En

צור קשר

checked

הגדלת המזונות לאב כשיחס המשמורת על האם גדול מהאב והשכר זהה

פסק הדין דן ב-2 תובענות:

 

תלה"מ 19-04-5553–איזון משאבים ופירוק שיתוף במקרקעין

 

תלה"מ 19-01-1500 - תביעה למזונות ולמדור הקטינות

 

פרטי המקרה

להורים 2 ילדות,מתוכן אחת מתחת לגיל 6. האב עבר לגור עם אימו (הוא טוען שלא מרצונו), ולא מעביר כספי מזונות לאֵם, אלא רק מחצית מהמשכנתא ומשלם את חשבון החשמל. לטענתו הוא משלם גם את חשבון הטלפון. האב לא שוהה עם ילדותיו כמעט, והן לא ישנות אצלו כלל.

לטענתה הוא מרוויח 7500 ₪ בחודש והיא 6500 ₪ בחודש. לטענתו הוא מרוויח רק 6300 ₪ בחודש.

האם תובעת שהאב ישלם לה מזונות, וישתתף בהוצאות הדיור וחינוך הילדות.

האב תובע לשלם דמי מזונות נמוכים יותר מתביעת האם, וזאת עד שהילדה הקטנהתגיע לגיל 6 - ואז תהיה משמורת פיזית משותפת.

בינתיים התקבלה החלטה על מזונות זמניים וחלוקת זמני השהות.

 

פסק הדין– כב' השופט גורודצקי

רקע – הלכות בית המשפט מהשנים האחרונות

תביעתו של האב מבוססת על ההלכה של בית המשפט העליון מ-2017 (בע"מ 919/15) לפיה כאשר יש משמורת פיזית משותפת, ההורים חייבים באופן שווה במזונות ילדיהם בגילאי 15-6, וחלוקת החיוב ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות.כמה חודשים לאחר פסיקת ההלכה הזו, נקבעו פרמטרים לחלוקת החיוב הנ"ל.בפסיקה של בית המשפט המחוזי בת"א,שדן בערעור על פסיקה של בית המשפט לענייני משפחה, נקבע שבחלוקת החיוב יש להתחשב ב4 פרמטרים:

1.     צרכי הילדים לפי רמת החיים שהיו רגילים אליה לפני הפרידה.

2.     היכולות הכלכליות של ההורים.

3.     פערי השכר בין ההורים, אם יש.

4.     חלוקת המשמורת בפועל.

דיון בנתונים – הכנסות הצדדים, משמורת

הכנסות–שכר האֵם הוא 8331 ₪ בחודש, ושכר האב הוא 6530 ₪ בחודש. כלומר –יחס ההכנסות הוא 56%-44% לטובת האם.

משמורת–הילדות שוהות עם האב יומיים בשבוע כולל לינה, בכל סופ"ש שני משישי עד מוצ"ש ובחצי מהחגים. כלומר –הילדות שוהות עם האב כ-35% מהזמן, ועם האם כ-65% מהזמן.לפיכך האם תהיה ההורה המרכז.

קביעת דמי המזונות

 

חישוב מזונות תוך שימוש בנוסחא מתמטית אפשרי במקרים בהם שכר ההורים דומה 

מזונות עבור הבת הגדולה –כב' השופט גורודצקי מציין שבפסיקות בתי המשפט ביקרו את השימוש בנוסחאות מתמטיות לקביעת דמי המזונות, אך סבור שלעיתים – כאשר הכנסות ההורים דומות והמשמורת בערך שווה – שימוש בנוסחאות מתמטיות עשוי להביא לתוצאה צודקת.

כב' השופט משתמש בנוסחאות על בסיס הנתונים לעיל, ומגיע בחישוב לתוצאה של 202.50 ₪ דמי מזונות לחודש שעל האב לשלם לאם. אולם, כב' השופט קובע שכיוון שהפער בהכנסות הצדדים אינו דרמטי, ואילו הפער במשמורת כן– 202.50 ₪ לחודש אינו הסכום הראוי, ויש לחייב את האב בתשלום של 450 ₪ לחודש דמי מזונות עבור הבת הגדולה.

חזקת הגיל הרך: מזונות מעל ומתחת לגיל 6

מזונות עבור הבת הקטנה–בהתחשב בכך שהאב חייב בכל הצרכים ההכרחיים של הבת מתחת לגיל 6, ובהתחשב בהלכה לפיה יש הפחתה מדורגת במזונות לפי מספר הילדים, כב' השופט פוסק שעל האב לשלם 1600 ₪ דמי מזונות לחודש עבור הבת הקטנה, עד שתגיע לגיל 6. לאחר שתגיע גיל 6 ישלם 450 ₪ לחודש עבורה, על בסיס החישוב שנעשה עבור הבת הגדולה.

 

כיצד לעשות שימוש בנוסחא לחישוב מזונות ילדים:

שלב א: חישוב דמי המזונות בהתאם ליחס ההכנסות - לפי יחס ההכנסות בלבד, האישה הייתה צריכה לשאת בסך השווה ל- 56% מתוך סך  צרכי הקטינה כלומר סך של 1,260 ₪ והאב היה צריך לשאת בסך השווה ל - 44% סך של 990 ₪.


 

שלב ב: חישוב דמי המזונות בהתאם ליחס זמני השהות - הקטינה נמצאת אצל האם 65% מהזמן ואצל האב 35% מהזמן. במילים אחרות, האישה נושאת בפועל במזונות הקטינה בסך של 1,462.5 ₪ והאיש בסך של 787.5 ₪.

ההפרש הכספי בין סך של 990 ₪ שחושב בשלב א לעיל לבין סך של 787.5 ₪ שחושב בשלב ב - סך של 202.5 ₪ - הוא סכום המזונות שעל האיש לשלם לאישה המשמשת בתור הורה מרכז.


תוצאת החישוב בנוסחא מבטאת אינה נכונה את האיזון הראוי בסיפוק צרכי הקטינה על ידי כל אחד מההורים.
לאחר שנקבע כי פער ההכנסות אינו דרמטי, ומשעה שהפער בחלוקת זמני השהות הוא פער ממשי ( בעוד שהקטינה שוהה עם האישה כ-2/3 מהזמן ואצל האב כ-1/3 מהזמן בלבד), תשלום מזונות בסך של 202.5 ₪ לחודש אינו מבטא נכונה את האיזון הראוי בסיפוק צרכי הקטינה על ידי כל אחד מההורים.

הנוסחא לחישוב מזונות היא כלי עזר בלבד בית המשפט הגדיל את מזונות האב
בהתאם להנחיית ⇐
בע״מ 919/15 לפיה ״הנוסחה מציעה כלי עזר בלבד, תוך שמודגש כי גם לאחר הצבת הנתונים בה, על בית המשפט להפעיל שיקול דעת פרטני אשר לחיוב גופו בשים לב למכלול נסיבות העניין. ראו גם ⇐עמ״ש4208-01-19   כאמור בית המשפט מצא כי יש לחייב את האב במזונות הבת בשיעור של 450 ₪ לחודש.

.

 

תלה"מ 19-04-5553 –איזון משאבים ופירוק שיתוף במקרקעין

 

פרטי המקרה

ההורים רכשו יחד דירת מגורים, בה גרה כיום האישה. הזכויות בדירה רשומות על שמם בחלקים שווים במנהל מקרקעי ישראל.

האב חתם על הסכם מתנה מול סבתהּ של האֵם, לפיו כספי המתנה שניתנו לאֵם לפני נישואיהם כמתנה לרכישת הדירה (מיליון ₪)יהיו שייכים רק לאֵם.

האב טוען–יש להורות על פירוק השיתוף בדירה, ולחלק את התמורה באופן שווה ביניהם; יש לתת צו לפירוק השיתוף במיטלטלין המשותפים שנמצאים בשימוש האישה; יש לפרק את השיתוף ברכב; יש לְמַנות מומחה בשביל חלוקת הכסף מהדירה.

האֵם טוענת–האב מרבה להמר ומבזבז את כספם המשותף, ובהתאם לס' 8 ל"חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973"– בשל "מחלת ההימורים שלו, יש להורות שהאב יישא בחלק גדול יותר של החובות המשותפים, ואין להורות על חלוקה שווה של הכסף ממכירת הדירה; האב נהג בחוסר תום-לב כשלא ציין שחתם על הסכם המתנה מול סבתהּ של האם; אין מקום למנות מומחה בשביל חלוקת הכסף מהדירה, הם יכולים לערוך את החישובים בעצמם; פירוק השיתוף במטלטלין צריך להיעשות על-ידי רכישתם מצד האב, או לחילופין ע"פ שיטת "שתי הרשימות" וחלוקתם בעין; פירוק השיתוף ברכב צריך להיעשות ע"י רכישתו מצד האב.

 

פסק הדין – כב' השופט גורודצקי

המחלוקת המרכזית

האִם כספי המתנה (מיליון ₪), שניתנו מסבתהּ של האֵם, שייכים לשניהם או רק לאֵם. כב' השופט גורודצקי מגיע למסקנה שהכסף שייך לאֵם בלבד. אמנם בַּפסיקה מעוגנת התפיסה שמרגעשנרכש נכס ע"י זוג, אפילו אם צד אחד שילם עבורו יותר, רואים בנכס כשייך לשניהם במידה שווה; אך במקרה הנדון אין להחיל את העיקרון הזה, בגלל הסכם המתנה עליו חתם האב מול סבתהּ של האֵם, בו הובהר שה"מתנה תיוותר בבעלות האישית והבלעדית של מקבל המתנה" (קרי: האֵם).

האב ניסה לטעון במספר דרכים שההסכם אינו מחייב זאת, אך כב' השופט דחה טענות אלה וקבע שההסכם מחייב לפי חוק המתנה ולפי דיני החוזים. האב טען גם שמשום שלא נחתם הסכם ממון, יש להסיק שכספי המתנה הם נכס משותף. כב' השופט דוחה טענה זו, ומסביר שלמרות שבאופן עקרוני כאשר לא נחתם הסכם ממון בין הצדדים לא מתקבלות טענות על הפרדת רכוש, הסכם אחר יכול "להוציא נכס ממעגל איזון המשאבים" –כלומר אפילו במקרה בו לזוג אין הסכם ממון, אם יש ביניהם הסכם אחר בנוגע לנכס מסוים – ניתן להחריג אותו מהרכוש המשותף שלהם. במקרה זה הסכם המתנה משמש "הסכם אחר" כזה.

שאר המחלוקות הרכושיות

פירוק השיתוף בדירה–הצדדים הסכימו על פירוק השיתוף בדירה, ולפיכך ניתן צו לכך. כספי המכירה יחולקו באופן בו יופחתו מיליון ₪ (כספי המתנה) לטובת האישה, והיתר יחולק באופן שווה.

איזון זכויות כספיות וסוציאליות –כיוון שאין הסכמה בין הצדדים על הצורך במומחה, כל צד רשאי לפתוח בהליך לביצוע פסק הדין הנוכחי, במסגרתו יוחלט אם למנות מומחה.

מיטלטלין–כיוון שאין הסכמה איזה צד ירכוש מהשני את המיטלטלין, החלוקה תתבצע בעין לפי שיטת "שתי הרשימות", כאשר האב יערוך את שתי הרשימות, והאֵם תבחר באחת מהן.

רכב –כל צד זכאי למחצית משווי הרכב. כיוון שאין הסכמה על אופן ביצוע החלוקה (מכירה לצד שלישי או קנייה מצד אחד הצדדים), כל צד רשאי לפתוח הליך מתאים לביצוע פסק הדין.

טענת ההימורים ­–הטענה נזנחה ולא הוגשה בגינה בקשה מתאימה, ולפיכך היא נדחית.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הגדלת המזונות לאב כשיחס המשמורת על האם גדול מהאב והשכר זהה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד