En

צור קשר

checked

אפוטרופוס לגוף - לעניינים אישיים

 מדריך לאפוטרופוס

 

אפוטרופוס לעניינים אישיים של חסוי בבית אבות בית חולים מעון

 

תפקידים וסמכויות

 

תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמינה בית המשפט לדאוג לענייניו האישיים

 

של אדם המתגורר בבית אבות בית חולים מעון להלן - מוסדות יהיו כמפורט

 

להלן, אלא אם הגביל בית המשפט אחד או יותר מתפקידים וסמכויות אלה, או

 

קבע בית המשפט כי על האפוטרופוס לבצע פעולות מיוחדות נוספות.

 

תפקידים וסמכויות אלה יהיו כפופים להוראות חוק הכשרות המשפטית

 

והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1962 להלן - חוק הכשרות} ולהוראות כל דין.

 

1. מיד לאחר קבלת המינוי לשמש כאפוטרופוס

עריכת בדיקה של צרכי החסוי ורצוגותיו בכל ההיבטים הפיזיים. הנפשיים

והחברתיים שלו, תוך עמידה על יכולותיו ומגבלותיו ; כמו כן, יערוך האפוטרופוס

מעת לעת, במשך כל תקופת האפוטרופסות, בדיקה של הצרכים האמורים וכל

שינוי בהם;

אפוטרופוס שאינו בן משפחה ייצור קשר עם בני משפחה קרובים של החסוי

לבירור מידת התמיכה השוטפת שהם מוכנים לתת לחסוי והמעורבות בטיפול

בו;

 

2. לגבי חסוי הנמצא בעת המינוי במוסד ־ בדיקת הצורך בהמשך שהותו במוסד

אל מול אפשרויות למגורים בקהילה והוסטל, דיור מוגן וכדו' ודאגה להעברתו

למגורים בקהילה, אם הדבר יהיה לטובתו.

 

3. נמצא כי יש צורך בשהותו של החסוי במוסד ' בדיקת התאמתו של המוסד לצרכי

החסוי וליכולותיו הכספיות ובמידת הצורך - דאגה להעברתו למוסד מתאים;

לענין זה, ובהתאם לצורך, על האפוטרופוס לפנות לרשויות המוסמכות לאשר

את העברתו של החסוי למוסד ומשרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה.

 

 

ועדת שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, ועדת איבחון לפי חוק הסעד טיפול

במפגרים ועוד ולייצגו בפניהן על מנת להביא למציאת מקום אשר יתאים ככל

האפשר לצרכיו של החסוי.

 

היה לחסוי אפוטרופוס נוסף לרכושו תתקבל ההחלטה לגבי המוסד בו יגור

החסוי בשיתוף עמו;

 

4. לגבי חסוי שבעת מינוי האפוטרופוס עדיין אינו נמצא במוסד ושלדעת

האפוטרופוס טובת החסוי, היא לגור במוסד או שבית המשפט קבע כי טובתו

לגור במוסד - דאנה להעברתו למוסד המתאים לצרכיו וליכולותיו הכספיות;

היה לחסוי אפוטרופוס נוסף לרכושו תתקבל ההחלטה לגבי המוסד בו יגור

החסוי בשיתוף עמו;

 

5. במהלך שהותו של חסוי במוסד - בדיקת תנאי המגורים של החסוי במוסד

ובדיקת הזכויות של החסוי כלפי המוסד והשירותים שעל המוסד לספק לו.

לצורך ואת, יבדוק האפוטרופוס את ההסכם שבין החסוי ובין המוסד ויוודא כי

המוסד אכן מספק לחסוי את המגיע לו על פי כל דין והסכם;

 

6. קיום קשר רציף עם המטפלים כמסגרת בה שוהה החסוי וכגון: רופאים, אחיות,

עובדים סוציאליים ואנשים אחרים המטפלים בחסוי, אנשי קשר מטעם המוסד

וכדו', על מנת לעמוד על מצבו של החסוי, צרכיו והטיפול הניתן לו ובהתאם

לצורך, פניה לאותם גורמים לשם שיפור הטיפול;

 

7. דאגה לסיפוק צרכיו היומיומיים השוטפים של החסוי שאינם ניתנים לו על ידי

המוסד, לרבות: ביגוד, ממתקים, בידור, עיתונים; דאגה למתן דמי כיס לחסוי,

בהתאם למצבו הכספי של החסוי ומסונלותו לבצע קניות בעצמו.

 

קביעת התקציב עבור הצרכים והדברים שיש לספק לחסוי מעבר לניתן לו

במוסד תיעשה בשיתוף עם האפוטרופוס לרכוש החסוי.

 

8. ביקור אישי וסדיר אצל החסוי בתכיפות של לפחות אחת לשבועיים או כפי

שייקבע בית המשפט, התעניינות בשלומו, ברצונותיו ובצרכיו של החסוי, ככל

שהוא מסוגל לבטאם וקיום קשר סדיר עמו; לגבי חסוי שיש קרוב או אדם אחר

המבקר אותו בקביעות לפחות אחת לשבוע - על האפוטרופוס לבקרו לפחות

אחת לחודש ובלבד שהאפוטרופוס יוודא כי אכן ביקוריו של אותו קרוב או אדם

אחר מתקיימים;

 

9. דאגה כי החסוי יצא לטיולים באוויר הפתוח ודאגה להשתתפותו של החסוי
בפעילויות ספורט ותרבות. פעילויות חברתיות, שיקומיות ותעסוקתיות, הכל
בהתאם למצבו, ודאגה לכך שהמוסד יספק לחסוי את המגיע לו בתחומים אלה
לפי כל דין והסכם.

 

עניינים רפואיים

10. מתן הסכמה או סירוב לביצוע טיפול רפואי וכל איבחון או טיפול, שנדרשת להם
הסכמה לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו ־ 1996;
כאשר מדובר בחסוי המסוגל להביע את דעתו - יש להקפיד לשמוע את דעתו.
כאשר החסוי מתנגד לדעתו של האפוטרופוס בענין טיפול רפואי והאפוטרופוס
אינו מצליח לשכנעו. על האפוטרופוס לפנות בענין לבית המשפט בבקשה למתן
הוראות, או, לפי הענין, לועדת האתיקה, הפועלת לפי חוק זכויות החולה,
התשנ"ו - 1996.

 

11. דאגה לכך שהחסוי יקבל את הטיפולים הרפואיים, הדנטליים, הנפשיים
והפרה - רפואיים שהוא וקוק להם, לרבות דאגה לעריכת בדיקות ואיבחונים
לצורך קבלתם;

 

12. מתן רשות, בשם החסוי לעיין במסמכים אישיים של החסוי, או לקבל מידע
מהם לרבות עיון וקבלת מידע מתיקו הרפואי, תוך שמירה ככל האפשר על
פרטיותו.

 

שונות

13. פניה לבית המשפט לשם קבלת הוראותיו כאשר הדבר נדרש על פי חוק
הכשרות; ייצוג החסוי בהליכים משפטיים שונים ובהליכים בפני רשויות
וועדות שונות הנוגעים לענייניו האישיים של החסוי וכגון ועדה פסיכיאטרית
לפי חוק טיפול בחולי נפש.
 ייזום הליכים משפטיים הנדרשים לצורך שמירה
על ענייניו האישיים; דאגה לייצוג משפטי באותם הליכים ככל שהדבר נדרש
ובירור האפשרות לייצוגו באמצעות הסיוע המשפטי;

 

14. הודעה ללשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבתחומה נמצא
המוסד, על שינוי במצבו של החסוי, בין לטובה בין לרעה, המצריך שינוי בצו
האפוטרופסות שניתן והודעה כאמור לפני פקיעת תוקפו של צו מינוי ומני;

 

15. פניה לבית המשפט במקרה שהאפוטרופוס מעונין להתפטר מתפקידו, בהתאם
להוראות סעיף 60 לחוק הכשרות;

 

16. במקרה של פטירת החסוי יפעל האפוטרופוס בהתאם לנוהל שקבע האפוטרופוס
הכללי בענין פטירת חסוי, אותו ניתן לקבל במשרדי האפוטרופוס הכללי.

תפקידים נוספים:

 

בנוסף לאמור, כאשר מדובר בחסוי בעל יכולת כלכלית המאפשרת זאת, יסופקו

לחסוי שירותים ומוצרים נוספים לשיפור רווחתו, הכל בהתאם ליכולתו הכלכלית,

בחינת יכולותיו הפיזיות והנפשיות ומנבלותיו וכאשר האפוטרופוס סבור כי הדבר

יהיה לטובת החסוי.

 

היה לחסוי אפוטרופוס נוסף לרכושו, תתקבל ההחלטה בענין זה בשיתוף עמו

ובחתייעצות עם נציגי המוסד בו מאושפז החסוי ובמידת הצורך - עם גורמים

מקצועיים המעורבים בטיפול בחסוי.

 

בין השירותים הנוספים שלסיפוקם ידאג האפוטרופוס לחסוי שמצבו הכלכלי

מאפשר זאת, ניתן למנות את השירותים הבאים:

 

1. קבלת טיפולים אלטרנטיביים, קוסמטיים וכדו';

 

2. הזמנת מלווה לביקורים תכופים יותר אצל החסוי;

 

3. הוצאת החסוי לטיולים מחוללמוסד בתכיפות גדולה יותר מהאמור לעיל, או
הוצאתו לטיולים וביקורים בארץובחו"ל;

 

4. רכישת מוצרים עבור החסוי, לשיפור רווחתו, מעבר למוצרים הנדרשים לצורך
הקיום היומיומי שלו, כגון - מזגן, טלויזיה פרטית, וידאו, מחשב וכדו'.

 

5. השתתפות בחוגים, מופעי תרבות וכדו' בהתאם לצרכיו ויכולותיו בנוסף לאמור
בסעיף 7 לפרק הקודם;

 

6. מתן דמי כיס נוספים.

 

 

סל טיפול בחסוי

 

אפוטרופוס לעניינים אישיים של חסוי בקהילה

 

תפקידים וסמכויתו

תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמינה בית המשפט לדאוג לענייניו האישיים

של אדם המתגורר בקהילה יהיו כמפורט להלן, אלא אם הגביל בית המשפט אחד

או יותר מתפקידים וסמכויות אלה או קבע בית המשפט כי על האפוטרופוס לבצע

פעולות מיוחדות נוספות.

 

תפקידים וסמכויות אלה יהיו כפופים להוראות חוק הכשרות המשפטית

והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1952 ולהוראות כל דין.

 

1. מיד לאחר קבלת המינוי לשמש כאפוטרופוס
עריכת בדיקה של צרכי החסוי ורצונותיו בכל ההיבטים הפיזיים, הנפשיים
והחברתיים שלו, תוך עמידה על יכולותיו ומנבלותיו; כמו כן, יערוך
האפוטרופוס מעת לעת, במשך כל תקופת האפוטרופסות, בדיקה של הצרכים
האמורים וכל שינוי בהם;


אפוטרופוס שאינו בן משפחה ייצור קשר עם בני משפחה קרובים של החסוי
לבירור מידת התמיכה השוטפת שהם מוכנים לתת לחסוי והמעורבות בטיפול
בו;

 

2. דאגה לסיפוק צרכיו היומיומיים השוטפים של החסוי כולל: ביגוד, תזונה
מתאימה לו, ומכשירים הנדרשים לחסוי בשל מוגבלות. אם קיימת;

3. קביעת מקום מגוריו של החסוי בקהילה ובית, דיור מוגן וכדו' ומיקומס(, וכן
קביעה עם מי יתגורר החסוי;

 

4. דאגה לאיכותו, ותקיגותו של מקום מגוריו של החסוי ונגישותו לחסוי בעל
מוגבלות כולל דאגה לתקינותם של מכשירי חשמל, מכשירי עור וסיוע. נקיון
ואוורור בית המגורים ועריכת שיפוצים ותיקונים נדרשים;

 

5. הזמנת שירותים עבור החסוי וכגון: נקיון, כביסה וכו'};

 

6. דאגה וסיוע למיצוי זכויותיו של החסוי לקבלת סיוע אישי ושירותים המגיעים
לו על פי דין. כגון: וכאות לתוכנית שיקום לפי חוק נכי נפש בקהילה. עורה
סיעודית וכל סיוע לפי חוק הביטוח הלאומי, שירותי שיקום ושילוב ובל סייע
הניתנים לבעלי מוגבלויות, בהתאם למוגבלותו המסויימת של החסוי.

 

7. דאגה להזמנת שירותים אישיים עבור החסוי וכגון: עובד זר, מטפל אישי
וכדו'( כאשר אין הוא זכאי לקבלת שירותים אישיים לפי סעיף 5 או בנוסף להם
בהתאם לצרכי החסוי ויכולותיו הכספיות ופיקוח על הטיפול האישי הניתן
לחסוי על ידי נותן שירות כאמור;

 

8. קביעת התקציב להוצאות שוטפות של החסוי, וקביעת הסכום החודשי להוצאות
שוטפות שיועבר לחסוי מתוך כספיו, בשיתוף עם האפוטרופוס על רכוש החסוי
ובהתאם לצרכים השוטפים שאותרו;
קביעה, בשיתוף כאמור, של הוצאות מיוחדות שיוצאו לצרכיו של החסוי וטיפול
בהם;

 

9. ביקור אישי וסדיר בבית החסוי לפחות אחת לשבוע או בתכיפות כפי שיקבע בית
המשפט, התעניינות בשלומו ברצונותיו ובצרכיו, ככל שהוא מסוגל לבטאם,
וקיום קשר סדיר; לגבי חסוי שיש קרוב או אדם אחר המבקר אותו בקביעות
לפחות אחת לשבוע - על האפוטרופוס לבקרו לפחות אחת לחודש ובלבד
שהאפוטרופוס יוודא כי אכן ביקוריו של אותו קרוב או אדם אחר מתקיימים;

 

10. דאגה ליציאתו של החסוי לטיולים מחוץ לביתו;

 

11. סיוע להשתלבותו של החסוי בקהילה ובדיקת אפשרויות להשתלבותו במסגרות
תעסוקה, שיקום והשכלה, והשתתפותו בפעילויות תרבות, ספורט, פנאי וכדו',
בהתאם למצבו ורצונו, ודאגה לגגישותו לאותן מסגרות ונסיעות, מיכשור
הנדרש לשם ניידות וכדומה.

 

15. מתן רשות, בשם החסוי לעיין במסמכים אישיים של החסוי, או לקבל מידע
מהם. לרבות עיון וקבלת מידע מתיקו הרפואי, תוך שמירה ככל האפשר על
פרטיותו.

 

שונות

16. פנייה לבית המשפט לשם קבלת הוראותיו כאשר הדבר נדרש על פי חוק
הכשרות; ייצוג החסוי בהליכים משפטיים שונים ובהליכים בפני רשויות
וועדות שונות הנוגעים לענייניו האישיים של החסוי וכגון ועדה פסיכיאטרית
לפי חוק טיפול בחולי נפש(; ייוום הליכים לצורך שמירה על ענייניו האישיים;
דאנה לייצוג משפטי באותם הליכים ככל שהדבר נדרש ובירור האפשרות
לייצונו באמצעות הסיוע המשפטי;

 

17. הודעה ללשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבתחומה נמצא
המוסד, על שינוי במצבו של החסוי, בין לטובה בין לרעה, המצריך שינוי בצו
האפוטרופסות שניתן והודעה כאמור לפני פקיעת תוקפו של צו מינוי ומני;

 

18. פניה לבית המשפט במקרה שהאפוטרופוס מעונין להתפטר מתפקידו, בהתאם
להוראות סעיף 60 לחוק הכשרות;

 

19. במקרה של פטירת החסוי יפעל האפוטרופוס בהתאם לנוהל שקבע האפוטרופוס
הכללי בעניין פטירת חסוי, אותו ניתן לקבל במשרדי האפוטרופוס הכללי.

 

תפקידים נוספים

בנוסף לאמור, כאשר מדובר בחסוי בעל יכולת כלכלית המאפשרת ואת, יסופקו

לחסוי שירותים ומוצרים נוספים, לשיפור רווחתו, הכל בהתאם ליכולתו הכלכלית.

תוך בחינת יכולותיו הפיזיות והנפשיות ומגבלותיו וכאשר האפוטרופוס סבור כי

הדבר יהיה לטובת החסוי. בכל מקרה תתקיים התייעצות מוקדמת בעניין זה עם

האפוטרופוס על רכוש החסוי.

 

בין השירותים הנוספים שלסיפוקם ידאנ האפוטרופוס לחסוי שמצבו הכלכלי

 

מאפשר ואת, ניתן למנות את השירותים הבאים:

1. קבלת טיפולים אלטרנטיביים, קוסמטיים וכדו';

 

2. ביקור אצל החסוי או הזמנת מלווה לביקורים אצל ההסוי, לעיתים תכופות יותר
מן האמור לעיל;

 

3. הוצאת החסוי לטיולים מהו»` לביתו בתכיפות גדולה יותר מהאמור לעיל, או
הוצאתו לטיולים בארץ ובחו"ל;

 

4. רכישת מוצרים עבור החסוי, לשיפור רווחתו, מעבר למוצרים הנדרשים לצורך
הקיום היומיומי שלו, כגון - מתום./גס. , מחשב וכדו'.

 

5. השתתפות בחוגים, מופעי תרבות וכדו' בהתאם לצרכיו ויכולותיו, בנוסף לאמור
בסעיף 11 בפרק הקודם.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה אפוטרופוס לגוף - לעניינים אישיים: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד