En

צור קשר

checked

מהו תפקידו של בית המשפט כשנדרש אישור הסכם ממון

 

                                                          לחצ/י על התמונה להורדת הקובץ

                                                                               ↓

 

אישׁור הסכם יחסי' ממון

 

1. אגב בירור תלונות שהוגשו לנציבות, התﬠוררה השאלה ברבר מידת התﬠרבותו של בית
המשפט בתוכנו של הסכם יחסי ממון, לקראת מתן אשור לו. באחד המקרים נדרשו בני זוג
לﬠרוך שינויים בהוראות ההסכם הממוני שביניהם וﬠשו כן, לטﬠנתם, רק בשל לחץ שהפﬠיל
ﬠליהם בית המשפט, מתוך חשש שההסכם לא יאושר, למרות שתנאיו הוסכמו במסגרת יחסים
תקינים וטובים ביניהם.

 

2. חוק יחסי ממון בין בני-דוג, תשל"ג-1973 )להלן "חוק יחסי ממון׳׳(, מﬠניק לבני זוג
חופש לבחור במשטרים שונים של יחסי רכוש ﬠל ידי ﬠריכת הסכם ממון ביניהם. תוכנו של
ההסדר הממוני נגזר מרצונם האוטונומי של הצדדים )ﬠ׳׳א 543/82 שטרן נ' שטרן ואחײ, פ׳׳ר
לו)4( 752, בﬠמ׳ 757-758(. חופש ההתנאה ההווי מאפשר לבני זוג “לבחור לﬠצמם שיטה
רכושית המבוססת ﬠל יכולתם, ﬠל צורכיהם הכלכליים והפסיכולוגיים וﬠל האינטרסים הרגשיים
שלהם" )א. רודן צבי, יחסי ממון בין בני-זוג, בﬠמ, 52(.

 

3. חוק יחסי ממון קובﬠ כי הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם טﬠון אישור בית
משפט לﬠנייני משפחה או בית דין דתי )סﬠיף 2)א( לחוק יחסי ממון(. כאשר הסכם הממון נכרת
לפני הנישואין יכול גם רושם הנישואין או נוטריון לאמת את ההסכם )סﬠיפים 2)ג( ו-2)ג1(
לחוק יחסי ממון(.

 

 אופי תפקידו של בית המשפט בﬠת מתן אישור להסכם זה, נגזר מהאוטונומיה
המסורה לבני הדרג לבחור בהסדר הרכושי לפי ראות ﬠיניהם. החוק קובﬠ כי "האישור לא יינתן
אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג ﬠשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה
חפשית ובהבינם את משמﬠותו ואת הוצאותיו" )סﬠיף 2)ב( לחוק(.

 

4. תקנה 258 כו' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 )להלן= תקנות סד"א( קובﬠתנ
"הוגשה תובﬠנה לאישור הסכם או לשינוי הסכם בﬠנייני משפחה לפי סﬠיף 3)ג( לחוק, יסביר

בית המשפט לבﬠלי הדין, לפני אישור ההסכם, את משמﬠות הוראות ההסכם, ויברר שהם ﬠרכו
אותו בהסכמה חופשית.

 

חובת ההסבר מכוונת לכך שבית המשפט יווכח כי הצדדים הבינו את

משמﬠות ההסכם ותוצאותיו. חובת הבירור מכוונת לבחינת קיומה של הסכמה חופשית. "בגלל
היחסים המיוחדים, הﬠדינים והמורכבים, הקיימים בין בﬠל ואישה, קבﬠ המחוקק, כי אין תוקף
להסכם ממון ביניהם, אלא אם כן משתכנﬠת ﬠרכאה שיפוטית, שההסכם נﬠשה מתוך רצון
חופשי, ללא לחץ..." )ﬠ"א 4/80 מונק נ' מונל, פװד לו)3(, 421, ﬠמ' 430-431(.

 

5. הליך אישור ההסכם אינו בﬠל אופי אדוורסרי, ואינו ביטוי למחלוקת בין הצדדים לו.
אישור הסכם ממון הוא הליך פורמלי שאינו מצריך דיון מהותי לגופן של הסוגיות הנכללות בו
)בג׳'צ 8578/01 חליווה נ' חליווה ואח', פ׳'ד נו)5(, 634 בﬠמ' 640-641(. "אין בית המשפט
בודק את תוכנו של הסכם הממון המובא בפניו לשם אישור תוכנו ואין הוא אמור לאשר את
תוכנו. כל שﬠושה בית המשפט הוא מתן אישור להסכם, לאחר שנוכח שבני הזוג ﬠשו אותו
בהסכמה חופשית ובהבינם את משמﬠותו ואת תוצאותיו..." )ﬠ"א 189/95 בנק אוצר החייל

בﬠ"מ נ' מזל אהרונוב, פ"ד נג)4(, 199 בﬠמ' 214-215(.

 

6. תפקידו של בית המשפט במהלך אישור הסכם אינו בﬠל אופי פאסיבי שכן מוטלת ﬠל
בית המשפט החובה להסביר לצדדים את משמﬠותו ותוצאותיו ולוודא כי ההסכם נﬠרך מתוך
רצון חופשי, ללא כפיה. ﬠם זאת, ככלל, אין ﬠל בית המשפט להתﬠרב בהסדרים הרכושיים

הקבוﬠים בו מתוך ניסיון לשנותו או להשיג איזון רכושי אחר ממה שהסכימו ﬠליו הצדדים.


 

דרג את הכתבהדירוג כתבה מהו תפקידו של בית המשפט כשנדרש אישור הסכם ממון: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד