חיפושדלג על חיפוש
En
עורך דין משפחה וגירושין בתל אביבדלג על עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב.   טלפון: 03-6161535  נייד: 0544705733  Email: office@rotenberglaw.co.il

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
הסכם ממוןדלג על הסכם ממון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

רע"א 6810/97 בן שושן נ' בן שושן

1. המבקשת והמשיב הם בני זוג הנשואים זה לזו. בית משפט השלום באילת, בשבתו כבית משפט לענייני משפחה, נעתר לתביעתו של המשיב, הורה לפרק את השיתוף בדירתם של בעלי הדין ומינה את בא כוח המשיב ככונס נכסים לצורך ביצוע הפירוק. המבקשת ערערה על פסק דינו לפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע שמחק את ערעורה.

מכאן בקשתה להרשות לה לערער. לאחר עיון בתשובתו של המשיב החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

2. אקדים ואציין כי בפסקי הדין של הערכאות הקודמות נפלו פגמים דיוניים. הראשון היה בכך שבית המשפט לענייני משפחה ראה את החלטתו לפרק את השיתוף כפסק דין, למרות שהיא בגדר החלטת ביניים (רע"א 183/89 יעקב קמחי נ' אילנה קמחי, פ"ד מג(2) 183; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, ש' לוין עורך, תשנ"ה), סעיף 594 בעמ' 766). בעקבותיו דן בית המשפט המחוזי בערעורה של המבקשת כאילו הוא ערעור בזכות, למרות שהיה עליה ליטול רשות תחילה. אולם, לא הייתי מבטל את פסקי הדין בשל פגמים אלה. אוסיף ואומר כי לא מצאתי בפסקי הדין של הערכאות הקודמות, על פניהם, פגם המצדיק את ביטולם.

3. ואף על פי כן נראה לי כי דין פסק דינו של בית המשפט המחוזי להתבטל.

כפי שמראה העיון בפסקי הדין של הערכאות הקודמות לא היתה המבקשת מיוצגת על ידי עורך דין. לעומתה היה המשיב, בעלה, מיוצג על ידי עורכת דין שמונתה לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב1972-. בבית המשפט לענייני משפחה וכן בבית המשפט המחוזי חזרה המבקשת וביקשה לדחות את הדיונים לצורך מינוי עורך דין. בסופו של דבר, אחרי פרשות של דחיות שלא הועילו לא נדחו הדיונים עוד, והמבקשת נאלצה לטעון לעצמה. עוד מגלה העיון בפסקי הדין, בפרוטוקולים ובפניות שונות של המבקשת, המצויות בתיקי הערכאות הקודמות, כי לא הובאו לפניהן במהלך הדיונים כל הטענות שהיו בפי המבקשת וכן טענות נוספות שעורך דין הבקיא במחלוקות כגון דא היה מן הסתם משכיל לטעון. יתר על כן, הדברים שטענה בעצמה היו, כלשון בית המשפט המחוזי, "גיבוב של דברים מבולבלים". בית המשפט המחוזי נתן את דעתו על כך באומרו כי "אין ספק כי מוטב ועדיף היה אילו היתה המערערת מיוצגת על מנת שיוגש כתב ערעור כדין וטענותיה יהיו לעניין ובאופן מסודר", אולם סבר כי מאחר וניתנה למבקשת "אפשרות חוזרת ונשנית להיות מיוצגת על ידי עו"ד והדבר לא נעשה" יש למחוק את הערעור.

4. על סכסוכים כאלה אמרתי במקום אחר:-

"טבעו של סכסוך בין בני זוג, שרוב רובו בסתר ואפס קצהו בגלוי. הדברים שמביאים בני הזוג המתדיינים, ואף עדיהם, בפני בית המשפט או בית הדין, אינם תמיד אמת צרופה, ויש לחשוש שבדרך כלל אינם אלא 'אמת' סובייקטיבית מאד, פריה של שנאה יוקדת ושל חשבונות שונים ומשונים - - -

התמונה הנוצרת לעיני בית המשפט עלולה להיות מרוסקת ומעוותת ובלתי נאמנה למציאות לחלוטין, ועליו לנהוג בזהירות יתירה בבואו לקבוע את ממצאיו ובבואו לשקול אותם בטרם יסיק את מסקנותיו. על אחת וכמה שחייב הוא בכל אלה בטרם יבוא להעניק סעד כה מרחיק לכת, כמניעתו של בן זוג מלהיכנס לדירת בני הזוג" (ע"א 410/80 יהושע ברזני נ' שירלי ברזני, פ"ד לה(2) 317, 322, 323).

דברים אלה כוחם יפה, ואולי ביתר שאת, כאשר מדובר בפירוק השיתוף בדירת בני הזוג. כאן חייב בית המשפט בזהירות כפולה ומכופלת, בבואו לקבוע את ממצאיו ובבואו לשקול אותם בטרם יסיק את מסקנותיו. חובת זהירות זאת אינה יכולה להתקיים במצב של חוסר שוויון קיצוני כזה בין המתדיינים, כאשר אחד מהם טוען לעצמו בלשון עילגים ואילו השני, בלשון פרקליטים מלומדת. הציווי של "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" (דברים א, טז) אינו יכול להתקיים במצב כזה.

5. רואה אני חובה לעצמי לעמוד על ענין נוסף. הליכים בענייני משפחה הם בעיני בגדר "דיני נפשות" ממש; אם לא כפשוטו, הרי כמשמעו. בית המשפט העליון בארצות הברית הכיר בזכותו החוקתית של נאשם בפשע, שהוא חסר אמצעים, להיות מיוצג על ידי עורך דין ( Gideon v. Wainwright 372 U.S. 335 ((1963). בישראל הכיר המחוקק בזכותו של נאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין במקרים מסוימים ובהליכים מסוימים. לדעתי יש הצדקה לכך שתוכר גם זכותו של בעל דין בסכסוך בענייני משפחה להיות מיוצג. בעקבות ההכרה באופיים המיוחד של הליכים אלה, ועקב הצורך להעניק סיוע מיוחד למתדיינים כאלה, נקבעו בין היתר, הוראות סעיף 5 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה1995-, בדבר הקמת יחידת סיוע בבית המשפט לענייני משפחה. יש לתת את הדעת על כך שבמקרים רבים חיוני הסיוע המשפטי לא פחות מסיוע אחר.

חברי הנכבד, המשנה לנשיא ש' לוין, העיר בעניין זכות הייצוג לאור הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כי "שאלה שיהיה צורך לבחון אותה בעתיד, לאור הוראות חוק היסוד - - - אם אין זה מן הראוי, לאור הוראת חוק היסוד, לקבוע את סמכותו של בית המשפט למנות עורך דין בהליכים אזרחיים גם מעבר להוראות החוק החרות" (ש' לוין "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וסדרי הדין האזרחיים" הפרקליט מב (תשנ"ו) 451, 458; וכן עיין א' ברק "כבוד האדם כזכות חוקתית" הפרקליט מא (תשנ"ד) 271).

סבורני שהגיעה השעה לדון בכך, ואולי אף הגיעה השעה לשקול הקמת יחידת סיוע משפטי מיוחדת בצד יחידת הסיוע הנזכרת. כך או כך, בטרם יאמר המחוקק את דברו, סבורני שעל בתי המשפט לייחס משקל רב יותר מבעבר לחשיבות הייצוג על ידי עורך דין בהליכים בענייני משפחה, ואולי גם בהליכים אחרים, על כל המשתמע מכך לענין הבירור לפניהם.

6. לפיכך אני מבטל את החלטותיהם של בית המשפט המחוזי ושל בית המשפט לענייני משפחה ומורה להחזיר את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיחזור וידון בפירוק השיתוף בדירת המגורים של בעלי הדין, לאחר שהמבקשת תהיה מיוצגת על ידי עורך דין.

על מנת למנוע עיכוב נוסף בהליכים אני מורה שעל המבקשת לדאוג למינוי עורך דין כאמור תוך 30 ימים מקבלת החלטה זאת ועליה, או על עורך הדין שימונה, להודיע על כך מיד לבית המשפט לעניני משפחה באילת. לאחר מכן יקבע בית המשפט מועד לדיון בתובענה מתחילתה. לצורך המינוי רשאית המבקשת לפנות ללשכת סיוע משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב1972-, שתשקול את בקשתה לפי החוק ותקנותיו, וכן תביא בחשבון שיקוליה גם את העובדה שלמשיב ניתן סיוע משפטי על ידי הלשכה.

רע"א
בית המשפט העליון 6810-97
24/12/1997
בפני השופט:
י' טירקל

- נגד -
התובע:
יהודית בן שושן
הנתבע:
רוברט בן שושן
עו"ד אפרת מליץ
פסק-דין

דרג את הכתבהדירוג כתבה רע"א 6810/97 בן שושן נ' בן שושן: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עדכונים: קורונה Covid-19 נקרא גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ופסקי דין שנקבעו עקב התפתחות אחרונה זו.

 2020 עורכי דין לענייני משפחה מובילים

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד