En

צור קשר

checked

בקשה לרישום הורשה

ישום ההורשה מתבסס על צו ירושה או צו קיום צוואה.

את הרישום ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:

רישום על פי צו ירושה: צו המסדיר את חלוקת העיזבון של מנוח או מנוחה שלא ערכו צוואה. הצו קובע מיהם היורשים ומהם זכויותיהם בירושה. על צו הירושה להיות מאושר על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין דתי מוסמך.

רישום על פי צו קיום צוואה: במקרה שהמנוח או המנוחה הותירו אחריהם צוואה ערוכה כדין, יש לקיים אותה באמצעות צו קיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין דתי מוסמך.

רישום על פי הסכם חלוקת עיזבון: לאחר שניתן צו קיום צוואה לעיזבון או צו ירושה, היורשים רשאים לחלק את העיזבון ביניהם באמצעות הסכם חלוקת עיזבון.

 

כיצד מבצעים רישום ירושה?

 

מסמכים נדרשים

צו ירושה או צו קיום צוואה מקורי ומאושר על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין דתי מוסמך.
באפשרותכם להגיש העתק נאמן למקור ובלבד שיהיה מאושר על ידי הרשם לענייני ירושה או בית דין דתי מוסמך. לחילופין, באפשרותכם להגיש העתק מאושר נוטריוני.

בקשה לרישום הורשה או הסכם חלוקת עיזבון.

על הבקשה להיות חתומה על ידי אחד היורשים לפחות או צד מעוניין ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.

אם נתמנה מנהל עיזבון, הבקשה תהא חתומה על ידו ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.

לא תתקבל בקשה מאומתת על ידי קונסול.

אם רישום ההורשה מבוקש במקרקעין שונים הרשומים לטובת המנוחים ומנוהלים באותה לשכה, מומלץ לפרט את כל הנכסים על גבי אותה בקשה לרישום הורשה.

כאשר מבוקש רישום הסכם חלוקת עיזבון:
נוסף על צו הירושה או צו קיום הצוואה, עליכם לצרף הסכם חלוקת עיזבון חתום על ידי היורשים שלגביהם חל שינוי בין צו הירושה או צו קיום הצוואה להסכם חלוקת העיזבון. על ההסכם להיות מאושר על ידי בית משפט.

אם הסכם חלוקת העיזבון אינו מאושר על ידי בית משפט, על כל היורשים החתומים על הסכם חלוקת העיזבון לחתום על גבי הבקשה לרישום הורשה או הסכם חלוקת עיזבון. החתימות יאומתו על ידי עורך דין או רשם.

אם הסכם חלוקת העיזבון מאושר על ידי בית משפט ניתן להסתפק בחתימת אחד מהיורשים על גבי הבקשה לרישום הורשה או הסכם חלוקת עיזבון. החתימות יאומתו על ידי עורך דין או רשם.

אסמכתא על תשלום האגרה.

מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.

על מגיש התיק לצרף בנוסף:

צילום תעודת זיהוי של המגיש.

ייפוי הכוח או הרשאה למגיש התיק  כאשר מדובר במיופה כוח.

שימו לב: עליכם לבדוק ולהגיש את המסמכים בכל מקרה לגופו בהתאם לתקנות המקרקעין ולנוהלי הרישום וכן לוודא את נכונות ותאימות פרטי המקרקעין ופרטי הזיהוי של כל הצדדים בין כל המסמכים המוגשים לרישום.
ההנחיות בדבר המסמכים הנדרשים, רלוונטיות לעיקר ההליכים ואינן מתיימרות להורות או לייעץ במקרים שחלים עליהם דינים נוספים.

דוגמאות למקרים בהם עליכם לצרף מסמכים נוספים:

כאשר הבקשה או מסמכים מצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוח
עליכם לצרף ייפוי כוח מאומת כדין.

במקרה של רישום הסכם חלוקת עיזבון הכולל נכסים או תמורה שמחוץ לעיזבון
עליכם להמציא את כל אישורי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה.

במקרה בו מבוקש לרשום הסכם חלוקת עיזבון לאחר רישום הירושה
עליכם להמציא את כל אישורי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה.

כאשר המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר:

עליכם לצרף אישור פקידי ההסדר לפעולה המבוקשת.

במקרים בהם הנכס רשום בפנקס הבתים המשותפים – אין צורך באישור פקידי ההסדר.

כאשר לא רשום מספר זיהוי לצד שם המנוח או המנוחה הבפנקסי המקרקעין או שפרטי הזיהוי אינם תואמים את הרישום בפנקסי המקרקעין
עליכם לצרף:

הוכחות שונות – מסמכים מקוריים כגון תעודת רישום או תעודת קושאן, שטר מכר או שטר חכירה, אישורי מיסים ישנים, הוכחות מאת רשויות הפועלות על פי דין שיש בהן כדי לקשור בין המנוח או המנוחה לבין בעלי הזכות הרשומה.

תצהירים מפורטים של יורש ושל אדם נוסף. התצהירים ייעשו ויאומתו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971. על התצהירים להיות מפורטים ולכלול את מקור ההיכרות והידיעה של בעלי הזכות בנכס.

מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, בהתאם לשיקול דעתו של הרשם.

כאשר המנוח או המנוחה בעל או בעלת זכות שכירות ובחוזה השכירות קיים תנאי המגביל את הורשת השכירות
עליכם לצרף, בהתאם לאמור בחוזה השכירות, את הסכמת המשכיר חתומה ומאומתת כדרך שמאמתים שטר עסקה.

כאשר זכות המוריש או המורישה כפופה להערת אזהרה
 
עליכם לצרף הסכמת הזכאי לפי ההערה או להוכיח שאין מניעה לרישום הירושה.

כאשר נדרשת הסכמה של צד שלישי
עליכם לצרף את כתב ההסכמה חתום ומאומת על ידי עורך דין בדרך שמאמתים שטר עסקה.

 הוראות החוק הרלוונטיות

חוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011

תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974

קובץ נהלי רישום והסדר מקרקעין

חוק הירושה, תשכ"ה- 1965

דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לרישום הורשה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד