En

צור קשר

checked

פסק דין העוסק בחלוקת אופציות במסגרת פירוק שיתוף

 

 

האישה התובעת טענה שמאחר והאופציות ניתנו עוד בתקופת השיתוף בשנים 2001 ו- 2003, הרי שהזכות עצמה נוצרה במהלך הנישואין ואין זה משנה מתי הגיעה למימוש, כך שהתובעת זכאית לקבל חלק במלוא הסכום שנפדה עבור האופציות. לדבריה, היא זכאית לקבל מחצית משווין של 587,2 אופציות, שנפדו בשנת 2007.
 

עוד טענה התובעת שאין חולק על העובדה שהאופציות מומשו בשנת  2007, אך  הוענקו עוד במהלך הנישואין, לפני המועד הקובע. לדבריה הרווח הצפוי הונח בעוד מהלך הנישואין ועל כן אין זה משנה מתי נפדו הזכויות.

 

הבעל הנתבע טען שעפ"י המשטר הרכושי החל על הצדדים, יערך האיזון ביניהם, נכון למועד הקובע, הוא יום חתימת הסכם הגירושין. לדבריו הוא פעל כפי שהתחייב והעביר לתובעת את חלקה בשווי 500 אופציות שקיבל, נכון למועד האמור ובהתאם לשווין באותו מועד.  

 

הנתבע הפנה לספרו של עוה"ד ניסים שלם יחסי ממון ורכוש – הלכה ומעשה, בו צוין שיש לבחון את טיב האופציות בהתאם להסכם הענקתם.

 

במקרה שלפנינו בהסכם הענקת האופציות נקבע שלולא תוספת שנות עבודתו בחברה, לאחר המועד הקובע, לא היה הנתבע זכאי לממש את האופציות.

 

מדוע חברות מעניקות אופציות לעובדיהן?

1. הגברת מוטיבציה- רצון לתמרץ את את העובדים כבעלי אינטרס בהצלחת החברה. 

2. אטרקטיביות - עובדים בעלי כישורים מוכנים להתפשר על שכר תורת סיכוי לתגמול נכבד אם החברה תצליח בגדול.

3. תגמול להצלחה - מתן בונוס לעובד על הישגים מקצועיים.

4. התחייבות  לטווח ארוך- יצירת תמריץ לעובד להתקשר לטווח ארוך ושיתופו בהגשמת מטרות החברה.

 

 

חלוקת שווי האופציות בין בני זוג

חלוקה ליניארית - החלק היחסי של בן/בת הזוג מחושב לפי השווי לפדיון במועד הקובע - הסכם בני הזוג או פס"ד.

 

חישוב יחסי לפי תקופת ההכשרה -  הכנסה מאופציות שתקופת ההכשרה שלהן הסתיימה בשנה הראשונה ייוחסו לשנה זו, בשנה השנייה מחצית תיוחס לשנה זו ומחצית לאופציות שתקופת ההכשרה  שלהן הייתה שנה אחת וכו

 

 

השפעת מטרת הענקת האופציות על חלוקת הרכוש

הנתבע הפנה  לפסה"ד בתמ"ש 17652/03 פלונית נ' אלמוני, בו נקבע שהמועד הקובע לסיווג האופציות נקבע עפ"י תקופת העבודה עבורה ניתנו האופציות. כדי לקבוע את טיב האופציות יש לבחון מה הייתה מטרת הענקת האופציות, והאם מטרתה הייתה להביא תמריץ להתייעלות העובד, שאז משך ההעסקה רלוונטי יותר ועל כן יש לחלק את האופציות עפ"י המועד הקובע.

 

הנתבע טען שמאחר ולא היו לאופציות כל ממשות או שווי במועד הענקתן, אלא במועדהמימוש, ממילא אין התובעת זכאית לקבל כל חלק בפדיונן.

 

דיון והכרעה

הנתבע לא הוכיח מהי מטרת הענקת האופציות. לו היה מוכח שהאופציות ניתנו כפיצוי למתן שכר עבודה פחות או במטרה להמריץ עובדים להמשיך לעבוד בחברה, כפי שנקבע בפסיקה, אזי משך הזמן שלאחר המועד הקובע היה משמעותי יותר.

 

בנסיבות אלה, כפי שטען הנתבע, לא היה מקום להורות על שיתוף מלא בין הצדדים, שעה שמרבית הזכויות הובשלו מכוח חלוף המועד מהמועד הקובע ואולם,  טענה זו לא הוכחה ועל כן לא ניתן להסתמך עליה.

 

מרבית תקופת הבשלת האופציות הייתה במהלך הנישואין

מצאתי שכל האופציות הוענקו במהלך הנישואין וכי תקופת הבשלתן של מרביתן התרחשה במהלך הנישואין. חישוב התקופה מהמועד בו מעיד על כך שמרבית תקופת הבשלת האופציות הייתה במהלך הנישואין כך שיתרת האופציות שהתובעת לא קיבלה זכויות בגינן הובשלו במרביתן עוד בתקופת השיתוף. עובדה זו מובילה למסקנה שהתובעת שותפה גם כן לחלק משווי הזכויות.


הנתבע לא חלק על זכותה של התובעת בחלק מהאופציות שהיו זמינות למימוש במועד הקובע, אך טען שאין לחלק את שווי האופציות שניתן היה לפדות לאחר מועד זה. השאלה העולה לדיון היא, אם כן, האם יש להתחשב בערכן של האופציות שלא היו זמינות למימוש עפ"י ערכן במועד הקובע, שיתכן שהיה אפסי באותו מועד, או בערכן כפי שנקבע במועד המימוש?


 

בית המשפט קבע כי לתובעת - בת הזוג זכות גם ביתרת האופציות שפדה הנתבע לאחר מועד הקרע, שווי זה יקבע על דרך האומדן, במחצית מחלקה באופציות שנפדו, כך שהתובעת תהא זכאית לרבע משווי האופציות הנוספות שנפדו לאחר המועד הקובע.

 

תוצאה זו מתיישבת עם העובדה שלו הצדדים היו ממשיכים לקיים את השיתוף חודשים נוספים בלבד לאחר המועד הקובע, אזי כבר מכוח דין הייתה התובעת  זכאית לחלק נוסף מאופציות אלו, ומן הדין שלא למנוע ממנה קבלת זכויות כאמור,  שהבשילו במהלך הנישואין

 

ביחס לחלק האופציות  שהוענקו לנתבע במהלך הנישואין, ונפדו לאחר מכן, לא מצאתי להורות באופן דומה, שכן הענקת האופציות הייתה   חודשים בלבד קודם למועד הקובע, ומשכך לא ניתן לומר שהזכויות הובשלו כבר  במהלך הנישואין, כך שלתובעת לא היה חלק בהבשלתן ועל כן אין היא זכאית  לקבל את שווין.

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה פסק דין העוסק בחלוקת אופציות במסגרת פירוק שיתוף: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד