En

צור קשר

checked

הצעת חוק מס עיזבון, התשע"ט–2019

מטרת הצעת החוק היא הטלת מס עזבון על ירושות בשווי מעל 10 מיליון שקלים חדשים. על פי המלצות הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה בראשות פרופ' אבי בן בסט משנת 2000, נכללה המלצה להטיל מס בגובה של 10% על עזבונות בשווי של 2 מיליון שקלים חדשים ויותר. על פי חישוביה של ועדת בן-בסט, ההכנסה הצפויה מהטלת מס זה לאוצר המדינה תסתכם במיליארד שקלים חדשים בשנה הראשונה להפעלתו וב-1.6 מיליארד שקלים חדשים מהשנה השנייה להפעלתו ואילך.


הנימוקים בעד הטלת מס עזבונות שהוצגו על ידי ועדת בן-בסט: עזבון הוא הכנסה כמו כל הכנסה אחרת ולכן אין סיבה לפתור הכנסה זאת ממס והטלת מס עזבון יקטין את אי השוויון בחברה הישראלית.


נימוקים אלה נראים היום צודקים ונכונים יותר מאשר בעבר. בתנאים של משבר כלכלי עולמי, אין שום הצדקה למדיניות הממשלה המנסה להטיל את מלוא עלות המשבר על השכבות החלשות ועל מעמד הביניים, בזמן שהיא מקטינה מיסוי ישיר על השכבות המבוססות, כפי שזה נעשה בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2009. מדיניות זאת לא רק מגדילה את הפערים ואת אי שוויון בחברה הישראלית, אלא גם פוגעת בסיכויים ליציאה מהירה מהמשבר: הקטנת ההכנסה הפנויה של חלק גדול מהאזרחים מקטינה ביקוש למוצרים ולשירותים וגורמת להצטמצמות נוספת של השווקים.


המדיניות צריכה להיות הפוכה – ניצול רב יותר של מקורות ההכנסות שלא נוצלו עד היום במקביל לעידוד התרחבות הביקוש למוצרים ולשירותים מצד השכבות החלשות ומעמד הביניים. יצוין בהקשר זה, שמס העזבון כבר הוטל בישראל בין השנים 1949-1981. מס זה הוטל בראשית דרכה של המדינה, כשמצבה הכלכלי של ישראל היה קשה ביותר והממשלה הזדקקה למקורות רבים לצורך פיתוח המשק הלאומי וגם לצורך קליטת עלייה המונית.


המס בוטל בשנת 1981 באמתלה של הגדלת הכנסות המדינה ממסים והקטנת שיעור הכנסות המתקבלות ממס זה בכלל הכנסות המדינה. היום ברור למדי שההחלטה על ביטול מס העזבון היתה החלטה שגויה, כיוון שביטול זה יצר עיוות קשה מאוד במדיניות הפיסקלית של ישראל. נוסף על כך, היעדר מס על עזבונות גדולים מבדיל את ישראל מרוב המדינות המפותחות כגון: ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי, בהן הוטל מס העזבון לפני 100 שנה ויותר.
לאור כל זאת, ניתן לומר שהטלת מס העזבון על עזבונות גדולים הוא צעד הכרחי ונכון הן מבחינה כלכלית והן מטעמי צדק חברתי.


אישור הצעת חוק זו על ידי הכנסת יאפשר לתקן את העיוותים הקיימים היום במדיניות המסים, יגדיל את המקורות הנמצאים בידי הממשלה לצורך יציאת המשק הלאומי ממשבר ויביא להגדלת השוויון בחברה הישראלית.  
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/2028/20; פ/2024/20).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/2043/20).

---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו באייר התשע"ט - 20.5.19

דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק מס עיזבון, התשע"ט–2019: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד