En

צור קשר

checked

תביעת מזונות קטינות שגילן מעל 6 שנים שהגיש אביהן כנגד אמן מכח חיוב מדין צדקה | תמ"ש 56446-06-16 ו' ואח' נ' ו'

 

לאחרונה נזקק בית המשפט העליון בהרכב מורחב של שבעה שופטים לשאלת חלוקת נטל חיוב המזונות בין ההורים ונקבעה הלכה לפיה בגילאי 6-15 שנים החיוב במזונות הוא מדין צדקה החל במידה שווה על שני ההורים, תוך שחלוקת החיוב ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות, לרבות הכנסה משכר עבודה בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית בייצוגה של עורכת דין מאיה רוטנברג.

 

בכך למעשה השוו את הדין החל בגילאים - 6-15 שנים לזה החל בגילאים 15-18  שנים, שגם אז החיוב על פי הדין העברי הוא מדין צדקה והוא מוטל על שני ההורים על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות פרשת פלונית, פסקה לפסק דינו של כבוד השופט פוגלמן, והאסמכתאות שם.

 

אכיפתו של חיוב הצדקה – על האב או על האם – מותנית בשני תנאים מצטברים: כי ההורה עצמו הוא אמיד כך שלאחר סיפוק צרכיו שלו נותר בידו ליתן צדקה; וכי הקטין נצרך ואין לו מקורות עצמאיים משלו לסיפוק צרכיו. שיעור מזונות ילדים מדין צדקה נועד להביא את הילד ככל הניתן לרמת החיים שבה הורגל ערב הגירושין פרשת פלונית, לפסק דינו של השופט פוגלמן. .

 

לצורך קביעת מזונות מדין צדקה יש לאמוד בשלב ראשון את צרכי הקטין מכל מין וסוג שהוא, ובשלב שני לבחון את השיעור היחסי בנטל המזונות, בהתאם לשיעור היחסי של ההכנסות הפנויות של כל אחד מן ההורים ע"א שגב נ' שגב. 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת מזונות קטינות שגילן מעל 6 שנים שהגיש אביהן כנגד אמן מכח חיוב מדין צדקה | תמ"ש 56446-06-16 ו' ואח' נ' ו': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד