תובענה לפי פניית השופט;

 

 

 

(ד2) המלצת יחידת הגישור על רשימה מצומצמת של מספר מגשרים לפי תקנת משנה (ג) תיעשה, ככל האפשר, באופן שוויוני, ובכפוף לשיקולים המפורטים בתקנת משנה (ד1).

 

 

 

(ד3) הסכימו בעלי הדין על זהות המגשר יודיעו לבית המשפט מיהו המגשר ויגישו לבית המשפט כתב הסכמה ממנו.

 

 

 

(ד4) פרטי המגשר שאליו הועבר עניין לגישור על יסוד המלצה של יחידת הגישור יפורסמו באתר בתי המשפט."

 

 

(3)             במקום תקנת משנה (ה) יבוא:

 

 

 

תחילה                                     

 

 

"(ה) אין באמור בתקנת משנה (ג) כדי לפגוע בזכותם של בעלי הדין לבחור מגשר שאינו נכלל ברשימת המגשרים."

 

תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באלול התשע"ט (5 בספטמבר 2019) והן יחולו על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

 

 

.

 

 

 

 

___ ב________ התשע"ט

(___ ב________ 2018)

[תאריך עברי] ([תאריך לועזי])

(חמ 3-2395)

 

__________________[חתימה]

איילת שקד

שרת המשפטים

 

דברי הסבר

 

התיקונים המוצעים נועדו להסדיר את האופן שבו יחידת הגישור תמליץ לצדדים על מגשרים מתוך רשימת המגשרים וכן את השיקולים שעל פיהם תיעשה המלצה כאמור.

 

לפי תקנה 3(א) בית המשפט רשאי להציע לבעלי הדין להעביר עניין שלפניו לגישור. אם הסכימו בעלי הדין להעביר את העניין לגישור, יפנה אותם השופט ליחידת הגישור כדי שתביא בפניהם  רשימה של מגשרים המתאימים למאפייני הסכסוך שבין הצדדים שייבחרו לפי השיקולים הבאים:

תחומי התמחותו של המגשר ותחום עיסוקו, אזורי פעילותו והשפות שהוא דובר.

 

כמו כן, ובנוסף לרשימה זו, ובמטרה לסייע לצדדים להגיע להסכמה בעניין זהות המגשר, תמסור היחידה לבעלי הדין שמו של מגשר אחד או יותר המתאימים למאפייני הסכסוך שבין הצדדים בהתאם לשיקולים המוזכרים לעיל וכן לפי מאפיינים מיוחדים הנדרשים לצורך הגישור באותה תובענה לפי פניית השופט. שכר הטרחה של מגשר אחד לפחות לא יעלה על שכר הטרחה המירבי לפי תקנות רשימת המגשרים

 

קרי, לצדדים תהיה האפשרות לבחור בין מהרשימה המלאה ובין לפי ההמלצה הקונקרטית של יחידת הגישור. ואולם, בכל מקרה, הצדדים רשאים לבחור כל מגשר שעליו יסכימו, גם אם אינו נכלל ברשימת המגשרים.

 

המלצת יחידת הגישור תיעשה, ככל האפשר,באופן שוויוני ובכפוף לשיקולים אלה.

 

בנוסף, מוצע כי לאחר הסכמה על זהות המגשר יודיעו הצדדים לבית המשפט על זהות המגשר וימסרו כתב הסכמה ממנו.  פרטי המגשר שאליו הועבר עניין לגישור על יסוד המלצה של יחידת הגישור יפורסמו באתר בתי המשפט, זאת במטרה לייצר שקיפות בכל הנוגע למינויים אלה.

 

תקנות אלה תכנסנה לתוקף ביום ה' באלול התשע"ט (5 בספטמבר 2019).[1]ס"ח התשמ"ד, עמ' 198 ; ס"ח התשע"ח, עמ' 660.

[2]ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

[3]ק"תהתשנ"ג ,  עמ' 1042.

[4]ק"תהתשע"ח, עמ' 194.

 

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה טיוטת תקנות בתי המשפט (גישור), התשע"ט-2018: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד