En

צור קשר

checked

קורונה: מזונות זמניים כסעד דחוף ופתיחה מחדש של תביעת מזונות

החלטה בבקשה למזונות זמניים כסעד דחוף ופתיחה מחדש של תביעת מזונות

 

  י״ס 48015-01-20 פלונית נ׳ אלמוני

בפני כבוד השופטת גילה ספרא-ברנע
בית משפט לענייני משפחה בחיפה
ח׳ ניסן תש״פ, 02 אפריל 2020


התיק שבכותרת נסגר לבקשת המבקשת ביום 5/3/20, לאחר שלא הושג הסדר ביחידת הסיוע.

ביום 19/3/20 נמחקו תביעה בתיק מזונות (תלה״מ 27364-03-20) ותביעת משמורת וזמני שהות (תלה״מ 21664-03-20), מאחר והוגשו טרם תום תקופת עיכוב ההליכים.

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה: ביום 15/3/20 הוכרז מצב חירום לשבוע וביום 22/3/20 הוארך עד ליום 16/4/20.

כעת עותרת המבקשת למזונות זמניים כסעד דחוף לפי תקנה 12(א) לתקנות הסדר התדיינויות במשפחה (הוראת שעה), תשע״ו-2016 (להלן: התקנות), לפתיחת התיק כתיק חדש, ולפתיחה מחדש של תביעת המזונות שנמחקה.

מטרת החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע״ה-2014 (להלן: החוק) הינה:

"... לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד״ (סעיף 1).

למטרה זו נמנעת מהם הגשת תביעות לתקופת עיכוב ההליכים, המצטברת לשישים יום מהגשת הבקשה לישוב סכסוך (סעיף 3(ה) לחוק).


לאור מועד סגירת תיק ישוב הסכסוך, לא תוכל להגיש תביעת מזונות בשבועות הקרובים, שהרי לפי תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ״א-1991 (להלן: תקנות שעת חירום), "תקופת תקפה של ההודעה לא תבוא במנין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק...".

עוד בתקנות שעת חירום - נגיף הקורונה נקבע בין העניינים שכן ידונו בתקופת תוקף הודעת שר המשפטים: "סעדים זמניים דחופים בעניינים אזרחיים".

בהודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי הענינים שיידונו בבתי המשפט לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ״א-1991 נקבע כי בית המשפט לענייני משפחה ידון בין השאר בבקשות לצווים במעמד צד אחד, לסעדים זמניים ולביטולם וכן בקשות לעיכוב ביצוע החלטה; בכלל זה בקשות למזונות זמניים...".

אני קובעת כי יש לדון בסעד המזונות כסעד דחוף, למרות סגירת תיק יישוב הסכסוך מכח הוראות התקנות ותקנות שעת חירום, ואף אין צורך להיזקק להוראת סעיף 8 לחוק בית המשפט לעניני משפחה מכח סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה, תשנ״ה-1995 בעניין גמישות סדרי הדין.

וכך קובעת תקנה 12(א) לתקנות הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע״ו- 2016 :

"צד רשאי להגיש בכל עת לערכאה שיפוטית המוסמכת לכך לפי דין בקשה לסעד דחוף ערוכה לפי טופס 6 שבתוספת בעניינים האלה:

...

(3) בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו״ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם, לפי העניין;

תקנה 12 הותקנה למצב דברים כגון זה שארע כאן.

"המשמעות היא, כי לבקשה לסעד דחוף לפי ס׳ 12 (א) (3) לתקנות, "חיים משלה" ואין היא "גוועת" באופן מידי עם סגירתו של תיק יישוב הסכסוך, אלא יש לאפשר למבקש הסעד הדחוף לקבל את הסעד הדחוף, לו עתר" (י"ס (ראשל"צ) -16994-05 17 ל.כ. נ׳ ע.כ., 21.6.2017, פורסם בנבו, כב׳ השופטת מ׳ רום פלאי).

העובדה שבשל מצב החירום מוארך עיכוב ההליכים לתקופה ממושכת מדגישה את הצורך לדון בבקשה בגדרי בקשה לסעד דחוף, הן מכח תקנה 12(א)(3) לתקנות והן מכח תקנות שעת חירום והודעת מנהל בתי המשפט.


אשר על כן אני מחייבת את המשיב להגיש תגובה לבקשה תוך 10 ימים מהיום. ימי מצב החירום יימנו, וימי פגרת הפסח לא יימנו. לא מצאתי לנכון למנות גם את ימי הפגרה, באשר יש לאפשר למשיב להגיש באמצעות באי כחו תגובה ראויה בצירוף אסמכתאות. בנוסף הצדדים עודם מתגוררים תחת קורת גג אחת.

ההחלטה מותרת לפרסום תוך השמטת פרטים מזהים.

 

יום, ח׳ ניסן תש״פ, 02 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.

דרג את הכתבהדירוג כתבה קורונה: מזונות זמניים כסעד דחוף ופתיחה מחדש של תביעת מזונות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד