En

צור קשר

checked

פעילות בתי הדין הרבניים בתקופת התפרצות נגיף הקורונה

 

מדינת ישראל

לשכת מנהל בתי הדין הרבניים

יום שני כי אדר תש״פ

16 מרץ 2020

פעילות בתי הדין הרבניים בתקופת התפרצות נגיף הקורונה

הודעת בתי הדין הרבניים לתקשורת - מסי 1

על דעת כבי נשיא בית הדין הגדול והשר לשירותי דת, ולאחר הערכת המצב שנעשתה על ידי צוות החירום של הנהלת בתי הדין ולאור החלטות הממשלה ולקראת אישור וכניסה לתוקף של תקנות הדיינים (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש״ף-2020 (להלן - תקנות החירום), יחולו ההוראות הבאות ביחס לפעילות בתי הדין הרבניים:

א.       עד לאישור וחתימת תקנות החירום מוסמכים הדיינים להפעיל שיקול דעת לעניין קיום הדיונים או דחייתם. לשם דחיית דיון יש צורך במתן החלטה מפורשת והמצאתה לבעלי הדין.

ב.       נכון למועד פרסום הודעה זו טרם נחתמו התקנות. לאחר חתימת התקנות וכניסתן לתוקף תפורסם

הודעה לציבור, ובתי הדין יחלו לפעול במתכונת מצבי חירום

ג.         ייתכנו בבתי הדין שני מצבי חירום:

          מצב חירום א' - בתי הדין פתוחים ועובדים במתכונת מצומצמת מיוחדת, כפי שיפורט;

          מצב חירום ב' - בתי הדין סגורים והשירות כולו יתבסס רק על עבודה מהבית. בנוגע למצב זה תבואנה הנחיות נפרדות.

במצב חירום א' יתקיימו דיונים רק בעניינים המפורטים להלן:

1.            בקשות לסעדים זמניים שנועדו לשמר מצב קיים, לרבות צו לעיכוב יציאה מן הארץ וסעד דחוף לעניין שהות ילדים;

2.            בקשות דחופות המנויות בתקנה 12 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע״ו-2016;

3.            בקשות דחופות לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט״ז-1956;

4.            בקשות דחופות לשם מניעת עיגון לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג-1953;

5.            הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-1991, ולפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס״ב-2001;

6.            בקשות דחופות לבירור יהדות כשכבר נקבע מועד קרוב לעריכת הנישואין.

7.            במידה ונקבעו סידורי גיטין אין סיבה לדחותם ויש לקיימם בהתאם להנחיות.

ד.       ככלל, לטיפול בנושאים הנ״ל יפעל בית הדין בעזרת דיין אחד בלבד (להלן - דיין תורן), שזהותו תיקבע

ע״י הראב״ד, או במקום שאין כזה, ע״י האב״ד הוותיק שבאותו בית דין. ככל שיהיה צורך הלכתי

ומשפטי במותב של שלושה דיינים, ייתן על כך הדיין התורן הוראות מתאימות. כמו כן, הראב״ד או האב״ד הנ״ל יחד עם המזכיר הראשי, יקבעו את מספר אנשי הצוות המינהלי והעוזרים המשפטיים הנדרשים לצורך קיום דיון ואת זהותם. עובדים אלו יגיעו למקום עבודתם תוך הקפדה על קיום הוראות משרד הבריאות.

ה.      מזכירות בית הדין תפעל במתכונת חירום, דהיינו פעילות בהיקף ובאופי הנדרשים למתן מענה לנושאים

שצוינו לעיל בלבד תוך הקפדה על הוראות משרד הבריאות. הוראות לעניין הגשת בקשות באופן מקוון מרחוק באמצעות המרשתת יינתנו בהמשך ויפורסמו באתר האינטרנט של בתי הדין.

ו.        המזכיר הראשי או סגנו ינהלו את הפעילות בשעות שבהן היא מתקיימת בבית הדין תוך הקפדה על

הוראות משרד הבריאות והגופים המוסמכים. יש לציין, כי המצב ממשיך להיבחן כל העת ע״י הגורמים המוסמכים בממשלה ובזרועות הביצוע השונות, כגון משרד הבריאות ונש״ם. ייתכן שתתקבל החלטה לפיה יש לעבור ל" מצב חירום ב׳" שבו יש לסגור את בתי הדין לגמרי, ולתת מענה רק בעבודה מרחוק.

ז.      כאמור, במצב חירום ב׳, השירות כולו יתבסס רק על עבודה מהבית. בנוגע למצב זה תבואנה הנחיות

נפרדות. במקרה זה העבודה תתבצע אך ורק במידה ובהיקף הנדרשים לצורך שמירה על רציפות תפקודית של בתי הדין.

ח.      בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין ההוראות שיינתנו בתקנות החירום, יגברו ההוראותשל תקנות החירום.

 

 


 

 

 

דוד לאו

הרב הראשי לישראל

בס״ד, י"ט אדר, תש״פ

15 מרץ, 2020

בד'-354.שפ


 

 


 

לכבוד

מרנן ורבנן דייני ישראל שליט״א

שלום רב,

הנדון: הטיפול בתיקי בתי הדין בימים אלו

בימים אלו אנו נמצאים במצב של התמודדות בנגיף הקורונה. זהו מצב לא פשוט המשפיע רבות על שגרת החיים.

דייני ישראל עושים את המיטב כדי ליתן מענה ראוי למי שמתדפק על דלתות בתי הדין, אך בעת הזאת כשההתמודדות הכללית משפיעה ביתר שאת על באי בתי הדין הנמצאים ממילא בהתמודדות אישית משלהם, נדרשת רגישות נוספת של דייני ישראל בטיפול בתיקי בתי הדין.

ככל שחלים על בתי הדין ה"תקנות לשעת חרום" אזי הרי יתקיימו בבתי הדין רק דיונים בנושאים דחופים שלא ניתן לדחותם. ולכן אבקש מדייני ישראל לשים לב לבקשות הנוגעות להסדרי שהות של ילדים אצל הוריהם, בוודאי כשהילדים אינם שוהים במוסדות הלימוד, ויש ליתן את הדעת למקרים שאחד ההורים נצרך לשהות בבידוד עפ״י הנחיות משרד הבריאות.

כמו כן, יש לקחת בחשבון בחיובי תשלומי מזונות והחלטות כלכליות אחרות, את ההשפעות על המשק ועל העובדים הנגרמים מהמצב הקיים.

אחתום בתפילה "מחרב ומשבי ומדבר ומגפה ומכל צרה ויגון הצילנו כי לך קיוינו... ראה בצרותינו ושמע קול תפילתנו, כי אתה שומע תפילה". נייחל שאת חג החירות הקרב ובא נחגוג בשמחה, בטוב לבב וברוב עם.

בית הרבנות הראשית, רחוב אהליאב 5, ירושלים, ת.ד. 36016, מיקוד 9446778, טלי: 02-5313191, פקס: 02-5377872

The Chief Rabbinate House, 5 Aholiav St., Jerusalem 9446778, Israel, P.O.B. 36016, Tel: 02-5313191, Fax: 02-5377872

Email: rabbia@rab.gov.il :דוא״ל

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה פעילות בתי הדין הרבניים בתקופת התפרצות נגיף הקורונה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד