En

צור קשר

checked

הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – ציוני מבחני ההסמכה), התשע"ט–2018


בעקבות הרפורמה בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961, החליטה שרת המשפטים איילת שקד על שינוי מתכונת בחינת ההסמכה ללשכת עורכי הדין, החל ממועד נובמבר 2017.מטרת השינויים הייתה לטייב את הליך הבחינות ולוודא כי מתמחים הניגשים לבחינה אכן ישלטו בדין המהותי לצד הדין הפרוצדורלי. זאת, כדי להבטיח שלמקצוע עריכת הדין יוסמכו בעלי הכישורים המתאימים לשמש כעורכי דין.

עם זאת, המבחנים במועדים האחרונים נעדרו מהימנות ותוקף סטטיסטים. נשמעו בציבור חלוקי דעות בין משפטנים לגבי התשובות הנכונות לשאלות השונות ולגבי החשיבות של הידע שנבחן לעבודתו של עורך הדין. הציונים שהתקבלו לא תאמו את יכולותיהם של הנבחנים, לא שיקפו נכונה את הידע וההתאמה של מועמד למקצוע עריכת הדין ולמבנה המבחן החדש וכפועל יוצא לא מימשו את מטרת הרפורמה.

 

הפגמים שנפלו במבחן הובילו לכך שבשאלות מסוימות כלל לא הייתה "תשובה נכונה" (12% בלבד מהנבחנים עברו את המבחן לפני פסילת שאלות וקבלת יותר מתשובה אחת כנכונה). גם העתירות והערעורים המהותיים הרבים שהוגשו הן לוועדה הבוחנת והן לבית המשפט מעידים כי המבחן נכתב באופן לקוי.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א¬–1961, בשני אופנים:
ראשית, מוצע לפתור את הבעיה היסודית של המבחן, ולקבוע כי ועדה של אנשי מקצוע תפעל לוודא כי השאלות במבחן בעלות מהימנות ותוקף סטטיסטים. לוועדה תינתן הסמכות לפסול שאלות או לקבוע כי יותר מתשובה אחת נכונה אם תראה צורך בכך לאחר שהמבחן התקיים.

ההצעה השנייה לתיקון החוק מתבססת על דיון שהתקיים בוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת ביום 14.11.2018. הדיון התמקד בנושא בחינות ההסמכה ואחוזי המעבר הנמוכים במתכונת החדשה, והאפשרות למתן סעד או פיצוי ל"דור הביניים". בתגובה לטענות המתמחים כנגד המבחן ענו שרת המשפטים והוועדה הבוחנת כי אין להם סמכות חוקית לתת סעד כזה לפי חוק. לפיכך, מוצע להעניק לשר המשפטים ולוועדה הבוחנת את הסמכות לקבוע שינוי של סף המעבר עבור נבחני "דור הביניים" ובכך לתקן את הנזק שנוצר להם.


 

דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – ציוני מבחני ההסמכה), התשע"ט–2018: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד