En

צור קשר

checked

נגיף הקורונה: הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול

הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול (ביצוע סדרי דין בעת מצב חירום מיוחד)
(הוראת שעה), התש״ף-2020

בהתאם לסעיף 13 לסדרי מינהל בבתי הדין הרבניים, התשמ״ג-1983 י, ובהתאם לסמכות על פי כל דין, ולאחר שמצאתי נסיבות המצדיקות זאת, אני מנחה לאמור:


1. בהנחיות אלה-
״בית דין״ - בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול;

״מצב חירום מיוחד״ - מצב שבו נשתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הביטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע, ובשל כך לא ניתן לקיים פעילות שגרתית בבתי הדין;


״ראש בית הדין״ - כל אחד מאלה, לפי העניין:


(1) לגבי בית הדין הרבני הגדול - נשיא בית הדין הרבני הגדול או דיין אחר של בית הדין הרבני הגדול שהנשיא קבע לכך;


(2) לגבי בית דין רבני אזורי - ראש אבות בית דין רבני אזורי שבו הוא מכהן, ואם אין בבית הדין ראש אבות בית דין - אב בית הדין הרבני האזורי שבו הוא מכהן; מכהנים בבית דין רבני מספר אבות בית דין, יהיה ראש בית הדין הוותיק שבהם, ובין בעלי ותק שווה הקשיש שבהם.


2. (א) הוראות 3 עד 5 יחולו על בתי הדין בהתחשב בהודעה שפרסם ראש הממשלה בציבור בשל מצב חירום מיוחד (להלן בהנחיות אלה - ההודעה).


(ב) תחולתן של ההוראות כאמור בהוראת משנה (א) תהיה מיום כ״ב באדר תש״ף (18 במרץ 2020) ועד לפגרת הפסח2 בבתי הדין הרבניים או עד לפרסום תקנות מתאימות לפי חוק הדיינים, התשט״ו-31955 (להלן - חוק הדיינים) או תקנות שעת חירום לפי חוק יסוד: הממשלה4 או סדרי מינהל בבתי הדין הרבניים מכוח סעיף 13 לחוק הדיינים או ביטול ההודעה - המוקדם מתוך אלה.


(ג) בסמוך לחתימתן יפורסמו הנחיות אלה בציבור - באמצעי התקשורת ובאתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים.


3. (א) בתקופת תוקפה של ההודעה יקוימו דיונים רק בעניינים המפורטים להלן:


(1) בקשות לסעדים זמניים שנועדו לשמר מצב קיים, לרבות צו לעיכוב יציאה מן הארץ וסעד דחוף לעניין שהות ילדים;


(2) בקשות לסעד דחוף המנויות בהוראה 12(א) להוראות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה). התשע״ו-52016;


(3) בקשות דחופות לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט״ז-61956;


(4) בקשות דחופות לשם מניעת עיגון לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי״ג-1953ד;


(5) הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-81991, ולפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב—2001 ;


(6) בקשות דחופות לבירור יהדות כשכבר נקבע מועד קרוב לעריכת הנישואין.

(7) סידור גט שכבר נקבע לו מועד ערב כניסתה לתוקף של ההודעה.


(ב) הדחיפות לעניין הוראת משנה (א)(3), (4) ו-(6) תיקבע בידי ראש בית הדין.


(ג) מועד דיון בעניין שאינו מן העניינים המפורטים בהוראת משנה (א), שנקבע לתקופת תוקפה של ההודעה - בטל; מועד דיון לעניין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תוקפה של ההודעה.


(ד) על אף האמור בהוראת משנה (א), רשאי ראש בית הדין, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך מסוים הנמנה עם העניינים המפורטים בהוראת משנה (א) לא יידון, או שהליך מסוים שאינו נמנה עמהם ־ יידון.


4. תקופת תוקפה של ההודעה לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית הדין, ובכלל זה מניין ימי תקופת עיכוב ההליכים בהתאם לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע״ה-14ס102, אלא אם כן קבע בית הדין אחרת בהחלטה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.


5. אגרה שיש לשלמה, לפני תחילת הליך, לפי הוראות הדיינים (אגרות), התשי״ז- 1957", יידחה תשלומה עד תום תקופת תוקפה של ההודעה, אם הוגשה יחד עם פתיחת ההליך בקשה לכך.
בס״ד, כ״א באדר תש״ף (17 במרץ 2020)

 

 

דוד לאו
הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

 

בית הרבנות הראשית, רחוב אהליאב 5, ירושלים, ת.ד. 36016, מיקוד 9446778, טל׳: 02-5313191, פקס: 02-5377872

The Chief Rabbinate House, 5 Aholiav St., Jerusalem 9446778, Israel, P.O.B. 36016, Tel: 02-5313191, Fax: 02-5377872
Email:
rabbia@rab.gov.il :דוא״ל

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה נגיף הקורונה: הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד