En

צור קשר

checked

שיתוף האשה בחברה שהקים הבעל בתקופת החיים המשותפים | תמ"ש 45988-01-16 ד' נגד ש'

 

בסך הכל חיו בני הזוג יחד משך כשלוש שנים. לצדדים לא היו ילדים משותפים. הצדדים לא ערכו ביניהם הסכם ממון, ולכן חל עליהם הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג. בהתאם להסדר, כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית שווי כלל נכסי בני הזוג, למעט הנכסים שהוחרגו.

ראשית, אדון ואכריע בטענות הצדדים באשר לחברת "ג'", אשר הוגדרה על ידי האישה  כ"עסק  משותף", ואילו הנתבע טען כי המיזם הנוכחי החל את פעילותו כ- חודשים לאחר מועד הקרע,  ועל כן אין מדובר בנכס שחל עליו הסדר איזון המשאבים.   

לשם הכרעה בטענות הצדדים, יש לתת מענה לשאלות הבאות:

1.     האם החברה החלה בפעילותה  בתקופת החיים המשותפים?

2.     מהו המועד בו החל הנתבע לפתח את המיזם? מהו מועד ההערכה  הרלבנטי? מה חלקו של הנתבע בחברה?

 

מהו המועד הקובע להערכת החברה?  

לאחר שנקבע כי יש לראות את החברה ככזו שהחלה את פעילותה בתקופת החיים המשותפים,  יש לבחון מהו המועד הקובע לשם ביצוע הערכת השווי .

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הערכות המומחה נכון ליום למועד הקרע, ולא לפי מועד חוות הדעת. מועד הקרע הוא המועד בו הפסיקו הצדדים  לחיות בשיתוף, ולכן הוא המועד הנכון לאיזון המשאבים ביניהם.

זאת ועוד, השיטה בה נקט מומחה להערכת החברה מבוססת על חישוב עלות השכר החודשי הראוי שהיה משולם למר י'  ר' ולנתבע בגין חודשי העבודה. לדידי, אין לתובעת חלק בשכר זה בגין החודשים בהם חיו הצדדים בפירוד, לא כל שכן שאין לה חלק בשכר שהיה משולם לידי מר י' ר'.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, והתרשמתי מהראיות שהובאו ומעדויות הצדדים בפניי,  הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את התחשיב המבוסס על ההנחה שהבעל החל את עבודתו  במיזם בתחילת ינואר 2015.

אמנם, כטענת הנתבע, לא צורף קובץ התמלול המקורי של  ההתכתבות שצירפה התובעת, אולם הנתבע בחקירתו לא הכחיש את תוכן ההודעות שנשלחו,  וטען כי אינו זוכר. סבורני כי כמות ההודעות ותוכנן מהווה תמיכה מספקת בטענת התובעת.  

ראייה נוספת ניתן למצוא בכך שהנתבע פרסם באתר לינקדאין כי הוא מכהן כמייסד ומנכ"ל ס'  החל מחודש ינואר 2015. לא השתכנעתי כי אכן מדובר בעדכון אוטומטי של חודש באתר, כטענת  הנתבע, מאחר ונחה דעתי שלאור כישוריו של הנתבע יכול היה לשנות את הבחירה האוטומטית, ככל שהייתה, ולציין את החודש בו החל בעבודתו בס'.

משלא שינה זאת, הדבר מעיד על נכונות  הטענה שהחל בעבודתו על המיזם כבר בחודש ינואר. זאת ועוד, התרשמתי כי סביר להניח  כי הנתבע עבד בו' אך במקביל כבר החל בפיתוח המיזם, וזאת ובהתבסס על כישוריו  המקצועיים של הנתבע.

דרג את הכתבהדירוג כתבה שיתוף האשה בחברה שהקים הבעל בתקופת החיים המשותפים  | תמ"ש 45988-01-16 ד' נגד ש': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד