En

צור קשר

checked

רע"א 779/06 קיטאל החזקות ופיתוח בינלאומי נ' ממן - עיגון שיטת היוון תזרים המזומנים לעניין הערכת שווי חברות

בית המשפט איחד שלוש בקשות ערעור, הנוגעות לשיטה הראויה להערכת שווי חברות, אשר קדמו להחלטה התקדימית של פסק הדין עצמון, שהחיל את שיטת היוון תזרים המזומנים (DCF). שיטה זו, קובעת כי שוויה של החברה נאמד בהתאם לערך הנוכחי של נכסיה בנוסף להיוון תזרים המזומנים העתידי, כתלות בהערכת שוויון של ההזדמנויות העסקיות של החברה. בית המשפט בהרכב מורחב של שבעה שופטים, קבע ברוב של ארבעה, כי השיטה הראויה היא אכן שיטת היוון תזרים המזומנים אשר אומצה בפסק הדין עצמון. משכך, עוגנה הלכת עצמון שניתנה בסוף שנת 2009, כאשר באותה העת הערעורים האמורים עדיין עמדו לפתחו של בית המשפט העליון.
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד