En

צור קשר

checked

ביטול צו קיום צוואה על פי סעיף 72 (א) לחוק הירושה - תע 51073-02-16 ס. ב נ' מ.ב ואח'

 

 

ביטול צו קיום צוואה – סעיף 72 א לחוק הירושה
צו קיום הצוואה ניתן כדין, לאחר חלוף מועד להגשת התנגדויות.  צו קיום צוואה הוא כפסק דין חפצא ופועל כלפי כולי עלמא. החלוקה שבו סופית ומחייבת אפילו אם הצו מוטעה.
הדרך היחידה לביטולו או לתיקונו של צו קיום הצוואה היא בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק  הירושה, תשכ"ה - 1965 או בדרך של ערעור.

סעיף72 (א) לחוק הירושה קובע:
"נתן רשם לענייני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל  אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם  על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו; ואולם ראה רשם  לענייני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה  להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן  בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט".


תקנה 27 (ג) לתקנות הירושה, תשנ"ח – 1988 שכותרתה תיקון או ביטול צו קובעת:
"הבקשה תידון בפני בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין,  אולם אם הוגשה הבקשה לרשם לענייני ירושה, והוא ראה כי נתקיים אחד  מן

 

התנאים הקבועים בסעיף 67 א (א) לחוק או אם ראה שלא להיזקק  לבקשה לפי סעיף  לחוק, יעביר את הבקשה לבית המשפט כדי שידון  בה; בית המשפט רשאי שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול  היה להביאה לפניו לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא  עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה"


התנאים להחלת סעיף 72 (א) לחוק הירושה

סעיף 72 (א) המיושם על פי התקנה הנ"ל פותח צוהר, לכלל סופיות הדיון "אולם פתח זה אינו  כפתחו של אולם" והוא חריג.
לפיכך, נקבעו בפסיקה כללים דווקניים החלים בעת דיון בתובענה שהוגשה על פי סעיף  הנ"ל  ועל בית המשפט לבחון שני תנאים מצטברים.

הראשון, האם קיימת עובדה או טענה שלא היו בפני בית המשפט או הרשם בעת מתן הצו ואשר  יש בהן להביא למתן צו שונה מהצו שניתן.


השני, האם ניתן היה להביא העובדה או הטענה לפני  מתן הצו והאם מבקש הביטול הביאה "בהזדמנות הסבירה הראשונה" שאחרת, תידחה  התובענה, אם כי הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.


בגדר התנאי השני בית המשפט יבחן את הזמן שחלף מעת שנודעה למבקש הביטול העובדה או  הטענה ומהו הנימוק שניתן על ידי מבקש הביטול לכך שהעובדה או הטענה לא הובאו עובר  למתן הצו.


הדגש הוא על הנימוק ומידת סבירותו. ככל שהנימוק סביר יותר חלוף הזמן לא  יהווה מכשול. גם לטיבה של העובדה או הטענה יש ליתן משקל ויש לבחון עד כמה מהותית היא  למול חומרת הפגיעה בצדדים האחרים באם יתוקן הצו כמבוקש.

 

שיהוי בבקשה לביטול צו קיום צוואה או צו ירושה
קבלת בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה או צו ירושה היא החריג ולא הכלל, מניין הזמן באשר לאיחור או השיהוי נמנה  מהיום שבו נודעה העובדה החדשה, לרבות עובדה שהייתה למבקש הביטול האפשרות לבררה. יש לבחון  את מידת האיחור והסבר המבקש לאיחור, טיב ומשקלה של העובדה החדשה התומכת בביטול קיום הצוואה והאם היה בשיהוי בכדי להקשות בהבאת ראיות על ידי מי מהצדדים וכן לבחון את מידת החומרה.

 

בטלות הצוואה עקב פגמים בעריכתה
במקרה כאן, הצוואה היא צוואה בעדים כמצוות סעיף 20 לחוק הירושה התשכ"ה- 1965. אין מחלוקת כי אשת הנתבע שימשה כעדה לצוואה. גם אם העדה ביקשה לתקן עדותה ולטעון כי לא היא  ערכה את הצוואה הרי שהיא לקחה באופן אחר חלק בעריכתה, אשת הנהנה שכתבה עבור  המנוחה את הוראת הצוואה לחברתה, הביאה למנוחה את הנוסח המודפס, הקריא למנוחה את הצוואה ותרגמה למנוחה את הצוואה.


לאור הנסיבות שפורטו, בהיות אשת הנהנה עדה לצוואה ועורכת הצוואה, הרי הן בפרשנות  דווקנית של החלופה השנייה בסעיף 35  לחוק הירושה והן השכל הישר ופרשנות גמישה של החלופה השלישית, מביאים לכך שיש להורות על בטלות הוראות 3 סעיפים עיקריים בצוואה. כפועל יוצא, משאין בצוואה הוראות אופרטיביות נוספות, ככול הנראה יש להורות  על בטלות הצוואה כולה ובודאי הצו קיום הצוואה שניתן.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול צו קיום צוואה על פי סעיף 72 (א) לחוק הירושה - תע 51073-02-16 ס. ב נ' מ.ב ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד