En

צור קשר

checked

תיקון תזכיר: תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים) (תיקון - תוצאות הבחינה) התשע"ט- 2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961  (להלן – החוק) אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), תשכ"ג-1962  , בתקנה 18ג, במקום "מי שקיבל ציון של 65 אחוזים לפחות מהציון הכולל בבחינה יראו אותו כמי שעבר את הבחינה", יבוא: "מי שקיבל ציון של 60 אחוזים לפחות בכל אחד מחלקי הבחינה, יראו אותו כמי שעבר את הבחינה. ואולם, אם פחת הציון שקיבל בחלק אחד או יותר של הבחינה מ-60 אחוזים, יראו אותו כמי שעבר את הבחינה רק אם ציונו הכולל היה 65 אחוזים לפחות".


תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתמוז התשע"ז (26 ביוני 2017).

דרג את הכתבהדירוג כתבה תיקון תזכיר: תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים) (תיקון - תוצאות הבחינה) התשע"ט- 2018: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד