En

צור קשר

checked

הוצאות רפואיות חריגות והוצאות חינוך של קטינים במזונות זמניים

בפני כבוד השופט חננאל שרעבי


 


 

רמ״ש 19268-03-20 פלוני נ׳ פלונית

 


החלטה

1.                 עסקינן בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בקריות (השופטת

שירי היימן) בתלה״מ 43450-12-18 מיום 20.2.2020 במסגרתה נקבע, בין היתר, כי המבקש יישא בתשלום מזונות זמניים עבור הקטינים בכותרת בסך כולל של 8,100 ₪, וכן יישא במלוא ההוצאות הרפואיות החריגות ובמלוא הוצאות החינוך של הקטינים מיום הגשת התביעה קמא (להלן: "ההחלטה קמא").

רקע וההחלטה קמא

2.                  הצדדים נישאו זל״ז כדמו״י ביום 21.07.97. מנישואים אלו נולדו הקטינים נשוא התביעה. יוער כי לצדדים בן נוסף, בן 19.5, אשר מתגורר עם המבקש.

3.                  נישואי הצדדים עלו על שרטון והם נפרדו בחודש ינואר 2018. ביום 03.12.18 הגיש המבקש כאן תביעת גירושין לבית הדין הרבני.

4.                  הבקשה למזונות זמניים הוגשה בבית משפט קמא במסגרת תביעת מזונות שהגישה המשיבה כאן נגד המבקש ביום 24.12.18.

5.                  יצוין כי תביעת המשמורת התנהלה בבית הדין הרבני ונקבעו זמני שהות. הקטינים שוהים עם האב כדלקמן:

שבוע ראשון: בימי שני וחמישי מסיום המסגרות החינוכיות כולל לינה.

שבוע שני: יום שני מסיום המסגרות החינוכיות כולל לינה. ומחמישי מסיום המסגרות החינוכיות עד יום ראשון בבוקר.

6.                  ביני לביני, ביום 27.01.19 ניתנה החלטה בבקשת המשיבה בתיק קמא, לקביעת סמכות עניינית, ונקבע כי בית הדין הרבני הוא המוסמך, שכן דן בשאלת הסמכות וקבע כי הסמכות לדון בתביעה המזונות מסורה לו. משכך, ועל מנת לא ליתן החלטות סותרות, נקבע שבית הדין הרבני הוא המחליט בשאלת הסמכות.

ביום 9.5.15 פסק בית הדין הרבני מזונות בסך של 4,500 ₪ לארבעת הקטינים (כפי שהיו דאז, אחד מהם כבר בגר מאז).

7.                  ביום 23.09.19 ניתן פסק דין בבית משפט זה, בערעור שהוגש על החלטת בית המשפט קמא בעניין הסמכות העניינית (עמ״ש 23922-02-19). המבקש הסכים שהערעור יתקבל ושהסמכות מסורה לבית משפט לענייני משפחה, וזאת לנוכח פסק דינו של בית המשפט העליון ב-בע״מ 7628/17 פלוני נ׳ פלונית (22.9.19).

8.                  לנוכח תוצאות הערעור, חזר הדיון בשאלת מזונות הקטינים לבית משפט קמא והמבקש הגיש שם כתב הגנה. דיון בשאלת המזונות הזמניים התקיים ביום 4.2.20, והצדדים הגישו אסמכתאות מטעמם.

9.                  במסגרת ההחלטה קמא נקבע כי הכנסתו הפנויה של המבקש עומדת על 70,250 ₪ לחודש, והכנסתה של המשיבה עומדת על 6,900 ₪ לחודש.

10.              ביום 20.02.2020 נתן בית המשפט קמא את החלטתו בעניין המזונות הזמניים, כדלקמן:

"לאחר שעיינתי בכתבי הטענות והעובדות הקונקרטיות של המשפחה נשוא הבקשה - הכנסות ההורים, גיל הקטינים והדין האישי החל, אני קובעת כדלקמן:

א.     אני מחייבת את המשיב בתשלום מזונות זמניים עבור הקטינים סך של 8,100 ₪ החל מיום הגשת התביעה ובכל 10 לחודש שלאחריו.

ב.     ...

ג.       קצבת הילדים המשולמת ע״י המוסד לביטוח לאומי עבור הקטינים תשולם לאישה בנוסף לדמי המזונות.

ד.     החל מיום הגשת התביעה יישא המשיב במלוא ההוצאות הרפואיות החריגות מכל מין וסוג שהוא, לרבות רפואת שיניים כולל אורתודנטיה, משקפיים/עדשות מגע, טיפולים פסיכולוגיים/ריגשיים, איבחונים לרבות איבחוני ליקוי למידה, וכל הוצאה רפואית אחרת חריגה אשר

איננה מכוסה (במלואה או בחלקה) על ידי קופ״ח ובכלל זה הפרשים בגין אותה הוצאה חריגה לאחר קבלת החזר מכל מקור שהוא, אלא א״כ ההחזר מתקבל מביטוח פרטי הממומן ע״י הורה אחד בלבד שאז רק ההורה המממן זכאי ליהנות מהחזר זה.

...

ה.     החל מיום הגשת התביעה יישא המשיב במלוא הוצאות החינוך על פי דרישת מערכת החינוך ו/או המסגרת החינוכית - כדלקמן: אגרות חינוך, שכר לימוד וכל תשלום אחר הנדרש לתשלום ישירות למערכת החינוכית ו/או למסגרת החינוכית לרבות ועד הורים, וכן צהרון (עד סוף כיתה ג׳ לפחות ומעבר לכך בהסכמת שני ההורים), חוגים, שיעורי עזר (ככל ולא תהיה הסכמה בין ההורים ע״פ המלצת מחנך/ת, יועצ/ת או המורה המקצועי/ת), תנועת נוער, קייטנות (שני מחזורים בעלות ציבורית לפחות ומעבר לכך בהסכמת שני ההורים).

ו.       ...״.

בגין החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור דנן.

טענות המבקש בבקשת רשות הערעור

11.             להלן תמצית טענות המבקש בבקשת רשות הערעור:

א.                  שגה בית משפט קמא עת פסק למשיבה סכום שעולה על הסכום שנתבע בכתב התביעה קמא. סך המזונות בגין הצרכים ההכרחיים שנתבעו עבור הקטינים הוא 1350 ₪ עבור שתי הקטינות (לכל אחת) וסך של 1150 ₪ עבור הקטין. בעוד שבמסגרת ההחלטה קמא, חויב המבקש בסך של 2700 ₪ עבור כל קטין, בנוסף לחיובו במלוא הוצאות החינוך והבריאות החריגות.

ב.                  נוצר חיוב בכפל המושת על המבקש, עת הוא נושא בתשלום הוצאות חינוך ורפואה באופן מלא ובנוסף דמי בסיס גבוהים הכוללים, לפי כתב התביעה קמא, רכיבי חינוך ורפואה.

ג.                    דמי המזונות הבסיסיים נקבעו בהחלטה קמא ללא תחשיב וללא הנמקה על אודות גובה צרכי הקטינים, וללא חלוקה לצרכים תלויי שהות ולא תלויי שהות (על פי הנפסק ב-בר״ע 919/15 פלוני נ׳ פלונית, 19.7.19).

ד.                  בית המשפט קמא לא עמד על כושר ההשתכרות של המשיבה באופן מדויק והיא משתכרת סך הרבה יותר גבוה ממה שנקבע.

ה.                  המבקש שילם מזונות כדין מיום הפירוד, על פי החלטת בית הדין הרבני אשר ניתנה בסמכות. חוקיות החלטת המזונות הזמניים של בית הדין הרבני מחודש ספטמבר 2019 לא מתאיינת אך בשל פסק דינו של בית המשפט המחוזי בערעור (עמ״ש 23922-02-19), וראוי כי יחול כלל כיבוד הערכאות ותכובד החלטת בית הדין הרבני עד למועד מתן החלטה אחרת. לא ראוי לחייב המבקש רטרואקטיבית במזונות הקטינים מיום הגשת התובענה קמא, כאמור בהחלטה קמא.

דיון והכרעה

12.              לאחר עיון בבקשת רשות הערעור על נספחיה ובתיק קמא שוכנעתי לדחות את בקשת רשות הערעור אף ללא צורך בתשובה, מכח סמכותי על-פי סעיף 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ״ד-1984.

להלן אנמק החלטתי.

13.              נזכיר כי עסקינן בהחלטה זמנית של בית משפט קמא, העוסקת במזונות זמניים.

הלכה פסוקה היא לענין מידת ההתערבות המצומצמת של ערכאת הערעור בהחלטת מזונות זמניים, על-פיה רוחב שיקול הדעת המוענק לבית המשפט לענייני משפחה, בבואו לקבוע מזונות זמניים, עומד ביחס הפוך לצמצום שיקול הדעת של ערכאת הערעור.

ההכרעה של בית המשפט לענייני משפחה על אודות מזונות זמניים, חייבת להיות מהירה, עניינית, ומטבעה נשענת על תמונה חלקית.

התוצאה היא, כי קביעת בית המשפט קמא בנושא מזונות זמניים ניזונה מממצאים עובדתיים חלקיים. הגבלה זו תורמת לריסון שעל ערכאת הערעור לנקוט בבואה לבקר החלטת הערכאה המבררת.

בכל מקרה, החלטת מזונות זמניים אינה סופית. ככל שיתברר לאחר שמיעת ראיות שנפלה טעות בקביעת המזונות הזמניים, ניתן לשנות זאת לעבר ולעתיד.

חרף העובדה שפסיקתה של הערכאה הדיונית בנושא מזונות זמניים אינה חסינה מפני התערבות ערעורית, שומה על ערכאת הערעור להימנע מהתערבות בקביעתם של בתי המשפט לענייני משפחה בדבר שיעור המזונות הזמניים, אלא אם כן מדובר במקרה חריג ויוצא דופן.

לעניין זה ראה:

בע״מ 1078/11 פלוני נ׳ פלוני (ניתן ביום 27.4.11).

בע״מ 1326/12 פלוני נ׳ פלונית (ניתן ביום 28.3.12).

רמ״ש (חי׳) 34826-10-18 פלוני נ׳ אלמונית (ניתן ביום 17.10.18).

14.              זאת ועוד - מלשונו של סעיף 52)ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ״ד - 1984, עולה כי ככלל יידונו השגות הצדדים על "החלטות אחרות" (החלטות ביניים) של הערכאה הדיונית במסגרת הערעור על פסק הדין, אלא אם עלה בידי מבקש רשות הערעור, להראות כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים; עלולה לגרום לנזק של ממש, או עלולה להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי.

15.              תקנה 411 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד - 1984, קובעת כי אף אם צד להליך לא ערער על החלטה אחרת עם נתינתה, פתוחה בפניו הדרך להשיג עליה בזכות עם סיום ההליך, במסגרת ערעורו על פסק הדין.

16.              בהלכה הפסוקה יושמה הוראת סעיף 41)ב) לחוק בתי המשפט (שעוסקת ברשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי המוגשת בפני בית המשפט העליון, אך זהה במתכונתה בכל הנוגע לתנאים הקבועים בהוראות סעיף 52)ב) לחוק, בהם צריך מבקש רשות הערעור לעמוד) באופן שנקבע כי יהיה מקום ליתן רשות ערעור על "החלטה אחרת" רק כאשר בכוחו של המבקש להראות כי הדיון בערעור עליה נחוץ, על אף שההליך העיקרי טרם הגיע לסיומו.

17.              מבין הנסיבות אותן ניתן למנות לעניין נחיצות הדיון הן: הדירותה של ההחלטה, היינו, האם ההחלטה עשויה להשפיע באופן בלתי הפיך על זכויות הצדדים; ההכרעה עשויה לייתר הליך משפטי ארוך ומורכב במיוחד; ההכרעה תמנע קיומו של הליך שגוי; מקרים נדירים בהם ניתן לומר מיד כי הערכאה המבררת טעתה טעות ברורה, באופן שנפתח את שערי ערכאת הערעור עוד בטרם ניתן פסק הדין.

ראו לעניין זה:

רע"א 6523/19 פלוני נ׳ מגדל חברה לביטוח בע״מ, פסקה 14 (3.2.20) - (אמנם החלטה זאת מתייחסת לסעיף 41)ב) לחוק בתי המשפט, אך ניתן להשליך ממנה על סעיף 52)ב) לחוק בתי המשפט, ועמדנו לעיל על דמיון הוראות שני הסעיפים הנ״ל).

רמ"ש (ת״א) 14272-05-17 י.ש נ׳ כ.ש (החלטתו של כב׳ השופט שוחט מיום 29/6/17, ובה מסוכמת ההלכה בנדון עם אסמכתאות נוספות).

רמ"ש (חי׳) 59194-10-18 פלונית נ׳ אלמוני (21.11.2018).

18.             בנסיבות המקרה הנדון לא מצאתי כי בהחלטת בית משפט קמא, במסגרתה פסק דמי מזונות זמניים בגובה סביר ומקובל לטעמי לשלושה קטינים עם רמת הכנסה לכאורית כאמור של הוריהם, יש טעות המחייבת כבר בשלב זה את התערבות ערכאת הערעור.

כן לא מצאתי כי נגרם למבקש עיוות דין כתוצאה מקבלת ההחלטה קמא.

19.             בקשת רשות הערער דנן הוגשה לאחר שב״כ המבקש סבר, וכך נימק הבקשה דנן, כי המשיבה פירטה בתובענה קמא למזונות זמניים סכומים נמוכים ממה שפסק לה בית המשפט קמא בהחלטתו. לאחר שקראתי הן את התובענה למזונות הזמניים והן את החלטת המזונות הזמניים, סבורני כי לא כך המצב.

20.             עיון בבקשה קמא לפסיקת מזונות זמניים מלמד כי המשיבה העמידה בבקשתה את דמי המזונות עבור ארבעת הילדים - שלושת הקטינים וכן הילד הבגיר, על סך כולל של כ- 18,700 ₪ לחודש. היינו, המשיבה ביקשה דמי מזונות חודשיים בסך ממוצע של כ- 4676 ₪ לכל ילד, כאשר מצוין בבקשה כי הוצאות רפואיות, הוצאות מדור ורכב לא כלולים בסך המבוקש לעיל.

21.             על כן לא ברורה טענת המבקש כי צרכיהם ההכרחיים של הקטינים, כפי שהופיעו בבקשה קמא, עומדים על סך של 1150-1350 ₪ לקטין, לחודש. לטעמי, הסיווג שעשה המבקש בין מרכיבי ההוצאות השונים כפי שפורטו בבקשת המשיבה קמא, היא הפרדה שבשלב זה אין לה מקום, אלא בהמשך ההליך קמא.

22.             השופטת קמא הבהירה היטב בהחלטה נשוא בקשת רשות הערעור, כי שקלה את כל השיקולים בבואה להכריע בגובה דמי המזונות תוך ראיית התמונה הרחבה, ואכן לדעתי הסכום שנפסק משקף לכאורה מחד גיסא את הוצאות הקטינים ומאידך גיסא את הכנסות הצדדים והפערים ביניהם.

23.             לאורה של קביעה זו נדחית אף טענת המבקש בדבר "חיובים כפולים", עת הוא נושא בתשלום המזונות וגם בהוצאות החינוך והרפואה. לא מדובר בחיובים כפולים אלא משלימים.

24.             טענות המבקש כי דמי המזונות הזמניים נקבעו בהחלטה קמא ללא תחשיב וללא חלוקה לצרכים תלויי שהות ולא תלויי שהות נדחות, לנוכח ההסבר דלעיל (סע׳ 13) בדבר היות מזונות זמניים סעד זמני שמהותו דחיפות. אין הכרח בשלב זה לרדת לעומק הפרטים ולנתח את כל מרכיבי דמי המזונות, ואלו ייבחנו לעומקם בהמשך ניהול התיק קמא ויבואו לידי ביטוי במסגרת פסק דין סופי ולפי שיקול דעת השופטת קמא.

25.              כך גם לגבי קביעת יכולת השתכרות המשיבה. במהלך שמיעת ההוכחות בתיק קמא, פתוחה הדרך בפני המבקש להביא ראיות בעניין השתכרות המשיבה, לחקור אותה בחקירה נגדית ולנסות לשנות את קביעת בית משפט קמא.

26.              מצאתי לנכון לדחות אף את טענת המבקש בדבר חיובו הרטרואקטיבי במזונות הזמניים מיום הגשת התובענה קמא. אין בהחלטה זו (לחייב תשלום רטרואקטיבי) כדי להוריד או לפגום בסמכות בית הדין הרבני. לא ייגרם עיוות דין למבקש מאחר שמדובר בתשלומי הפרשים (ההפרש בין סכום המזונות ששולם, היינו 4500 ₪ לחודש, לבין הסך שנפסק בהחלטה קמא - 8,100 ₪ לחודש).

בכל מקרה ניתן להעלות את הסוגיה דנן בפני בית המשפט קמא בישיבה הקרובה, ואף לערער על רכיב זה במסגרת ערעור לאחר פסק דין סופי בתיק קמא.

27.              יש לזכור (כפי שעמדנו על כך לעיל), כי החלטת המזונות הזמניים אינה סופית. ככל שיתברר במהלך הישיבות הקרובות ו/או לאחר שמיעת ראיות כי נפלה טעות בקביעת המזונות הזמניים, ניתן יהיה לתקן זאת על ידי קיזוזים במזונות עתידיים.

סוף דבר

28.              לאור כל האמור לעיל אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור.

29.              משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

החלטה זאת מותרת לפרסום תוך השמטת שמות הצדדים וכל פרט מזהה אחר.

ניתנה היום, ט״ז אדר תש״פ, 12 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

חננאל שרעבי, שופט

דרג את הכתבהדירוג כתבה הוצאות רפואיות חריגות והוצאות חינוך של קטינים  במזונות זמניים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד