En

צור קשר

checked

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016

guardian, custodian, executor, trustee law 2016 amendment pdf download hebrew

 

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות |03/04/2016 |

ביום יט' באדר ב' תשע"ו, 29.3.2016 אושר בקריאה שלישית בכנסת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016. במרכז השינוי – יצירת מנגנון משפטי למתן ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות של אדם, מה ייעשה ברכושו וכיצד יטופלו ענייניו, לרבות הנחיות לטיפול רפואי בגופו – בשעה שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות אלה בעצמו. זאת, על מנת לכבד ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו. השינוי בענין זה ייכנס לתוקף בתוך שנה מפרסום החוק. תיקון החוק קובע גם עקרונות ודרכי פעולה לאפוטרופוסים ומדגיש כי תפקיד האפוטרופוס לשמוע את דעתו של האדם ולסייע לו במימוש רצונותיו, למסור לו מידע על ענייניו ולשתפו בקבלת החלטות הנוגעות לו, ככל הניתן. בין השאר תיקון החוק מרחיב את מערך הפיקוח ואת סמכויותיהם של המפקחים באפוטרופוס הכללי וקובע עקרונות וכללים למינוי אפוטרופוסים. בהתאם לעקרונות אלה על בית המשפט השוקל מינוי אפוטרופוס לאדם, לבחון את כל החלופות האפשריות, לרבות תומך בקבלת החלטות.

דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד