En

צור קשר

checked

בקשה לתשלום דמי מזונות

תנאים לקבלת השירות

השירות ניתן לאישה או ילד, תושבי ישראל, שיש בידם פסק דין למזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות.

החייב במזונות היה תושב ישראל ביום מתן פסק הדין, או שהיה תושב ישראל ב-24 חודשים לפחות מתוך 48 החודשים שקדמו ליום מתן פסק הדין.

רשאים לבקש את השירות

אישה הנשואה לחייב ויש בחזקתה ילד - ופסק הדין למזונות ניתן לזכותה, או שניתן לזכות הילד בלבד, או שניתן לזכות שניהם.

אישה הנשואה לחייב ואין בחזקתה ילד, בתנאי שאינה מסוגלת לכלכל את עצמה או שהיא בת 60 ומעלה.

אישה שאינה נשואה לחייב ושיש בחזקתה ילד - אם פסק הדין ניתן לזכות הילד בלבד.

ילד שאינו נמצא עם אמו - אם פסק הדין ניתן לזכותו בלבד, ועיקר החזקתו אינה על חשבון אוצר המדינה או רשות מקומית.

ילד שנמצא עם אביו - יקבל האב את תשלום דמי המזונות עבור הילד, בהתאם לפסק דין מזונות בו האם חויבה בתשלום המזונות.

מסמכים נדרשים

תעודה מזהה.

שני עותקים מקוריים מפסק הדין (וכל פסק דין או הסכם גירושין שפסק הדין מסתמך עליו) חתומים ומאושרים בידי בית הדין או בית המשפט.

נשים עובדות – יצרפו שלושה תלושי משכורת אחרונים. אישה שיש לה הכנסות שלא מעבודה תצרף אישורים על ההכנסות.

אם פתחתן תיק בהוצאה לפועל בעניין פסק הדין שהגשתן למוסד – יש לצרף אישורים מההוצאה לפועל על סגירת התיק.

ילד שפסק דין למזונות ניתן לזכותו ואינו בחזקת אמו – יש לצרף צו אפוטרופוס, או פסק דין שבו האפוטרופוס הוא התובע מזונות בעבור הילד.

תדפיס מחשבון עובר ושב בבנק וכן אישור מהבנק על גובה החסכונות ו/או הפיקדונות.

השירות ניתן ללא עלות

קבלת תשובה: הביטוח הלאומי ישלח לכם הודעה על אישור הבקשה או דחייתה, תוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה.

 

הגשת ערעור: ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי בפני בית הדין לעבודה, תוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה בדבר ההחלטה.

 

תשלום דמי מזונות

דמי המזונות ישולמו החל ממועד הגשת הבקשה לביטוח הלאומי ולא יותר משנה רטרואקטבית.

 

תשלום עבור התקופה שקדמה להגשת הבקשה יעשה על פי בקשה מפורשת של האשה. זאת בתנאי שבתקופה המבוקשת זו לא קיבלה תשלומים מהחייב ולא פעלה כנגד החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

 

דמי המזונות ישולמו כל זמן שלא יצא פסק דין אחר למזונות, המבטל אותו או משנה את תוכנו וכל זמן שמתקיימים תנאי הזכאות.

 

התשלום בעבור כל ילד הנכלל בפסק הדין יהיה עד שימלאו לו 18 שנים.

 

הזכאות לתשלום דמי מזונות מותנית בהכנסות האישה, מעבודה או ממקורות אחרים.

דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לתשלום דמי מזונות: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד