En

צור קשר

checked

חישוב מזונות ילדים בהתאם למשמורת והכנסות ההורים | תלהמ 50999-07-17

חישוב מזונות ילדים בעקבות הלכת העליון 919

 

 

 

 

מהדברים האמורים לעיל אני מגיע לעניין הכללי והחשוב יותר של אופן חישוב שיעור המזונות כמחשבון מזונות. דומה כי נכתב לא מעט על אופן חישוב שיעור המזונות הנכון והראוי, ובמיוחד לאחר הלכת בע"מ 919/15 בייצוגה של עורכת דין מאיה רוטנברג, כשבתי המשפט השונים מנסים להטמיע ולהציע נוסחות מתמטיות שונות להקלה על מלאכת החישוב, ועל מנת להגיע לתוצאות אחידות ככל שניתן. ב"כ האב אף הוא מציע שיטות חישוב משלו ומרבה מאד לעסוק ולטעון ברוב כשרון בתחום זה.

המכנה המשותף של כל הנוסחות האמורות הוא הצורך ליתן ביטוי הן להכנסות ההורים והן לזמני השהות של הילדים אצל ההורים. בית משפט זה סבור כי אכן נכון ליתן ביטוי של ממש לפרמטרים האמורים, אולם מכאן ועד ירידה לפרטי פרטים של חישובים , ובכלל זה חישובים אריתמטיים מדויקים של זמני שהות והכנסות ההורים – דומה כי עוד ארוכה הדרך וספק בעיני אם הדבר נכון להורים לילדים משותפים.

אם היה עסקינן ביחסים מסחריים בין שתי חברות מסחריות, יכול והיה מקום לערוך טבלאות אקסל מדויקות של חיובים וזיכויים כשם שנעשה במחשבון מזונות ילדים. ברם, מה שנכון לתחום המסחר, אינו נכון לתחום המשפחה. בית המשפט סבור כי המסר שיש להעביר להורים הוא קביעה גלובלית של שיעור המזונות, תוך התחשבות בפרמטרים האמורים, וללא ירידה לפרטי פרטיו של חישוב.  ירידה לקוצו של יוד ורזולוציה מלאה ודקה, ובכלל זה התחשבות בנקודות הזיכוי שניתנות לכל אחד מההורים בכל עת, התחשבות בנסיעות שעושה כל אחד מההורים ומתן ביטוי לכל שעה ודקה בה נמצא כל ילד אצל מי הוריו, משדר מסר כללי של "התחשבנות יתר", אשר יכול ותביא את ההורים לכדי כאוס של ממש, שכן בכל עת שזמני השהות ישתנו במעט, ואו יהיה שינוי בהכנסות של מי מההורים, נימצא נדרשים לחשב מחדש את מזונות הילדים וכאמור אין בית המשפט משמש כמחשבון מזונות ללא שיקולים נוספים.

כך גם מסר התחשבנות זה יביא עימו להתחשבנות יתר בין ההורים וכבר נשמעו, ואף בתיק זה, טענות לפיהן ההורה שרוכש לילד בגד או צעצוע, מסרב להעביר הילד להורה השני כשהוא מצוייד באותו פריט שרכש עבור הילד. דומה כי אין ולא יכול להיות כל חולק על כך שאין זו טובת הילדים. זמני שהות עם הילדים זו זכות. היא מביאה עימה נטל כלכלי שיש ליתן עליו הדעת, אולם אין לטעמי לרדת לרזולוציה של דקות שהייה. כך גם לעניין הכנסות הצדדים. יש ליתן להן הדעת אולם לא יעלה על הדעת כי החישובים יעשו, למשל, באגורות, כפי שמתבקשים לעיתים בתי המשפט בדומה למחשבון משפטי. יש לשאוף איפוא לאיזון בין הצדדים, כשטובת הילד עומדת לנגד, וע"מ לאפשר לו מעברים ראויים וחלקים בין שני בתי הוריו, וללא התחשבנות יתר ביניהם.

דרג את הכתבהדירוג כתבה חישוב מזונות ילדים בהתאם למשמורת והכנסות ההורים | תלהמ 50999-07-17: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד