En

צור קשר

checked

המחלקה לעניינים בינלאומיים - הרשות המרכזית לעניין החזרת ילדים חטופים

חטיפת ילדים - מידע חיוני

 

​חטיפת ילד מישראל למדינה זרה


​במקרה בו נחטף ילד מישראל למדינה זרה, על-ידי אחד מהוריו, להורה השני שתי אפשרויות פעולה לצורך הגשת בקשה להחזרת הילד החטוף:

 

פנייה לרשות המרכזית בישראל (המחלקה לעניינים בינלאומיים), אשר בשיתוף עם ההורה תגיש בקשה לרשות המרכזית המקבילה במדינה בה שוהה הילד, זאת במטרה להביא לפתיחת הליכים בבית המשפט במדינה זו.
 
פנייה ישירה לעורך דין פרטי במדינת היעד לצורך הגשת בקשה לבית המשפט המוסמך במדינה בה שוהה הילד.
 
יצויין כי לצורך הגשת בקשה לפי אמנת האג למדינה אחרת, אין צורך בפנייה לעורך דין בישראל.

 

על הורה המבקש להסתייע ברשות המרכזית בישראל, להוריד את התצהיר שמופיע בהמשך, בעברית או באנגלית, למלא אותו ולהעבירו לידי המחלקה לעניינים בינלאומיים, בצירוף המסמכים המפורטים להלן:
 

 • תעודת נישואין;
 • תעודת גירושין;
 • מסמכים המעידים על זכויות המשמורת שלך (תעודת לידה/פס"ד בנוגע למשמורת);
 • חומר המעיד על כך שההורה החוטף אינו מתכוון להחזיר את הילדים (ככל שיש);
 • תעודות הלידה של הילדים (עותק מקורי ממשרד הפנים - ניתן וכדאי לבקש שיונפק באנגלית);
 • כל מסמך היכול לבסס את העובדה כי מרכז חייהם של הילדים הוא בישראל, וכי הרחקת הילדים הייתה ללא הסכמת ההורה שנשאר מאחור (רישום לבתי ספר וכד');
 • תמונות עדכניות וצבעוניות של הילדים וההורה החוטף;
 • תלונה למשטרה (אם קיימת, אין צורך בתרגום התלונה);
 • ייפוי כוח לרשות המרכזית במדינה אליה נחטפו הילדים (מצורף בסוף התצהיר);
 • פרטים על פנייה לשירותי הרווחה (אם קיימת, פרטי הקשר של הגורם המטפל בתיק, מספר התיק, שם הלשכה וכד') (אין צורך בתרגום פרטי שירותי הרווחה, אלא אם הפונה מעוניין להגיש מסמך מסוים לבית המשפט במדינה אליה נחטפו הילדים);
 • כל מסמך רלוונטי לעניין שברשות ההורה שנשאר מאחור.
   
  לכל המסמכים המצורפים לתצהיר יש לצרף עותק מתורגם לשפה המדוברת במדינה אליה נחטפו הילדים, אך אין צורך בתרגום נוטריוני. אין צורך לתרגם את התצהיר לשפת המדינה אליה נחטפו הילדים. 

תצהיר לבקשה להחזרת ילד חטוף ממדינה זרה, בעברית או באנגלית, לנוחיות ההורה:
• תצהיר בעברית
 
את התצהיר והמסמכים יש לשלוח בדואר אלקטרוני או בפקס.

את המסמכים המקוריים יש לשלוח בדואר רגיל.

 
המחלקה לעניינים בינלאומיים
פרקליטות המדינה
רח' מח"ל 7, מעלות דפנה
ת.ד. 97765
ירושלים, מיקוד 9149301
דוא"ל: ICA@justice.gov.il

 

חטיפת ילד ממדינה זרה לישראל


תפקיד הרשות המרכזית

במקרה בו נחטף ילד ממדינה זרה לישראל על ידי אחד ההורים, על ההורה השני לפנות בהקדם לרשות המרכזית של אותה מדינה, או לחילופין לרשות המרכזית בישראל, כדי שזו תנסה לאתר את הילד החטוף. הרשות המרכזית בישראל יכולה, לבקשת ההורה השני, לפנות להורה החוטף ולהודיע לו על כוונת ההורה השני לפתוח נגדו בישראל, בהליכים לפי אמנת האג, אם הילד לא יוחזר.
 
פעולות שההורה הנותר יכול לבצע בעצמו

 

בפני ההורה הנותר קיימת האפשרות לפנות באופן ישיר לעורך דין בישראל העוסק בתיקי אמנת האג אשר יטפל בהליכים המשפטיים בישראל.

 

ATTORNEYS IN ISRAEL WHO ARE PREPARED TO HANDLE CASES PURSUANT TO THE HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION

 

 להלן רשימת עורכי דין בישראל, העוסקים בתיקי אמנת האג, אשר יכולים לסייע להורה שילדו נחטף:

דרג את הכתבהדירוג כתבה המחלקה לעניינים בינלאומיים - הרשות המרכזית לעניין החזרת ילדים חטופים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד